LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 8 iunie 2011



    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) repararea şi/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinţe, în condiţiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor;".2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Executarea lucrărilor de intervenţie se finanţează astfel: a) din sursele beneficiarilor şi/sau din alte surse, constituind contribuţia proprie a beneficiarilor şi reprezentând minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general; b) din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, contractate de beneficiari şi garantate în procent de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general."3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 9, autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, pot finanţa, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general, următoarele:".4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) La încheierea contractelor de credit, beneficiarii - proprietarii locuinţelor unifamiliale, persoane fizice, respectiv membrii asociaţiei de proprietari încheie convenţiile de fidejusiune în cadrul instituţiilor de credit.(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4^1), nu încheie convenţie/convenţii de fidejusiune membrul/membrii asociaţiilor de proprietari care finanţează, din venituri proprii, cota-parte ce îi/le revine din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie din devizul general."5. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Proprietarii persoane fizice ai locuinţelor unifamiliale şi asociaţiile de proprietari pot beneficia de credite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi, în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării condiţiilor de acordare a creditelor de către finanţator."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 6 iunie 2011.Nr. 76.-------