ORDIN nr. 1.014 din 10 iunie 2011privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011    Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.756/2011 al Direcţiei asistenţă medicală şi al Serviciului pentru programe de sănătate,având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Registrului naţional de diabet zaharat în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. (2) În vederea realizării şi implementării Registrului naţional de diabet zaharat se utilizează programul informatic "Ro Diab Diabetes Patient Management System". (3) Programul informatic "Ro Diab Diabetes Patient Management System" prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia unităţilor care derulează Programul naţional de diabet zaharat de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) Coordonarea ştiinţifică a Registrului naţional de diabet zaharat este asigurată de către Comisia de diabet a Ministerului Sănătăţii. (2) Coordonarea tehnică la nivel naţional a Registrului naţional de diabet zaharat este asigurată de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin următoarele structuri de specialitate proprii: a) Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică; b) Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Sănătate Publică răspunde de realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat, prin structurile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2) care au, în principal, următoarele atribuţii:1. Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică: a) administrează serverul şi softul alocat şi baza de date a Registrului naţional de diabet zaharat; b) coordonează şi organizează colectarea datelor la nivel naţional în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat; c) coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel naţional modul în care se realizează raportarea datelor de către unităţile care derulează Programul naţional de diabet zaharat; d) analizează trimestrial stadiul raportării datelor de către unităţile care derulează Programul naţional de diabet zaharat şi transmite această analiză Ministerului Sănătăţii în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea; e) calculează indicatorii de evaluare specifici Programului naţional de diabet zaharat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) transmite Ministerului Sănătăţii trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, indicatorii realizaţi în cadrul Programului naţional de diabet zaharat, centralizaţi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2. Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate: a) analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, pe baza datelor raportate de către unităţile care derulează Programul naţional de diabet zaharat, indicatorii realizaţi în cadrul acestuia; b) elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii rapoarte trimestriale, anuale şi ori de câte ori este nevoie, rezultate din analiza datelor raportate în registru, precum şi cu privire la indicatorii realizaţi în cadrul Programului naţional de diabet zaharat; c) evaluează Programul naţional de diabet zaharat pe baza datelor raportate în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare pentru realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat se suportă din fondurile alocate Programului naţional de diabet zaharat, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Începând cu data de 1 iulie 2011, medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor care derulează Programul naţional de diabet zaharat sunt obligaţi să raporteze datele în Registrul naţional de diabet zaharat, în condiţiile prezentului ordin şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Medicii de specialitate prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi ca, începând cu data de 1 iulie 2011, să înregistreze în Registrul naţional de diabet zaharat toţi bolnavii care sunt în evidenţa activă a unităţii cu diagnosticul de diabet zaharat. (3) Începând cu data de 1 iulie 2011, unităţile care derulează Programul naţional de diabet zaharat, inclusiv cele aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, sunt obligate să raporteze datele în Registrul naţional de diabet zaharat, în condiţiile prezentului ordin şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Instituţiile, unităţile sanitare şi personalul implicat în realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Indicatorii realizaţi în cadrul Programului naţional de diabet zaharat, centralizaţi la nivel judeţean şi naţional, prevăzuţi în cuprinsul rapoartelor predefinite generate de programul informatic "Ro Diab Diabetes Patient Management System", precum şi analiza stadiului raportării se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Programe - Programe naţionale de sănătate", în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora de către Institutul Naţional de Sănătate Publică. (2) Drepturile de proprietate intelectuală pentru datele colectate şi analizele/studiile/rapoartele realizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat aparţin Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Comisia de diabet a Ministerului Sănătăţii, unităţile care derulează Programul naţional de diabet zaharat şi persoanele cu responsabilităţi în realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 10 iunie 2011.Nr. 1.014.-------