ORDIN nr. 868 din 31 mai 2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 868 din 31 mai 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 542 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011  Având în vedere:- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. Cs.A. 6.289 din 31 mai 2011 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.063 din 31 mai 2011;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor:- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă investigaţii medicale paraclinice decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru serviciile de înaltă performanţă decontate de casele de asigurări de sănătate: RMN, CT, scintigrafie şi angiografie, se utilizează biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d, după caz.  +  Articolul 2Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (3) Se aprobă Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2011, dată de la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 21 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare. (2) Formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011. Dacă până la data de 1 septembrie 2011 se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul aprobat prin ordinul menţionat mai sus pentru recomandarea de investigaţii paraclinice de înaltă performanţă: RMN, CT, angiografie şi scintigrafie, acestea vor fi însoţite de fişele de solicitare prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa 1                         BILET DE TRIMITERE          pentru investigaţii paraclinice decontate de CAS                                                    ┌──────────────┐                                                    │ COD DE BARE │                                                    └──────────────┘                                                    SERIE .... NR. ..... ──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 1. Unitate medicală []MF │Nivel de prioritate   CUI ................................... │┌────────────┬──┐   Sediu (localitate, str., nr.)........... []Amb.Spec ││ Urgenţă │ │   Judeţul ................................ │└────────────┴──┘   Casa de asigurări │┌────────────┬──┐                                                           ││ Curente │ │   Nr. contract/convenţie ................. []Altele │└────────────┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 2. Date identificare asigurat                                              [] Salariat [] Veteran  Asigurat la CAS:........ RC:....... [] Co-asigurat [] Revoluţionar                                              [] Liber [] Handicap  Nume .................................. profesionist [] PNS....                                              [] Copil(<18ani) [] Ajutor social  Prenume ............................... [] Elev/Ucenic/ [] Şomaj                                                 Student [] Card European  Adresa ................................ (18-26 ani) (CE)                                              [] Gravidă/ [] Acorduri  ....................................... Lehuză internaţionale  ....................................... [] Pensionar                                              [] Alte categorii  CNP┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐  CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cetăţenia │ │ │ PASS└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cod diagnostic P A/s C ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ Diagnostic ..................... ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ................................ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  trimiterii medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. ┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┐ │Poziţia│ Cod investigaţie │ Investigaţii recomandate │Investigaţii│ │ │ │ │ efectuate │ ├───────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────┼────────────┤ │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────────┴────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii    paraclinice:............................... ....... L.S. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Data prezentării asiguratului Semnătura asiguratului    ....../......../........ ............... 7. Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un   furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ...zile de la data   emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz   contrar, biletul îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1a                         BILET DE TRIMITERE          pentru investigaţii paraclinice decontate de CAS               Servicii de înaltă performanţă - RMN                                                    ┌──────────────┐                                                    │ COD DE BARE │                                                    └──────────────┘                                                    SERIE .... NR. ..... ──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 1. Unitate medicală []MF │Nivel de prioritate   CUI ................................... │┌────────────┬──┐   Sediu (localitate, str., nr.)........... []Amb.Spec ││ Urgenţă │ │   Judeţul ................................ │└────────────┴──┘   Casa de asigurări │┌────────────┬──┐                                                           ││ Curente │ │   Nr. Contract/Convenţie ................. []Altele │└────────────┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 2. Date identificare asigurat                                              [] Salariat [] Veteran  Asigurat la CAS:........ RC:....... [] Co-asigurat [] Revoluţionar                                              [] Liber [] Handicap  Nume .................................. profesionist [] PNS....                                              [] Copil(<18ani) [] Ajutor social  Prenume ............................... [] Elev/Ucenic/ [] Şomaj                                                 Student [] Card European                                                 (18-26 ani) (CE)  Adresa ................................ [] Gravidă/ [] Acorduri  ....................................... Lehuză internaţionale  ....................................... [] Pensionar                                              [] Alte categorii  CNP ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐  CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cetăţenia │ │ │ PASS └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘  COD ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  CARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASIGURAT└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cod diagnostic P A/s C ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ Diagnostic ..................... ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ................................ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  trimiterii medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  reconfirmării medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.1 Tip investigaţie indicat ..........., cod investigaţie .................  4.2 Date clinice şi paraclinice care să justifice investigaţia:.............  ............................................................................  4.3 S-au epuizat celelalte metode de diagnostic? DA/NU  4.4 Examen CT/RMN anterior: DA/NU  4.5 Observaţii speciale legate de pacient: a) Greutate ............ kg l) Asistat cardiorespirator...DA/NU b) Cooperare previzibilă........ Normală/ m) Antecedente alergice.......DA/NU                                  Dificilă n) Crize epileptice ..........DA/NU c) Astm broşic .....................DA/NU o) Claustrofobie .............DA/NU d) Suspiciune de sarcină ...........DA/NU p) Proteze auditive ..........DA/NU e) Valve cardiace, ventriculare.....DA/NU r) Materiale stomatologice....DA/NU f) Dispozitive intrauterine ........DA/NU s) Corpi străini intraocular..DA/NU g) Alte proteze.....................DA/NU h) Schije, gloanţe, obiecte metalice ..........................DA/NU i) Proteze articulare, materiale de obsteosinteză..............DA/NU j) Meserii legate de prelucrarea metalelor (schije,    obiecte metalice)...........................................DA/NU k) Clipuri chirurgicale, materiale metalice de sutură..........DA/NU            PREZENŢA UNUI PACEMAKER ESTE O CONTRAINDICAŢIE ABSOLUTĂ               PENTRU EXAMINARE !!!  4.6 Substanţă de contrast: Da/Nu  5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii     paraclinice:............................... ....... L.S. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Data prezentării asiguratului Semnătura asiguratului    ....../......../........ ...............  7. Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un   furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ...zile de la data   emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz   contrar, biletul îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1b                         BILET DE TRIMITERE          pentru investigaţii paraclinice decontate de CAS               Servicii de înaltă performanţă - CT                                                    ┌──────────────┐                                                    │ COD DE BARE │                                                    └──────────────┘                                                    SERIE .... NR. ..... ──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 1. Unitate medicală []MF │Nivel de prioritate   CUI ................................... │┌────────────┬──┐   Sediu (localitate, str., nr.)........... []Amb.Spec ││ Urgenţă │ │   Judeţul ................................ │└────────────┴──┘   Casa de asigurări │┌────────────┬──┐                                                           ││ Curente │ │   Nr. Contract/Convenţie ................. []Altele │└────────────┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 2. Date identificare asigurat                                              [] Salariat [] Veteran  Asigurat la CAS:........ RC:....... [] Co-asigurat [] Revoluţionar                                              [] Liber [] Handicap  Nume .................................. profesionist [] PNS....                                              [] Copil(<18ani) [] Ajutor social  Prenume ............................... [] Elev/Ucenic/ [] Şomaj                                                 Student [] Card European                                                 (18-26 ani) (CE)  Adresa ................................ [] Gravidă/ [] Acorduri  ....................................... Lehuză internaţionale  ....................................... [] Pensionar                                              [] Alte categorii  CNP/ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐  CE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cetăţenia │ │ │ PASS └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘  COD ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  CARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASIGURAT└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cod diagnostic P A/s C ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ Diagnostic ..................... ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ................................ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  trimiterii medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  reconfirmării medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.1 Tip investigaţie indicat ..........., cod investigaţie .................  4.2 Date clinice şi paraclinice care să justifice investigaţia:.............  ............................................................................  4.3 S-au epuizat celelalte metode de diagnostic? DA/NU  4.4 Examen CT anterior: DA/NU  4.5 Observaţii speciale legate de pacient:  a) Greutate ............ kg  b) Toleranţă la substanţa iodată ......... DA/NU  4.6 Substanţă de contrast: Da/Nu  5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii     paraclinice:............................... ....... L.S. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Data prezentării asiguratului Semnătura asiguratului    ....../......../........ ...............  7. Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un   furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ...zile de la data   emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz   contrar, biletul îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1c                         BILET DE TRIMITERE          pentru investigaţii paraclinice decontate de CAS               Servicii de înaltă performanţă - SCINTIGRAFIE                                                    ┌──────────────┐                                                    │ COD DE BARE │                                                    └──────────────┘                                                    SERIE .... NR. ..... ──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 1. Unitate medicală []MF │Nivel de prioritate   CUI ................................... │┌────────────┬──┐   Sediu (localitate, str., nr.)........... []Amb.Spec ││ Urgenţă │ │   Judeţul ................................ │└────────────┴──┘   Casa de asigurări │┌────────────┬──┐                                                           ││ Curente │ │   Nr. Contract/Convenţie ................. []Altele │└────────────┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 2. Date identificare asigurat                                              [] Salariat [] Veteran  Asigurat la CAS:........ RC:....... [] Co-asigurat [] Revoluţionar                                              [] Liber [] Handicap  Nume .................................. profesionist [] PNS....                                              [] Copil(<18ani) [] Ajutor social  Prenume ............................... [] Elev/Ucenic/ [] Şomaj                                                 Student [] Card European                                                 (18-26 ani) (CE)  Adresa ................................ [] Gravidă/ [] Acorduri  ....................................... Lehuză internaţionale  ....................................... [] Pensionar                                              [] Alte categorii  CNP/ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐  CE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cetăţenia │ │ │ PASS └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘  COD ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  CARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASIGURAT└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cod diagnostic P A/s C ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ Diagnostic ..................... ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ................................ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  trimiterii medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  reconfirmării medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.1 Tip investigaţie indicat ..........., cod investigaţie .................  4.2 Date clinice şi paraclinice care să justifice investigaţia:.............  ............................................................................  4.3 S-au epuizat celelalte metode de diagnostic? DA/NU  4.4 Examen SCINTIGRAFIC anterior: DA/NU  4.5 Observaţii speciale legate de pacient:  a) Greutate ............ kg  b) Antecedente alergice .................. DA/NU           SARCINA ESTE O CONTRAINDICAŢIE ABSOLUTĂ PENTRU EFECTUAREA             EXAMENULUI SCINTIGRAFIC !!!  5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii     paraclinice:............................... ....... L.S. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Data prezentării asiguratului Semnătura asiguratului    ....../......../........ ...............  7. Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un   furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ...zile de la data   emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz   contrar, biletul îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1d                         BILET DE TRIMITERE          pentru investigaţii paraclinice decontate de CAS               Servicii de înaltă performanţă - ANGIOGRAFIE                                                    ┌──────────────┐                                                    │ COD DE BARE │                                                    └──────────────┘                                                    SERIE .... NR. ..... ──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 1. Unitate medicală []MF │Nivel de prioritate   CUI ................................... │┌────────────┬──┐   Sediu (localitate, str., nr.)........... []Amb.Spec ││ Urgenţă │ │   Judeţul ................................ │└────────────┴──┘   Casa de asigurări │┌────────────┬──┐                                                           ││ Curente │ │   Nr. Contract/Convenţie ................. []Altele │└────────────┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 2. Date identificare asigurat                                              [] Salariat [] Veteran  Asigurat la CAS:........ RC:....... [] Co-asigurat [] Revoluţionar                                              [] Liber [] Handicap  Nume .................................. profesionist [] PNS....                                              [] Copil(<18ani) [] Ajutor social  Prenume ............................... [] Elev/Ucenic/ [] Şomaj                                                 Student [] Card European                                                 (18-26 ani) (CE)  Adresa ................................ [] Gravidă/ [] Acorduri  ....................................... Lehuză internaţionale  ....................................... [] Pensionar                                              [] Alte categorii  CNP/ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐  CE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cetăţenia │ │ │ PASS └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘  COD ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  CARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASIGURAT└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cod diagnostic P A/s C ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ Diagnostic ..................... ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ................................ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  trimiterii medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Data .../.../... Semnatura ..... Cod │ │ │ │ │ │ │ L.S.  reconfirmării medicului parafă └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.1 Tip investigaţie indicat ..........., cod investigaţie .................  4.2 Date clinice şi paraclinice care să justifice investigaţia:.............  ............................................................................  4.3 S-au epuizat celelalte metode de diagnostic? DA/NU  4.4 Examen angiografic anterior: DA/NU  4.5 Observaţii speciale legate de pacient:  a) Greutate ............ kg  b) Antecedente alergice ............................. DA/NU  c) Puls: - arteră femurală dreaptă ........ şi arteră femurală stângă .......  d) Pacient diabetic ................................. DA/NU     - în tratament cu sulfamide hipoglicemiante........DA/NU    (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 de ore înaintea investigaţiei)  e) Hepatita ..........................................DA/NU     - Pacientul se va prezenta obligatoriu cu următoarele teste efectuate:       activitatea protrombinică şi timpul de protrombină determinate în       ziua efectuării investigaţiei, creatinină, uree, ECG, tensiune arterială,       antigen HbS, test HIV;     - Administrarea anticoagulantelor cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore       înaintea investigaţiei;     - Administrarea medicaţiei antihipertensive şi antiaritmice NU se opreşte.  5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii     paraclinice:............................... ....... L.S. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Data prezentării asiguratului Semnătura asiguratului    ....../......../........ ...............  7. Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un   furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ...zile de la data   emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz   contrar, biletul îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNIprivind utilizarea şi modul de completare a biletului detrimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemulasigurărilor sociale de sănătateA. Principii generale1. Recomandarea pentru investigaţii medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandări de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate atrage răspunderea furnizorului şi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.2. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice, denumit în continuare bilet de trimitere, se completează de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate, în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia şi numai pentru pacienţii care beneficiază de asigurări sociale de sănătate.3. Se interzic:- emiterea biletelor de trimitere de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv convenţii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;- emiterea de către unităţile sanitare care furnizează servicii spitaliceşti a biletelor de trimitere pentru pacienţii spitalizaţi, în decursul internării acestora, precum şi a celor pentru investigaţii contra cost, deoarece tratamentul pacienţilor internaţi se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afecţiunile asociate.4. Investigaţiile medicale paraclinice se pot efectua de către orice furnizor de investigaţii medicale paraclinice aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.B. Instrucţiuni privind utilizarea formularelor de bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi desfăşurătorul activităţii prestate (în format electronic şi pe suport hârtie).2. În situaţia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe verso-ul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: "Acest carnet conţine ... file (în cifre şi în litere), de la numărul ... la numărul ..., şi ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face după cum urmează: a) carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat în prealabil contract/convenţie cu aceasta, asigurând evidenţa biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale; b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale; d) achiziţia formularelor de bilete de trimitere se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de delegatul acestuia, pe baza facturii.4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite asiguratul la investigaţii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguraţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere emis.C. Instrucţiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru investigaţiile medicale paraclinice utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătateFormularele de bilete de trimitere se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor, astfel:"Cod de bare"Formularele cu regim special - biletele de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective.Câmpul 1 - "Unitate medicală": a) se completează cu denumirea unităţii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unităţii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat(ă) contract/convenţie, numărul contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale în baza căruia/căreia medicul prescriptor prestează serviciul; medicii pot aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale; b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:- "MF" pentru furnizorii de servicii de asistenţă primară;- "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate, inclusiv servicii de medicină dentară.Medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;- "Altele" pentru situaţia în care se eliberează bilete de trimitere în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoaşterea acestora. c) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuţa corespunzătoare nivelului de prioritate al investigaţiilor medicale paraclinice recomandate.Câmpul 2 - "Date identificare asigurat": a) "Asigurat la