SISTEM UNITAR din 25 mai 2011de identificare a stupinelor şi stupilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011   +  Articolul 1Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor - panoul de identificare a stupinelor: a) să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă; b) să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces; c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime; d) datele să se înscrie astfel: în partea superioară numele apicultorului şi adresa vetrei permanente, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi; e) în afara datelor prevăzute la lit. d) să se poată adăuga codul, sigla sau însemnele caracteristice asociaţiei din care face parte apicultorul; f) caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului; g) confecţionarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerinţelor stabilite anterior.  +  Articolul 2Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor - plăcuţa de identificare a stupilor: a) să fie confecţionată din material rezistent inoxidabil; b) să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, respectiv pe colţul din dreapta sus a corpului de bază unde se află de regulă cuibul familiei de albine, pe peretele din faţa sau din spatele stupului; c) să nu fie reutilizabilă; d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime; e) codul unic de identificare să se aplice prin imprimare/ştanţare şi să nu se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional; f) vopseaua folosită la imprimare să fie rezistentă la umiditate şi la temperaturile extreme ale mediului ambiant; g) înscrisurile să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă, detergenţi, substanţe pentru igienizarea stupilor sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă; h) codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din 13 caractere, având lăţimea de 1 cm şi înălţimea de 3 cm; i) codul unic de identificare cuprinde: codul judeţului, respectiv de la 01 la 42, codul formei asociative, respectiv de la 001 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 000001 la 999999.  +  Articolul 3Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Sistem unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.  +  Anexăla Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilorPROCEDURA DE IDENTIFICAREa stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar  +  Articolul 1Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.  +  Articolul 2 (1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, împreună cu documentele justificative. (2) OARZ judeţene transmit solicitările ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora. (3) ANARZ eliberează Certificatul de atestare a formei asociative, care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine ce îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Documentele justificative care însoţesc cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor sunt: a) copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite; b) centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.  +  Articolul 5 (1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuţele de identificare a stupilor în maximum 30 de zile. (2) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (3) Registrul prevăzut la alin. (2) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate. (4) Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.  +  Articolul 6Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina "Fişa familiei de albine", numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.  +  Articolul 7 (1) În cazul înstrăinării/vânzării/deteriorării stupului şi, implicit, al pierderii materialului biologic existent în acesta, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului. (2) Apicultorul care cumpără material biologic, precum şi stupi noi şi/sau vechi care au sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuţe de identificare pentru stupii achiziţionaţi. (3) În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare, care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială.  +  Articolul 8Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.  +  Articolul 9Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 10Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitarCEREREde solicitare a codului formei asociativeşi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Numele şi prenumele reprezentantului legal │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│ 3. CNP al reprezentantului legal │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4. CUI al formei asociative legal constituite │ │├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤│ 5. Adresa sediului formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 6. Codul poştal │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7. Judeţul/sectorul │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8. Telefon │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9. Fax │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10. E-mail │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ 11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai ││ dacă ea diferă faţă de cea de la pct. 4-7) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Solicit eliberarea: ││ - codului formei asociative ││ - numerelor de ordine pentru ...... stupi │├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ 12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma │ ││ asociativă │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 13. Numărul familiilor de albine deţinut de membri │ ││ asociaţi (apicultori) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤│ ││ Data: ││ ││ ││ Semnătura: ││ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar  +  Anexa 3la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitarForma asociativă .........................................................Codul formei asociative ...............................................CENTRALIZATORULmembrilor formei asociative pentru care solicitănumere de ordine pentru identificarea stupilor
  Nr. crt. Numele şi prenumele apicultorului Adresa Nr. de stupi deţinuţi Nr. de ordine ale stupilor
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
   +  Anexa 4la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitarForma asociativă ..............................Codul formei asociative .......................REGISTRU DE ÎNREGISTRAREa membrilor formei asociative şi a numerelorde ordine acordate pentru identificarea stupilor
  Nr. crt. Numele şi prenumele apicultorului CNP Nr. de stupi deţinuţi Nr. de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară Nr. de ordine ale stupilor Obser- vaţii*)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Notă *) Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.
   +  Anexa 5la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitarCODURILE JUDEŢENEutilizate în structura coduluide identificare a stupilor
  Nr. crt. Judeţul Codul judeţului
  1. ALBA 01
  2. ARAD 02
  3. ARGEŞ 03
  4. BACĂU 04
  5. BIHOR 05
  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 06
  7. BOTOŞANI 07
  8. BRĂILA 08
  9. BRAŞOV 09
  10. BUZĂU 10
  11. CARAŞ-SEVERIN 11
  12. CĂLĂRAŞI 12
  13. CLUJ 13
  14. CONSTANŢA 14
  15. COVASNA 15
  16. DÂMBOVIŢA 16
  17. DOLJ 17
  18. GALAŢI 18
  19. GIURGIU 19
  20. GORJ 20
  21. HARGHITA 21
  22. HUNEDOARA 22
  23. IALOMIŢA 23
  24. IAŞI 24
  25. ILFOV 25
  26. MARAMUREŞ 26
  27. MEHEDINŢI 27
  28. MUREŞ 28
  29. NEAMŢ 29
  30. OLT 30
  31. PRAHOVA 31
  32. SATU MARE 32
  33. SĂLAJ 33
  34. SIBIU 34
  35. SUCEAVA 35
  36. TELEORMAN 36
  37. TIMIŞ 37
  38. TULCEA 38
  39. VASLUI 39
  40. VÂLCEA 40
  41. VRANCEA 41
  42. BUCUREŞTI 42
   +  Anexa 6la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitarExemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:
  Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupului Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare
  Plăcuţa de identificare 01-001-000001 01 - codul judeţului 001-999 - codul formei asociative 000001-999999 - numărul de ordine al stupului
  --------------