ORDIN nr. 865 din 31 mai 2011pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 865 din 31 mai 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 539 din 31 mai 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 1 iunie 2011    Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.287 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.059 din 31 mai 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.035/628/2010 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 iulie 2010.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2011.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa 1 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare al comisiei constituite înbaza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicaleîn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală primară  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitatea medicină de familie, un reprezentant al patronatului judeţean al medicilor de familie, un reprezentant al asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie. La lucrările comisiei poate participa, cu rol consultativ şi un reprezentant al administraţiei publice locale, după caz. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric. (2) În situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi. (3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii. (4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.  +  Articolul 4 (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile şi menţiunile reprezentantului administraţiei publice locale, consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor, au rol consultativ. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri. (3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.  +  Articolul 5În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 6 (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Proceseleverbale ale şedinţelor vor fi semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de către secretarul comisiei. (2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 7 (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate. (2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei şi reprezentantul administraţiei publice locale, după caz, care are rol consultativ, sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei. (2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial. (3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9Comisia are următoarele atribuţii: a) stabileşte necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unităţi administrativ-teritoriale/zonă, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casa de asigurări de sănătate; b) stabileşte numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale/zonă, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate; c) stabileşte zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, pentru care se pot încheia contracte cu medicii de familie cu liste sub 1.000 de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale; d) analizează situaţiile în care numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale din listele medicilor de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane înscrise pe listă, stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă, situaţii ce pot conduce la încetarea contractului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se înregistrează astfel de situaţii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale; e) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; f) analizează situaţiile de încadrare a unităţilor administrativ-teritoriale/ zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie; unităţile administrativ-teritoriale/zonele se încadrează în unităţi administrativ-teritoriale/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de familie a fost sub cel necesar sau în unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă nu a funcţionat un medic de familie în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; g) analizează cazurile de preluare a unui praxis în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei de către medicii de familie de a anunţa asiguraţii despre dreptul acestora de a opta pentru a rămâne sau nu pe lista sa, în primele 6 luni de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Anexa 2 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare al comisiei constituite înbaza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicaleîn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatoriede specialitate pentru specialităţile clinice  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialităţile clinice, un reprezentant al patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice reprezentativ la nivel judeţean sau un reprezentant al societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice reprezentative la nivel judeţean şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric. (2) În situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi. (3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii. (4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.  +  Articolul 4 (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri. (3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.  +  Articolul 5În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 6 (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Proceseleverbale ale şedinţelor vor fi semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de către secretarul comisiei. (2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 7 (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate. (2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei. (2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial. (3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9Comisia are următoarele atribuţii: a) stabileşte numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/săptămână; b) stabileşte numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judeţ, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cu casa de asigurări de sănătate; c) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; d) analizează situaţiile de încadrare a localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Anexa 3 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare al comisiei constituite înbaza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicaleîn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatoriede specialitate pentru medicina dentară  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentişti, un reprezentant al patronatului judeţean al medicilor dentişti reprezentativ la nivel judeţean sau un reprezentant al asociaţiei profesionale judeţene a medicilor dentişti reprezentative la nivel judeţean şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric. (2) În situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi. (3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii. (4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.  +  Articolul 4 (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri. (3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.  +  Articolul 5În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 6 (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Proceseleverbale ale şedinţelor vor fi semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de către secretarul comisiei. (2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 7 (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate. (2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei. (2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial. (3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9Comisia are următoarele atribuţii: a) stabileşte numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judeţ. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi, din care 5 ore în medie/zi la cabinet şi două ore în medie/zi la laboratorul de tehnică dentară, şi, respectiv, 35 de ore/săptămână; b) stabileşte numărul necesar de medici dentişti pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate; c) analizează situaţiile de încadrare a localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de medicină dentară; localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de medicină dentară a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de medicină dentară în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Anexa 4 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare al comisiei constituite înbaza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicaleîn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatoriede specialitate pentru specialităţile paraclinice  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialităţile paraclinice, un reprezentant al patronatului din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice reprezentativ la nivel judeţean şi un reprezentant al societăţii profesionale a medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice reprezentative la nivel judeţean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric. (2) În situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi. (3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii. (4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.  +  Articolul 4 (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 6 din cei 7 membri. (3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.  +  Articolul 5 (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Proceseleverbale ale şedinţelor vor fi semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de către secretarul comisiei. (2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 6În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 7 (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate. (2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu de intrări-ieşiri.  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei. (2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial. (3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9Comisia are următoarele atribuţii: a) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice pe total judeţ; b) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice - analize de laborator şi de anatomie patologică (histopatologice şi citologie, inclusiv examenul Babeş-Papanicolau) la nivelul judeţului; c) stabileşte numărul necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi explorări funcţionale la nivelul judeţului.  +  Articolul 10Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Anexa 5 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare al comisiei constituite înbaza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicaleîn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală spitalicească  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 6 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al administraţiei publice locale. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric. (2) În situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi. (3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii. (4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.  +  Articolul 4 (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 6 membri. (3) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenţi.  +  Articolul 5În condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 6 (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Proceseleverbale ale şedinţelor vor fi semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de către secretarul comisiei. (2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 7 (1) Sediul comisiei, unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate. (2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei. (2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial. (3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9Comisia are următoarele atribuţii: a) stabileşte zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor prevăzute la lit. b); pentru stabilirea zonelor/localităţilor menţionate anterior se va avea în vedere numărul de medici de specialitate existent în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, conform structurii spitalelor, având în vedere actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător specialităţii secţiei/compartimentului; b) analizează situaţiile în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii.  +  Articolul 10Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----