CAS" - se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul; b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultaţii (RC); c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:- se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);- se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;- se bifează căsuţa "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;- se bifează categoria "Copil (<18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);- se bifează categoria "Elev/ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă;- se bifează căsuţa "Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide şi lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;- se bifează căsuţa "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie, după cum urmează:● se notează cifra 1 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;● se notează cifra 2 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei;- se bifează căsuţa "Veteran", "Revoluţionar" sau "Handicap" numai pentru asiguraţii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate;- se bifează căsuţa "PNS" şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în Programul naţional de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt incluşi în program;- se bifează căsuţa "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- se bifează căsuţa "Şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj;- se bifează căsuţa "Card european (CE)" pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene;- se bifează căsuţa "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;- se bifează căsuţa "Alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menţionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi; d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă); e) "CNP, CE, PASS" - se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cardului european/numărul paşaportului, astfel:- pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate;- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Câmpul 3 - "Cod diagnostic":- se vor completa căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigaţiile;- se va bifa cu "x" căsuţa P pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, în condiţiile în care pentru afecţiunile respective medicaţia a fost prescrisă pentru un interval de timp de 90 zile, căsuţa A/S pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile acute/subacute, căsuţa C pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate: diabet şi boli de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiuni oncologice, în condiţiile în care pentru afecţiunile respective medicaţia a fost prescrisă pentru un interval de timp de 90 zile, pentru stabilirea termenului de valabilitate al biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;- "Data trimiterii" - se va specifică data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate;- "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă;- "Data reconfirmării" - în situaţia în care asiguratul se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere şi investigaţiile medicale paraclinice de înaltă performanţă nu au fost efectuate în timpul spitalizării, se va specifică data reconfirmării trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate, medicul fiind obligat să completeze toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere;- "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a reconfirmat biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a reconfirmat biletul de trimitere pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă, pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere.Câmpul 4- În situaţia în care se completează anexa nr. 1:"Cod investigaţie/Investigaţii recomandate/Investigaţii efectuate":- medicul care trimite asiguratul, în mod facultativ, poate completa codul de investigaţie, respectiv numărul curent pentru investigaţiile paraclinice care nu au prevăzute coduri în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, separat, pentru fiecare investigaţie recomandată;- codurile proprii investigaţiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de către furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile, corespunzător reglementărilor în vigoare; pentru investigaţiile paraclinice care nu au prevăzute coduri în normele metodologice de aplicare a contractului - cadru se vor înscrie numerele curente aferente investigaţiilor respective;- "Investigaţii recomandate" - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigaţiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;- "Investigaţii efectuate" - se va completa prin bifare cu "x" de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile. În situaţia în care furnizorul nu poate efectua toate investigaţiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe ambele exemplare ale biletului de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigaţii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.- În situaţia în care se completează una dintre anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d:4.1 "Tip de examen indicat, cod investigaţie" - se completează precizându-se tipul de examen indicat conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; se notează codul investigaţiei sau numărul curent pentru investigaţiile paraclinice care nu au coduri în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;4.2 "Date clinice şi paraclinice care să justifice investigaţia" - medicul va consemna datele clinice şi paraclinice care justifică investigaţia;4.3 "S-au epuizat celelalte metode de diagnostic: Da/Nu" - se va bifa de către medicul care face recomandarea: căsuţa "Da", dacă s-au epuizat celelalte metode de diagnostic, respectiv căsuţa "Nu", dacă nu s-au epuizat celelalte metode de diagnostic;4.4 "Examen RMN anterior: Da/Nu", "Examen CT anterior: Da/Nu", "Examen scintigrafic anterior: Da/Nu", "Examen angiografic anterior: Da/Nu" - se va bifa de către medicul care face recomandarea căsuţa "Da", dacă s-a efectuat examen RMN, CT, scintigrafic, angiografic, după caz, în antecedente, respectiv căsuţa "Nu", dacă nu s-a efectuat examen RMN, CT, scintigrafic, angiografic, după caz, în antecedente;4.5 "Observaţii speciale