LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol este activitate de utilitate publică și cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ASAS este instituție autonomă, apolitică, de drept public și de utilitate publică, cu personalitate juridică, de consacrare științifică și de cercetare în domeniile fundamentale și aplicative ale agriculturii și ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte instituții și organizații pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Unitatea de management, fără personalitate juridică, se autofinanțează din sumele alocate programelor și proiectelor pe care le gestionează, acestea stabilindu-se în raport cu complexitatea activității, prin hotărârea prezidiului ASAS, cu respectarea legislației în vigoare.(1^2) Numărul de personal al unității de management va fi stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de prezidiu, în funcție de volumul lucrărilor, și nu este cuprins în numărul total de posturi aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru ASAS.4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ASAS poate să înființeze unități de cercetare-dezvoltare, baze experimentale și laboratoare proprii cu profil agricol, precum și alte entități specializate, cu sau fără personalitate juridică, în scopul utilizării sau al administrării optime a patrimoniului propriu, pentru asigurarea implementării strategiilor din domeniul cercetării, agreate sau necesare, după caz, în condițiile legii și ale statutului propriu.5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Terenurile aflate în proprietatea ASAS, redobândite de către ASAS în temeiul aplicării legilor fondului funciar, precum și clădirile situate pe acestea au destinație exclusivă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicarea materialului biologic în domeniul agricol, fiind inalienabile și insesizabile. Înstrăinarea sau schimbarea destinației acestor bunuri imobile se face numai prin lege.6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, vor fi atribuite comasat de către comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar din actualele terenuri administrate de către Agenția Domeniilor Statului și/sau de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare reorganizate sau nereorganizate, după caz, la propunerea ASAS, pe raza oricărei unități administrativ-teritoriale.7. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prevederile art. 4 alin. (15) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică și în cazul ASAS.8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Construcțiile și materialul biologic vegetal și animal din domeniul public sau privat al statului ori proprii, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, rămân sau trec, după caz, în domeniul privat al unității și se transmit în proprietatea ASAS, cu titlu gratuit. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ASAS și unitatea de cercetare-dezvoltare implicată.9. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Cererile și acțiunile în justiție adresate instanțelor de către ASAS și de către unitățile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.10. La articolul 10, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) și s), cu următorul cuprins:r) preia și gestionează de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Planul sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală, împreună cu fondurile aferente, care conține programe și proiecte de interes prioritar avizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;s) întocmește documentații pentru acorduri, avize și autorizații de mediu.11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale activității ASAS se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.12. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) ASAS realizează venituri proprii din administrarea patrimoniului privat, iar destinația acestora este stabilită de prezidiul ASAS în conformitate cu obiectivele fundamentale ale acestei instituții. Evidențierea acestor venituri proprii se face în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la bănci comerciale. Veniturile proprii realizate și neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, de prezidiul ASAS, de biroul prezidiului ASAS și de președinte.14. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Președintele ASAS aprobă, cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru domeniul agricol, regulamentul specific privind organizarea concursului pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS.(4^2) Rezultatele concursului organizat pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS se transmit Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru validare.15. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 27, litera b) se abrogă.17. La articolul 28, alineatele (1), (5), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu finanțare din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat..................................................................(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, al Academiei Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, după caz..................................................................(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 trec în subordinea Agenției Domeniilor Statului și se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz. Acțiunile societăților comerciale rezultate din reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se preiau de Agenția Domeniilor Statului. Patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare care se desființează, format din bunuri mobile și imobile proprietate publică și privată a statului, se preia de Agenția Domeniilor Statului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare..................................................................(9) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. București, Societatea Comercială «Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură» - S.A. București, Societatea Națională «Institutul Pasteur» - S.A. București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» București sunt în coordonarea științifică a ASAS.18. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă «Moara Domnească», în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.19. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.20. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public, identificate prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, bunuri din domeniul privat al statului, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii, fiind destinate exclusiv activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic vegetal și animal.(2) Suprafețele de teren cu destinație agricolă prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri aparținând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării și multiplicării materialului biologic, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii, iar construcțiile deținute de unitățile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului și bunuri proprii, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură, pe toată durata existenței unităților, cu condiția păstrării obiectului de activitate.21. La articolul 31, alineatul (6) se abrogă.22. La articolul 31, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcțiilor proprietate privată a statului, cele aferente construcțiilor valorificate în baza Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aferente construcțiilor proprietatea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de drept public și de utilitate publică de cercetare-dezvoltare, conform anexelor nr. 7, 7.1-7.19.(8) Construcțiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietății, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptățite trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare.23. La articolul 31, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Construcțiile din domeniul public al statului și terenurile curți - construcții rămase izolate între proprietăți private trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare.24. La articolul 34, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație, și specialiști în domeniu din cadrul unității. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri la institute și stațiuni și de 9 membri la institutele naționale. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui ASAS. Pentru activitatea desfășurată, în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal ori soțul/soția, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în același timp acționari sau asociați la societățile comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care unitatea se află în relații comerciale directe. Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație ale instituțiilor publice sau să participe la societăți comerciale cu care unitatea întreține relații economice;.................................................................c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a președintelui ASAS, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, și asigură conducerea executivă a unității de cercetare-dezvoltare.25. La articolul 35, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Finanțarea activităților unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din:26. La articolul 35, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) contracte pentru programe și proiecte sectoriale proprii, finanțate de ASAS;.27. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Finanțarea de la bugetul de stat a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din subordinea ASAS, prevăzută la art. 35, nu este condiționată de reorganizarea acestora prin hotărâre a Guvernului.28. La articolul 41, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Drepturile și obligațiile directorilor generali/directorilor unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică se stabilesc prin contract de management, încheiat cu ASAS, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Persoanele care ocupă funcții de director sau de director general la unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din subordinea ASAS au funcția de bază la aceste unități.29. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul cu studii superioare care își desfășoară activitatea în cadrul unităților și instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare agricolă poate primi în folosință, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.000 mý de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unități.30. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Terenurile aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și cele aflate în administrarea instituțiilor de învățământ superior de stat rămân în continuare în administrarea acestora și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrare decât prin lege, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii.31. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și cele din învățământul agricol și silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni și externi, potrivit prevederilor legale în vigoare.32. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Patrimoniul noii societății comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului public și/sau privat al statului, care se închiriază pe durata existenței societății comerciale, din patrimoniul propriu al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creațiilor genetice și tehnologice, terenuri, construcții și alte bunuri proprii obținute conform legii, precum și din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice și juridice. Unitățile și institutele de cercetare-dezvoltare dețin cel puțin 51% din capitalul societății comerciale nou-înființate.33. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Documentațiile și informațiile științifice, precum și materialul biologic de cercetare vegetală și animală acumulate de unitățile de cercetare-dezvoltare până la data privatizării sau desființării lor se preiau fără plată de instituțiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS.34. Articolul 52 se abrogă.35. La articolul 54, alineatul (1) se abrogă.36. La articolul 54, după alineatul (1) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (1^1)-(1^11), cu următorul cuprins:(1^1) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița.(1^2) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa.(1^3) Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București se înființează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Societății Comerciale «Sericarom» - SA.(1^4) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.(1^5) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului «Mircea Moțoc» Perieni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni.(1^6) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.(1^7) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc.(1^8) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se reorganizează ca institut național, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești.(1^9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava «Mihai Cristea», ca instituție de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, prin divizarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.(1^10) Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București se reorganizează ca instituție de drept public și de utilitate publică, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București.(1^11) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare și Producție Pomicolă Voinești.37. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Se transmit suprafața de teren de 58,35 ha și construcțiile aferente, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești.(4) Se transmite suprafața de teren de 0,27 ha, aflată în domeniul public al statului și în exploatarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Harghita.38. La articolul 55, alineatele (2)-(4) se abrogă.39. La articolul 56, alineatul (2) se abrogă.40. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 fac parte integrantă din prezenta lege.41. Anexele nr. 1-6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele*) nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6, care fac parte integrantă din prezenta lege. Notă
  *) Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IISuprafețele de teren care au aparținut Institutului Național Zootehnic în baza Legii nr. 1/1926 privind creșterea, îmbunătățirea și apărarea sănătății animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/1926 și Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Institutului Național Zootehnic, aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 984/1931, publicat în Monitorul Oficial nr. 90/1931, precum și suprafețele exploatate de stațiunile experimentale și trecute în patrimoniul Institutului de Cercetări Zootehnice în baza art. 16 din Legea nr. 176/1947 privind reorganizarea Institutului de cercetări zootehnice al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/1947, rămân sau trec, după caz, în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III(1) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se face de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" pentru anexele nr. 1-3 și 5, și la propunerea Agenției Domeniilor Statului, pentru anexa nr. 6, iar pentru anexa nr. 4, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau de Academia Română, după caz.(2) Agenția Domeniilor Statului are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie cu unitățile de cercetare pentru care nu a fost adoptată hotărârea de Guvern prevăzută de Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, protocoale de predare-preluare în administrare a suprafețelor de teren situate în perimetrul acestor unități, indispensabile cercetării-dezvoltării-inovării și multiplicării materialului biologic, cu datele de identificare pe categorii de folosință, potrivit hotărârilor prezidiului Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și pentru completarea suprafețelor de teren date în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, dacă acestea au fost diminuate.  +  Articolul IVÎn cuprinsul Legii nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, sintagma "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" se înlocuiește cu sintagma "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 3 iunie 2011.Nr. 72.  +  ANEXĂANEXEpentru modificarea și completareaLegii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole șiSilvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniileagriculturii, silviculturii și industriei alimentare-----