HOTĂRÂRE nr. 507 din 12 septembrie 1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 22 septembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) elaborează şi implementeaza politicile de aplicare a strategiei naţionale, în domeniile sale de activitate; promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor; asigura conceptia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional;"2. Articolul 2 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) creează cadrul unitar pentru desfăşurarea activităţii de management public în administraţia publică şi participa la pregătirea specialiştilor din domeniile de activitate, inclusiv a celor din administraţia publică locală;"3. La articolul 2, după alineatul (11) se introduce alineatul (11^1), cu următorul cuprins:"(11^1) sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbana, reglementări specifice şi politici sectoriale, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competenţa locală;"4. La articolul 2, după alineatul (14) se introduce alineatul (14^1), cu următorul cuprins:"(14^1) emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;"5. Articolul 2 alineatul (18) va avea următorul cuprins:"(18) colaborează, direct şi prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autorităţile publice locale în acţiunea acestora de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente;"6. Articolul 2 alineatul (21) va avea următorul cuprins:"(21) organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigura directivarea şi asistenţa tehnica pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice, cu participarea specialiştilor din cercetare, proiectare, învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice;"7. Articolul 2 alineatul (23) va avea următorul cuprins:"(23) organizează şi îndrumă, potrivit legii, activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, precum şi activitatea de atestare a maşinilor şi a echipamentelor tehnologice de construcţii noi;"8. La articolul 2, după alineatul (23) se introduce alineatul (23^1), cu următorul cuprins:"(23^1) asigura condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii;"9. Articolul 2 alineatul (27) va avea următorul cuprins:"(27) exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor şi la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calităţii în construcţii, în toate etapele şi componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată în cadrul ministerului ca inspecţie centrala, şi de către inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, subordonate acesteia, care funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului;"10. Articolul 2 alineatul (35) va avea următorul cuprins:"(35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi al Comisiei naţionale de atestare a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii, precum şi secretariatul Consiliului pentru calitate în construcţii;"11. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Funcţia de secretar general se înscrie în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre."12. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale, organizat pentru asigurarea unei concepţii unitare a politicii statului de echipare cu construcţii a teritoriului naţional, prin Hotărârea Guvernului nr. 112/1993, secretariatul acestuia se organizează în cadrul Direcţiei de avizare lucrări publice, sub directa conducere a directorului acesteia; Secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) şi al comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional funcţionează la nivel de direcţie."13. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Se constituie Consiliul tehnic superior, ca organ tehnico-ştiinţific de specialitate al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu rol de consultanţa, format din personalităţi marcante, organizat cu comisii de specialitate pe domenii: politici macroeconomice şi sectoriale; coordonarea activităţii de atenuare a efectelor seismelor asupra construcţiilor; urbanism şi amenajarea teritoriului; calitate; lucrări edilitare etc. Componenta, atribuţiile, relaţiile de funcţionare ale Consiliului tehnic se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului."14. Articolul 3 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului funcţionează la nivel de direcţie generală şi este condusă de un inspector de stat şef, a cărui funcţie este asimilată funcţiei de secretar de stat, şi de 2 inspectori de stat şefi adjuncţi, a căror funcţie este asimilată funcţiei de director general."15. Articolul 3 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi este de 309, exclusiv demnitarii."16. Articolul 3 alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Atribuţiile, sarcinile şi numărul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale inspectorului de stat şef se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului."17. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Unităţile care funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre."18. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Modificările în structura organizatorică a unităţilor care funcţionează în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se propun de către directorii generali ai acestora, cu avizul consiliilor de administraţie respective, şi se aproba de către minister."19. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se înfiinţează, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti, instituţie publică cu finanţare extrabugetara, prin reorganizarea Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti. INSEROM Bucureşti se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 4, precum şi cu regulamentele şi metodologiile precizate în acesta, care se vor elabora în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 1.356/1996 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti se abroga.