legate de pacient" - se vor consemna, de către medicul care face recomandarea, observaţiile speciale legate de pacient, prin bifarea căsuţei care corespunde situaţiei pacientului, în funcţie de tipul de serviciu de înaltă performanţă recomandat;4.6 "Substanţă de contrast: Da/Nu"- pentru serviciile de înaltă performanţă, RMN şi CT se va bifa, de către medicul radiolog, căsuţa "Da", dacă se utilizează substanţă de contrast, respectiv căsuţa "Nu", dacă nu se utilizează substanţa de contrast.Câmpul 5 - "Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice":- se va completa în clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice, care va executa specimenul de semnătură;- "LS" - se va aplica ştampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigaţiile recomandate.Câmpul 6 - "Data prezentării asiguratului":- se va completa de către asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării;- "Semnătura asiguratului" - se execută semnătura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate după ce a fost informat asupra tipurilor de investigaţii medicale paraclinice de care urmează să beneficieze, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării.Câmpul 7 - "Pacientul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la un furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ... zile de la data emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice! În caz contrar, biletul îşi pierde valabilitatea."- se va consemna de către medicul care face recomandarea numărul maxim de zile calendaristice, de la data emiterii biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, pe care pacientul le are la dispoziţie pentru a se programa la un furnizor de servicii medicale paraclinice.Câmpul 8 - "Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice":La momentul prezentării asiguratului în vederea efectuării investigaţiilor, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a consemna pe versoul exemplarului de bilet de trimitere care se depune la casa de asigurări de sănătate, exemplarul alb original: data prezentării, data programării, precum şi de a semna şi ştampila acest exemplar indiferent dacă investigaţiile recomandate sunt sau nu efectuate la momentul prezentării. În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa, iar dacă asiguratul refuză programarea va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori, în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 3 LISTAabrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri,înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederiîn domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şiale Spaţiului Economic European, conform prevederilorrespectivelor documente
  Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andora NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua şi Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonair) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Asc., Sf. El., Tr. Da Cunha NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU DA
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbade NU NU
  BY Belarus NU NU
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia-Herţegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei Darussalam NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Butan NU NU
  KH Cambodgia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KZ Cayman (Insule) NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centraficană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CZ Cipru DA NU
  CI Coasta de Fildeş NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
  KM Comore NU NU
  CG Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU NU
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croaţia NU DA
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibuti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU DA
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveţia NU NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Aritreea NU NU
  EE Estona DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fidji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franţa DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  HK Hong Kong NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanic NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
  JO Iordania NU DA
  IR Iran NU NU
  IQ Iraq NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  IL Israel, Autoritatea Palestiniană NU DA
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenia NU NU
  KG Kîrgîzîstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuweit NU NU
  LA Lao NU NU
  LS Lesoto NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU DA
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU DA
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaezia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU DA
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Monserat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Niue Island NU NU
  NF Norfolk (Insule) NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU DA
  PW Palaos NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Philippines NU NU
  PN Pitcairn, Henderson, Duci NU NU
  PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Porto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Quatar NU NU
  KP Koreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RO România NU NU
  RU Rusia (Fed) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome şi Principe NU NU
  SA Saudi Arabia NU NU
  SN Senegal NU NU
  CS Serbia şi Muntenegru NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Sf. Christophe (Sf. Kitts) NU NU
  LC Sf. Lucia NU NU
  VC Sf. Vincent şi Grenadine NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  ŞI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe şi Antarctice Fr. NU NU
  TP Timor Oriental NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad şi Tobago NU NU
  TN Tunisia NU DA
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TC Turques şi Caiques NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ukraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  -------------