ORDIN nr. 1.616 din 2 iunie 2011privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul ISe modifică şi se completează modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările ulterioare, după cum urmează:1. La litera A, sintagma "permis de muncă" se va înlocui cu sintagma "autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă".2. La litera D, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ........................"3. După litera F se introduce o literă nouă, litera F^1, cu următorul cuprins:"F^1. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:.........................................................................."4. La litera G, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare."5. La litera H, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. O fracţiune de normă de ...... ore/zi, ore/săptămână .......;".6. La litera J punctul 2, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) prestaţii suplimentare în bani .......;b^2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ...........;".7. La litera L, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) perioada de probă este de .............. zile calendaristice;........................................................................ c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;".8. La litera M punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) dreptul la acces la formare profesională."9. La litera M punctul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;".10. La litera M punctul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;".11. La litera M punctul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), care va avea următorul cuprins:"a^1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;".12. La litera M punctul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;".13. La litera N, în cuprinsul tezei I, sintagma "Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială" se va înlocui cu sintagma "Inspectoratul teritorial de muncă".14. La litera N, teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege."15. Litera O se modifică şi va avea următorul cuprins:"O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii."16. Clauza finală şi datele privind semnatarii se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Angajator, Salariat..................... Semnătura ..............Data ..................Reprezentant legal,......................Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.Angajator,..................."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Emil BocBucureşti, 2 iunie 2011.Nr. 1.616.-------