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1                                            Numărul maxim de posturi: 309                                           (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE     SI AMENAJĂRII TERITORIULUI                   ┌─────────────────────────────┐| ┌────────────────┐ ┌─────────────────────┐                   │* Consiliul tehnic superior ├──────────────┤ MINISTRU ├───────────────┤* Consilieri │                   └─────────────────────────────┘| └───────┬────────┘ └─────────────────────┘                  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ ┌───────────────────────────┐                                                                        ├────────────────────────┤ SECRETAR GENERAL │                                                                        │ └───────────────────────────┘                   ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────┐                   │* Secretariatul Consiliului │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ DE │ * Direcţia pentru relaţii şi │                   │ tehnic superior ├──────────────────────┼ │ RELAŢII PUBLICE, │ informaţii publice şi contencios│                   └─────────────────────────────┘ │ ┌┤ CONTENCIOS ŞI ├───────────────────────────────────────┤                                                                        │ ││ ADMINISTRAŢIE │ * Direcţia resurse umane, │                   ┌─────────────────────────────┐ │ ││ │ administrativ │                   │* Serviciul probleme speciale├┐ │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┘                   └─────────────────────────────┘│ │ │┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐                   ┌─────────────────────────────┐│ │ ││ DIRECŢIA GENERALĂ │* Direcţia buget │                   │* Control financiar propriu ├┼─────────────────────┼───────────────────────┼┤ ECONOMICĂ ├─────────────────────────────────┤                   └─────────────────────────────┘│ │ ││ │* Direcţia venituri extrabugetare│                   ┌─────────────────────────────┐│ │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────────┘                   │DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI ││ │ │┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐              ┌ ─ ─+MACROECONOMICE ŞI ├┘ │ └┤* Direcţia de integrare europeană şi cooperare externă │              | │MANAGEMENT INFORMAŢIONAL │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘              | └─────────────────────────────┘ │              | ┌───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┐              | ┌─────────┴───────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌───────────┴──────────┐              | │INSPECTOR DE STAT ŞEF│ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │              | └──────────┬──────────┘ └────────┬─────────┘ └───────────┬──────────┘              | │ ┌───────────┴────────┬───────────────┐ ┌─────────────────+────────────────┐              | ┌─────────┴──────────┐ ┌────────┴──────────┐┌────────┴─────────┐ │ ┌─────────┴─────────┐ │ │              | │INSPECŢIA DE STAT ÎN│ │ ││ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │              | │CONSTRUCŢII, LUCRĂRI│ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ AMENAJAREA │ │ │              | │PUBLICE, URBANISM ŞI│ │ GENERALĂ ││ LUCRĂRI PUBLICE │ │ │ TERITORIULUI ŞI │ │ │              | │ AMENAJAREA │ │ TEHNICĂ ││ │ │ │ URBANISM │ │ │              | │ TERITORIULUI │ │ ││ │ │ │ │ │ │              | └───────────┬────────┘ ├───────────────────┤├──────────────────┤┌────┴─────┐├───────────────────┤┌──────┴────────┐┌──────┴────────┐              | | │* Direcţia programe││* Direcţia lucrări││ ││* Direcţia ││ ││ │              | | │ cercetare şi ││ publice şi ││ ││ amenajarea ││ ││ │              | | │ reglementaăi ││ locuinţe ││ ││ teritoriului ││ ││ │              | | │ tehnice │├──────────────────┤│ ││ naţional ││ ││ │              | | ├───────────────────┤│* Direcţia ││ │├───────────────────┤│* Direcţia ││* Secretariatul│              | | │* Direcţia de ││ licitaţii, ││ ││* Direcţia urbanism││ cadastrul ││ Centrului │              | | │ agremente, ││ agenţi economici││* Direcţia│├───────────────────┤│ imobiliar ─ ││ naţional │              | | │ atestări şi ││ şi piaţa ││ de ││* Secretariatul ││ edilitar şi ││ pentru │              | | │ gestiunea ││ construcţiilor ││ avizare ││ comisiilor pentru││ gestiunea ││ aşezări umane│              | | │ calităţii │├──────────────────┤│ lucrări ││ efectuarea ││ localităţilor││ (habitat) │              | | ├───────────────────┤│* Direcţia de ││ publice ││ cercetărilor ││ ││ │              | | │* Direcţia programe││ dezvoltare a ││ ││ prealabile în ││ ││ │              | | │ pentru atenuarea ││ infrastructurii ││ ││ vederea ││ ││ │              | | │ efectelor ││ edilitar─urbane ││ ││ declarării ││ ││ │              | | │ seismelor şi ││ şi serviciilor ││ ││ utilităţii ││ ││ │              | | │ alunecărilor de ││ de gospodărie ││ ││ publice de ││ ││ │              | | │ teren ││ comunală ││ ││ interes naţional ││ ││ │              | | └───────────────────┘└──────────────────┘└──────────┘└─────────┬─────────┘└───────────────┘└───────────────┘─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─|─ ─ ─ ─ ─ ─|─ ─ ─ . ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─.─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──            ┌─┴─────────────────────┐┌─┴──────────┐| . . │            │ ─ Institutul de ││ ─ 42 de │| . . │            │ Statistica ││ inspecţii │| . . │            │ Constructiilor şi ││judeţene în │| ┌──────────────────┐ ┌────────┴────────┐            │informare în Domeniile ││construcţii,│| │─ Institutul │ │─ Institutul │  UNITĂŢI │ Amenajarea ││ lucrări │| │ Naţional de │ │ Naţional de │SUBORDONATE │Teritoriului, Urbanism,││ publice, │| │ Cercetare ─ │ │ Cercetare ─ │            │ Lucrări Publice şi ││urbanism şi │| │ Dezvoltare în │ │ Dezvoltare │            │ Construcţii─INSEROM ││ amenajarea │| │ Construcţii şi │ │ pentru Urbanism│ UNITĂŢI            │ Bucureşti ││teritoriului│| │ Economia │ │ şi Amenajarea │ COORDONATE            └───────────┬───────────┘└─────┬──────┘| │ Construcţiilor ─│ │ Teritoriului ─ │               ┌────────┴─────────┐ | | │ INCERC │ │ URBANPROIECT │               │Nuclee teritoriale│ | | │ Bucureşti │ │ Bucureşti │               │pentru statistica ├ ─ ─ ─ ─┘ | └──────────────────┘ └─────────────────┘               │ construcţiilor │ |               └──────────────────┘ |  +  Anexa 2                UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    A. Unităţi în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    1.Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti*)Venituri extrabugetare
    2.Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii-INSEROM BucureştiVenituri extrabugetare
    B. Unităţi în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiConform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiConform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995
      *) Funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului şi în subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ca inspecţie centrala.
