HOTĂRÂRE nr. 583 din 8 iunie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatele (10) şi (12) se abrogă.2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 iunie 2011.Nr. 583.  +  Anexă-----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)-------------------------------------------------------------