ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă(actualizat până la data de 14 iunie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003; ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011.Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidaritatii sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Contractul individual de muncă incheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. (2) Prin negociere între părţi contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.Ministrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian SarbuBucureşti, 28 februarie 2003.Nr. 64.  +  AnexăCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂîncheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul generalde evidenta a salariaţilor*)------------*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.A. Părţile contractuluiAngajator - persoana juridică/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ........ nr. .......... din data ...............,--------------Sintagma "permis de muncă" de la litera A a fost înlocuită cu sintagma "autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă", conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului: ......................................C. Durata contractului: a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând sa înceapă activitatea la data de ....................; b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... şi data de ........................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.D. Locul de muncă1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ........................--------------Pct. 1 al literei D a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ...............................E. Felul munciiFuncţia/meseria ........................................ conform Clasificării ocupatiilor din RomâniaF. Atribuţiile postuluiAtribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul individual de muncă*).---------*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.F^1. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:--------------Litera F^1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.G. Condiţii de muncă1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.-----------Pct. 1 al literei G a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Pct. 2 al literei G a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.H. Durata muncii1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/săptămâna. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracţiune de normă de ...... ore/zi, ore/săptămână .......;--------------Pct. 2 al literei H a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecinţelor acestora.I. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fracţiune de norma).De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .J. Salariul:1. Salariul de baza lunar brut: ... lei2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ...; b) indemnizaţii ...;b^1) prestaţii suplimentare în bani .......;--------------Litera b^1) a pct. 2 al literei J a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.b^2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ...........;--------------Litera b^2) a pct. 2 al literei J a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. c) alte adaosuri ... .3. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sarbatori legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003Codul muncii.4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ...-----------Titlul şi conţinutul literei J au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în munca: a) echipament individual de protecţie ...; b) echipament individual de lucru ...; c) materiale igienico-sanitare ...; d) alimentaţie de protecţie ...; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca ...-----------Titlul şi conţinutul literei K au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.L. Alte clauze: a) perioada de probă este de .............. zile calendaristice;--------------Litera a) a literei L a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;--------------Litera c) a literei L a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze.M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în munca; f) dreptul la acces la formare profesională.--------------Litera f) a pct. 1 al literei M a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fisei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;--------------Litera d) a pct. 3 al literei M a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;--------------Litera a) a pct. 4 al literei M a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.a^1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;--------------Litera a^1) a pct. 4 al literei M a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;--------------Litera d) a pct. 4 al literei M a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul teritorial de muncă a judeţului/municipiului .........................../Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.--------------Sintagma "Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială" din teza I a literei N a fost înlocuită cu sintagma "Inspectoratul teritorial de muncă", conform pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.--------------Teza II a literei N a fost modificată pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.--------------Litera O a fost modificată pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Angajator, Salariat..................... Semnătura ..............Data ..................Reprezentant legal,......................Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.Angajator,...................--------------Clauza finală şi datele privind semnatarii au fost modificate pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.---------