   +  Anexa 3 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi a inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia  +  Capitolul 1 Atribuţii  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are în subordine inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii generale: a) organizează şi conduce întreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi al calităţii în construcţii; b) efectuează controale de importanţa majoră, împreună cu alte organe ale statului, prin atragerea specialiştilor din domeniu; c) efectuează controale dispuse de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului; d) participa, împreună cu alte organe abilitate, la acţiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi bunurile oamenilor; e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calităţii în construcţii privind conţinutul reglementărilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse şi procedee, expertizarea şi recepţia construcţiilor etc., ca rezultat al constatărilor din timpul controalelor efectuate în teritoriu, al analizelor şi sintezelor realizate; f) colaborează cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu specialiştii din domeniu, în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi pentru elaborarea de reglementări tehnice cu scop de protejare a populaţiei.  +  Articolul 3Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii specifice: a) stabileşte sistemul de aplicare unitară a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale şi a agenţilor economici controlati; b) elaborează sau avizează metodologiile, instrucţiunile şi procedurile de inspecţie, care se utilizează la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, precum şi la organele de specialitate ale administraţiei publice locale cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor; c) efectuează inspecţii în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi cu privire la autorizarea executării construcţiilor, constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările legale; d) dispune oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) îndrumă şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale din subordine; f) participa la acţiunile de punere în siguranţa a fondului construit existent şi de apărare împotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judeţene şi cu cele locale; g) emite, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) autorizeaza pe şefii compartimentelor de control tehnic al calităţii, pe dirigintii de specialitate şi pe personalul care efectuează urmărirea specială din unităţile participante la procesul de concepere, realizare şi exploatare a construcţiilor; i) autorizeaza sau, după caz, acreditează laboratoarele de încercări în construcţii, autorizeaza personalul acestora şi asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare; j) urmăreşte valorificarea informaţiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti; k) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi asigura dotarea cu aparatura tehnica şi de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate; l) editează publicaţii de specialitate şi de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate; m) propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului în domeniile sale de activitate; o) îndrumă şi sprijină, din punct de vedere metodologic, activitatea compartimentelor de resort abilitate să efectueze controlul de stat pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 4Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii specifice: a) exercita controlul de stat în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, pe baza metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor elaborate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; b) verifica, la organele de specialitate ale administraţiei locale, respectarea legalităţii privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; c) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la calitatea construcţiilor şi la autorizarea acestora, în toate cazurile în care această competenţă o are Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; d) dispun oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) avizează fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor stabilite de proiectantii lucrărilor şi autorizeaza, după caz, continuarea lucrărilor ajunse în faze determinante; f) urmăresc respectarea reglementărilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei acestora; g) emit, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea şi realizarea urmăririi speciale a construcţiilor pe care le deţin; i) urmăresc realizarea programului de măsuri de urgenta privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi a instalaţiilor care prezintă surse de mare risc; j) efectuează controlul în teritoriu al activităţilor de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente; k) participa la acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente, cu destinaţia de locuinta, prin:- vizarea listei clădirilor care urmează a fi expertizate;- vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;- vizarea listei clădirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectării şi executării lucrărilor de consolidare;- vizarea situaţiilor de lucrări privind stadiile fizice realizate;- verificarea modului în care beneficiarul de subvenţii executa lucrările de consolidare; l) urmăresc aplicarea măsurilor stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, de prevenire, intervenţie operativă şi refacere în cazul dezastrelor; m) verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor şi utilizatorilor de construcţii cu privire la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţilor tehnice ale construcţiilor; n) urmăresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii; o) asigura secretariatul comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii; p) verifica respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări în construcţii; r) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 5Atribuţiile detaliate, răspunderile şi competentele individuale ale personalului din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic superior şi de titular.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6 (1) Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (2) Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt în subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de direcţie, şi sunt conduse de câte un inspector-şef. (3) Structura organizatorică şi numărul de posturi de execuţie şi de conducere pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi pentru inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul de stat şef şi inspectorii-şefi ai inspecţiilor teritoriale emit decizii.  +  Capitolul 3 Finanţare-dotare-salarizare  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile de achiziţie, funcţionare, întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifică a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspecţiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducătorii auto respectivi sunt angajaţi ai ministerului. (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cele de capital ale inspecţiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. (3) Salarizarea personalului din inspecţiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 8Activitatea financiară a inspecţiilor teritoriale se supune dispoziţiilor legale privind finanţele publice, în care sens: a) veniturile extrabugetare se încasează, se administrează şi se contabilizeaza de către fiecare inspecţie judeteana şi, respectiv, a municipiului Bucureşti; b) din veniturile realizate conform legii, inspecţiile teritoriale păstrează la dispoziţia lor 60% din virează Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului:- 30%, în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice;- 10%, în contul deschis pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în vederea suportării tuturor cheltuielilor în interesul general al controlului de stat, precum şi pentru editarea publicaţiilor de specialitate specifice. c) în afară veniturilor constituite în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale pot realiza venituri şi din activităţile desfăşurate pe bază de contract, pentru autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, autorizarea specialiştilor din activitatea de control al calităţii, diriginti de specialitate, editarea de publicaţii de specialitate şi pregătirea profesională a personalului din domeniile calităţii construcţiilor şi disciplinei în urbanism, în care caz tarifele şi preţurile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de către conducătorul fiecărei inspecţii, centrale şi teritoriale, cu avizul inspectorului de stat şef. Din veniturile extrabugetare astfel realizate se remunereaza şi membrii comisiilor de autorizare, similar cu membrii comisiilor de atestări, organizate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; d) bugetele de venituri şi cheltuieli ale inspecţiilor teritoriale se aproba în condiţiile prevăzute de Legea finanţelor publice; e) utilizarea veniturilor constituite la dispoziţia inspecţiilor teritoriale, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele pentru elaborarea reglementărilor tehnice, prevăzute la lit. b), inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmăreşte prin personalul de specialitate economică al fiecărui beneficiar. Pentru raportarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare întocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la direcţia de specialitate economică din minister la termenele şi pe formularele aprobate prin lege; f) disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 9Personalul de specialitate din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale răspunde de: a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii; b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor; c) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător din punct de vedere al calităţii construcţiilor; d) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor corespunzătoare şi, după caz, oprirea executării lucrărilor realizate nelegal sau desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) urmărirea îndeplinirii, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; f) exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi al unităţilor teritoriale este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii: a) sa propună în cazuri justificate suspendarea sau anularea atestarilor de experţi, verificatori de proiecte, responsabili tehnici; b) sa i se acorde prin grija instituţiei asistenţa juridică gratuita în cazul în care este implicat într-o acţiune judecătorească în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale; c) sa beneficieze de echipament de protecţie aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; d) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale pot construi sau amenaja din fonduri proprii extrabugetare centre de pregătire profesională; e) să se preocupe permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) în acţiunile de inspecţie să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimatia de serviciu; să respecte regulile stabilite în unitatea supusă inspecţiei privind accesul, protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi alte reguli specifice; g) sa încheie, cu obiectivitate şi fără partinire, acte scrise asupra rezultatelor inspecţiilor; sa dea dovadă de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata; h) sa păstreze secretul de serviciu, precum şi asupra datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; i) la încheierea inspecţiei sa restituie documentele puse la dispoziţie de către unitatea controlată, dacă nu se convine altfel între părţi; j) sa semnaleze conducerii inspecţiei orice problema deosebită legată de activitatea şi atribuţiile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului de care ia cunoştinţa în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afară acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii; k) sa nu angajeze instituţia din care face parte decât în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; l) sa realizeze la timp şi întocmai acţiunile ce îi revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea inspecţiei şi să raporteze asupra modului de realizare a acestora; m) sa păstreze în buna stare bunurile din dotare; n) inspectorii Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite. (2) Încălcarea oricăreia dintre obligaţiile de serviciu atrage după sine răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 11 (1) Selecţionarea personalului în vederea angajării, definitivării şi promovării în funcţii ierarhice sau în funcţii de conducere se face pe bază de concurs, potrivit legii. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului îşi recruteaza personalul pentru ocuparea funcţiilor de inspectori de stat dintre cetăţenii români pe baza unor criterii stabilite de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobate de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, în funcţie de specificul activităţii. (3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea până la 60 de zile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă al personalului din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale, cu excepţia inspectorului-şef, se face, în condiţiile legii, de către inspectorul de stat şef.  +  Articolul 12Pe baza prezentului regulament se vor întocmi noile fise ale postului pentru întregul personal din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale.----------------