ORDIN nr. 867 din 31 mai 2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 867 din 31 mai 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 541 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011  Având în vedere:- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. Cs.A. 6.290 din 31 mai 2011 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2062 din 31 mai 2011;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi ori din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011, dată la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu modificările ulterioare. (2) Formularele pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa 1 Bilet de trimitere pentru servicii medicaleclinice/Bilet de internare utilizat în sistemulde asigurări sociale de sănătate  +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNIprivind utilizarea şi modul de completare a biletuluide trimitere pentru servicii medicale clinice/biletuluide internare utilizat în sistemul asigurărilor socialede sănătateA. Principii generale:1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unităţi sanitare cu paturi sau în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unităţi sanitare cu paturi sau în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea furnizorului şi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletul de internare în unităţi sanitare cu paturi sau în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.Biletul de trimitere/de internare se completează şi de către medicii din unităţile sanitare cu paturi pentru pacienţii spitalizaţi care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii în spitale de recuperare, secţii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.3. Se interzic:- emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv convenţii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;- emiterea de către unităţile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacienţii spitalizaţi, în decursul internării acestora, precum şi a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacienţilor internaţi se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afecţiunile asociate.4. Serviciile medicale clinice/spitaliceşti se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitaliceşti aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.B. Instrucţiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau pacientului, care le depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi desfăşurătorul activităţii prestate (în format electronic şi pe suport hârtie).2. În situaţia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: "Acest carnet conţine... file (în cifre şi în litere), de la numărul ... la numărul ..., şi ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează: a) carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, şi care a încheiat în prealabil contract/convenţie cu aceasta, asigurând evidenţa biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale; b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale sau cu care au încheiat convenţie; d) achiziţia formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere/de internare emis.C. Instrucţiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătateFormularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor, astfel:"Cod de bare"Formularele cu regim special - biletele de trimitere/de internare vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective.Câmpul 1 - "Către specialitatea clinică":- se va menţiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul.Câmpul 2 - "Unitate medicală": a) se completează cu denumirea unităţii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unităţii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/convenţie, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/convenţiei în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul. Se poate aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale; b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:- "MF" pentru furnizorii de servicii de asistenţă medicală primară;- "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.Medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;- "Unitate sanitară cu paturi" pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv pentru cei autorizaţi de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, respectiv pentru centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;- "Altele" pentru situaţia în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoaşterea acestora; c) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuţa corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.Câmpul 3 - "Date de identificare pacient": a) "Asigurat la CAS/Neasigurat"- dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie "Neasigurat" şi se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;- dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie "Asigurat la CAS"; b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultaţii (RC); c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:- se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);- se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;- se bifează căsuţa "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;- se bifează categoria "Copil (< 18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);- se bifează categoria "Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă;- se bifează căsuţa "Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide şi lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;- se bifează căsuţa "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie, după cum urmează:● Se notează cifra 1 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;● Se notează cifra 2 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei;- se bifează căsuţa "Veteran", "Revoluţionar" sau "Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;- se bifează căsuţa "PNS" şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în Programul naţional de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt incluşi în program;- se bifează căsuţa "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- se bifează căsuţa "Şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj;- se bifează căsuţa "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;- se bifează căsuţa "Card european (CE)" pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;- se bifează căsuţa "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;- se bifează căsuţa "Alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere/de internare, menţionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare); d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele şi adresa completă); e) "CNP, CE, PASS" - se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cardului european/numărul paşaportului, astfel:- pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe. Se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate;- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări prevăzut în anexa nr. 3. f) se va bifa cu "x" căsuţa "Pachet de bază", "Pachet facultativ" sau "Pachet minimal", în funcţie de tipul de asigurare a beneficiarului.Câmpul 4 - "Diagnostic prezumtiv":- se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum şi căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare.Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":- se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum şi căsuţele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute.Câmpul 6 - "Motivul trimiterii către alte specialităţi clinice/în vederea internării":- medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;Câmpul 7 - "Investigaţii şi tratamente efectuate":- se va completa de către medicul care trimite pacientul;- rezultatul investigaţiilor efectuate va fi scris lizibil şi/sau va fi ataşat biletului de trimitere/de internare; se va completa şi data la care acestea au fost efectuate;- se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afecţiunea pentru care a fost trimis şi/sau pentru altele concomitente.Câmpul 8 - "Numărul de consultaţii acordate":- în prima căsuţă se va completa numărul de consultaţii acordate pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, respectiv afecţiuni asociate, şi se va bifa căsuţa "Acut/Subacut" sau căsuţa " Asociate", după caz. Numărul maxim de consultaţii ce se pot acorda este cel prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu normele metodologice de aplicare a acestuia:Câmpul 9 - "Data trimiterii":- se va specifică data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;- "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia, precum şi ştampila furnizorului de servicii medicale. Se poate aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.Câmpul 10 - "Se internează la unitatea sanitară cu paturi ....... secţia .......":- se va completa de către medicul de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate şi în clar a denumirii unităţii sanitare cu paturi şi a secţiei/compartimentului.Câmpul 11 - "Motivul pentru care nu a fost necesară internarea şi recomandări la domiciliu":- se va completa de către medicul de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;- se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu.Câmpul 12 - "Data prezentării şi semnătura pacientului":- se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;- se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare;- "Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/medicului de gardă care examinează pacientul şi decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu şi se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum şi ştampila furnizorului de servicii medicale.  +  Anexa 3 LISTAabrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri,înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionalecu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre aleUniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European,conform prevederilor respectivelor documente
  Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andora NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua şi Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonair) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Ascension, Sf. Elena Tristan Da Cunha NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU DA
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbade NU NU
  BY Belarus NU NU
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia-Herţegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei Darussalam NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Butan NU NU
  KH Cambogia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KZ Cayman (Insule) NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centraficană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CZ Cipru DA NU
  CI Coasta de Fildeş NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
  KM Comore NU NU
  CG Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU NU
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croaţia NU DA
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibuti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU DA
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveţia NU NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Aritreea NU NU
  EE Estona DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fidji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franţa DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  HK Hong Kong NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanice NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
  JO Iordania NU DA
  IR Iran NU NU
  IQ Iraq NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  IL Israel, Autoritatea Palestiniană NU NU
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenia NU NU
  KG Kîrgîzîstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuweit NU NU
  LA Lao NU NU
  LS Lesoto NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU DA
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU DA
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaezia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU DA
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Monserat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Niue Island NU NU
  NF Norfolk (Insule) NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU DA
  PW Palaos NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Philippines NU NU
  PN Pitcairn, Henderson, Duci NU NU
  PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Porto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Quatar NU NU
  KP Koreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RO România NU NU
  RU Rusia (Fed) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome şi Principe NU NU
  SA Saudi Arabia NU NU
  SN Senegal NU NU
  CS Serbia şi Muntenegru NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Sf. Christophe (Sf. Kitts) NU NU
  LC Sf. Lucia NU NU
  VC Sf. Vincent şi Grenadine NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  ŞI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Tertitoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze NU NU
  TP Timor Oriental NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad şi Tobago NU NU
  TN Tunisia NU DA
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TC Turques şi Caiques NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ukraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  -------