HOTĂRÂRE nr. 502 din 12 septembrie 1997cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 18 septembrie 1997    În temeiul art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, în scopul supravegherii şi sprijinirii acţiunilor de protecţie a drepturilor copilului prin adopţie şi al realizării cooperării internaţionale în acest domeniu. (2) Comitetul Roman pentru Adopţie este autoritatea centrala română însărcinată sa aducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 şi ratificată prin Legea nr. 84/1994. (3) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii se desfăşoară potrivit următoarelor principii: a) pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-un climat de fericire, de iubire şi de înţelegere, care poate fi asigurat prin adopţie; b) adoptia este o măsura specială de protecţie a drepturilor copilului, a carei ratiune primordială este protejarea interesului superior al acestuia; c) adoptia internationala reprezintă un mijloc de a asigura copilului lipsit de ocrotirea părinţilor săi fireşti o dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, dacă nu este posibila încredinţarea acestuia în vederea adopţiei în ţara sau adoptia copilului de către o familie sau o persoană cu domiciliul sau cu reşedinţa în ţara.  +  Articolul 2 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. (2) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii este coordonata de Departamentul pentru Protecţia Copilului, care îi asigura serviciile administrative şi de secretariat. (3) Patrimoniul Comitetului Roman pentru Adoptii este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile pentru care a fost stabilită sau se va stabili o asemenea destinaţie prin acte normative, acte de donaţie sau sponsorizări. (4) Comitetul Roman pentru Adoptii poate avea conturi bancare în lei sau în valută, deschise la instituţiile bancare de pe teritoriul României.  +  Articolul 3 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este compus din preşedinte şi un număr de patrusprezece membri, după cum urmează: a) preşedinte - şeful Departamentului pentru Protecţia Copilului; b) opt reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, respectiv câte un reprezentat al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului de Stat pentru Handicapati şi Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, desemnaţi de conducerile acestora; c) şase reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv:- secretarii consiliilor judeţene din fiecare judeţ care se afla pe prima poziţie în cele cinci grupe de judeţe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aceştia urmând a fi înlocuiţi de către secretarii consiliilor judeţene din judeţele care ocupa poziţia următoare la fiecare 3 luni, respectându-se ordinea alfabetica a denumirii judeţelor;- secretarul general al Primăriei Municipiului Bucureşti. (2) În vederea asigurării unei reprezentari permanente la şedinţe, preşedintele şi membrii Comitetului Roman pentru Adoptii vor avea câte un loctiitor, după cum urmează: a) locţiitorul preşedintelui este desemnat de către acesta; b) loctiitorii reprezentanţilor ministerelor şi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt desemnaţi de conducerea acestora; c) loctiitorii secretarilor consiliilor judeţene sunt directorii serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din judeţele respective; d) locţiitorul secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti este unul dintre secretarii primăriilor de sector ale municipiului Bucureşti, desemnat de către secretarul general.  +  Articolul 4 (1) Principalele atribuţii ale Comitetului Roman pentru Adoptii sunt: a) constituie evidenta centralizata a copiilor care pot fi protejati prin adopţie, pe baza comunicărilor transmise de comisiile pentru protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti; b) efectuează procedurile legale în vederea identificarii unei familii a unor persoane corespunzătoare pentru adoptia fiecărui copil aflat în evidenta sa; c) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte sa adopte; d) îndrumă şi sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopţiei; e) încheie acordori de colaborare cu autorităţi publice din alte state care au atribuţii în domeniul protecţiei copilului prin adopţie, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice; f) autorizeaza organismele private române şi străine sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie; îndrumă şi controlează activitatea acestor organisme; g) eliberează confirmarea care atesta respectarea termenelor şi îndeplinirea procedurilor legale, prealabile încuviinţării adopţiei; h) transmite instanţelor judecătoreşti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflaţi în evidenta sa, prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului sau al organismelor private autorizate, numai dacă aceste cereri sunt însoţite de actele prevăzute de lege; i) participa în cauzele care au drept obiect soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; j) asigura un control deontologic în timpul derulării procedurilor legate de încuviinţarea adopţiei şi ia măsuri în vederea evitării încuviinţării unor adoptii supuse esecului, a obţinerii oricăror foloase materiale necuvenite şi a oricăror tendinte de trafic cu copii; k) eliberează certificate care atesta ca adoptia a fost încuviinţată conform normelor impuse de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei unui copil aflat în evidenta sa de către o persoană sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat; l) depune diligenţele necesare pe lângă autorităţile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil aflat în evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garanţiile şi normele echivalente celor existente în cazul unei adoptii naţionale; m) urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea unei adoptii internaţionale; n) îndeplineşte şi alte atribuţii în materia adopţiei, care rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare, din tratatele internaţionale la care România este parte sau din acordurile de colaborare pe care le încheie cu autorităţile publice din alte state. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi atingerii scopului pentru care este înfiinţat, Comitetul Roman pentru Adoptii colaborează cu autorităţile publice române şi străine, cu organizaţiile internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice române şi străine care desfăşoară activităţi autorizate în domeniul protecţiei copilului prin adopţie, în orice probleme de interes reciproc.  +  Articolul 5 (1) În scopul constituirii evidentei centralizate a copiilor care pot fi protejati prin adopţie, comisiile pentru protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti sunt obligate sa transmită Comitetului Roman pentru Adoptii, din oficiu sau la cererea acestuia, datele de identitate şi toate informaţiile pertinente referitoare la copiii care fac parte din una dintre categoriile menţionate la alin. (3) din prezentul articol. (2) Persoanele însărcinate cu culegerea şi transmiterea informaţiilor referitoare la copii care pot fi protejati prin adopţie au obligaţia sa păstreze confidenţialitatea acestor informaţii, sub sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă. (3) Pe baza comunicărilor primite de la comisiile pentru protecţia copilului, Comitetul Roman pentru Adoptii constituie evidenta centralizata a copiilor aflaţi în următoarele situaţii: a) părinţii copilului au consimţit în mod irevocabil la adoptia acestuia; b) părinţii copilului sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, decedati, puşi sub interdicţie, declaraţi morţi prin hotărâre judecătorească, necunoscuţi sau se afla în orice situaţie care determina imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa; c) copilul este declarat abandonat prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă; d) unul dintre părinţii copilului este decăzut din drepturile părinteşti, decedat, necunoscut, pus sub interdicţie, declarat mort prin hotărâre judecătorească sau dispărut, iar celălalt părinte a consimţit în mod irevocabil la adoptia copilului.  +  Articolul 6Copii aflaţi în evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, ale căror date de identitate au fost transmise acestuia potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, republicată în anul 1995, rămân în evidenta comitetului, dacă fac parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 5 alin (3). Faţa de aceşti copii, Comitetul Roman pentru Adoptii şi comisiile pentru protecţia copilului vor lua măsurile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi următoarele din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997.  +  Articolul 7Cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte, transmise Comitetului Roman pentru Adoptii anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, vor fi soluţionate de acesta în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta menţionate, numai dacă transmiterea s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data acesteia.  +  Articolul 8 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii eliberează confirmarea prevăzută la art. 14 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 în urma verificării actelor anexate la cererea privind încuviinţarea adopţiei şi îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 12 din aceasta ordonanţa de urgenţă. (2) Prin eliberarea confirmării, Comitetul Roman pentru Adoptii atesta îndeplinirea următoarelor proceduri: a) cererea a fost transmisă comitetului cu respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) sau (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, după caz: b) copilul a cărui adopţie este solicitată se afla în evidenta comitetului, iar datele de identitate ale copilului au fost comunicate de comitet tuturor comisiilor pentru protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti; c) identificarea familiei sau a persoanei potrivite pentru adoptia copilului s-a realizat în urma solicitărilor de încredinţare în vederea adopţiei sau, în cazul în care nu au existat asemenea cereri, în urma propunerilor serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului sau a organismelor private române autorizate, potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (3), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997; d) cererea este însoţită de actele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997. (3) În cazul familiilor sau al persoanelor cu domiciliul sau cu reşedinţa în România care au numai cetăţenie străină şi care doresc sa adopte, atestatul prin care comisia pentru protecţia copilului atesta faptul ca acestea sunt apte sa adopte va putea fi eliberat numai în urma prezentării actelor prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997. Atestatul va fi transmis Comitetului Roman pentru Adoptii, însoţit de actele pe baza cărora a fost eliberat.  +  Articolul 9 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comitetul Roman pentru Adoptii adopta hotărâri şi decizii. (2) Hotărârile se adoptă pentru soluţionarea problemelor care privesc încheierea acordurilor de colaborare cu autorităţile publice din alte state, autorizate organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie şi pentru orice probleme de interes general. Deciziile se adoptă pentru soluţionarea problemelor cu caracter individual. (3) Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comitetului Roman pentru Adoptii, iar deciziile, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Preşedintele are drept de vot ca şi membrii comitetului.  +  Articolul 10Preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune comitetului adoptarea hotărârilor şi a deciziilor, pe baza rapoartelor de specialitate întocmite de Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii; b) convoacă şedinţele comitetului şi stabileşte ordinea de zi a şedinţelor extraordinare; c) reprezintă Comitetul Roman pentru Adoptii în raporturile juridice cu terţi; d) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite, prin hotărâri sau decizii, de către comitet.  +  Articolul 11 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se întruneşte în şedinţe ordinare, de doua ori pe luna, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţele Comitetului Roman pentru Adoptii sunt legal constituite în prezenta preşedintelui, a cel puţin şapte membri sau a loctiitorilor acestora. (3) Şedinţele ordinare se desfăşoară potrivit ordinii de zi aprobate de Comitetul Roman pentru Adoptii. Şedinţele extraordinare se desfăşoară potrivit ordinii de zi stabilite de preşedinte. (4) La şedinţele Comitetului Roman pentru Adoptii participa secretarul executiv al acestuia, fără a avea drept de vot, precum şi persoanele invitate de comitet. (5) Dezbaterile din şedinţele Comitetului Roman pentru Adoptii, hotărârile şi deciziile adoptate de comitet, precum şi modul în care acestea au fost adoptate se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se semnează de preşedinte, de cel puţin trei membri prezenţi şi de secretarul executiv al comitetului. (6) Membrii Comitetului Roman pentru Adoptii care s-au abtinut sau au votat împotriva adoptării unei hotărâri sau decizii au dreptul sa ceara menţionarea acestui fapt în procesul-verbal al şedinţei, precum şi a motivelor care i-au determinat sa adopte aceasta poziţie. (7) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special, ale cărui pagini sunt numerotate şi poarta ştampila Comitetului Roman pentru Adoptii, precum şi semnatura secretarului executiv al acestuia.  +  Articolul 12 (1) Serviciile administrative, precum şi activitatea curenta şi de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii este asigurata de Secretariatul permanent al acestuia, care funcţionează în cadrul Departamentului pentru Protecţia Copilului. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii se aproba de preşedintele comitetului. (2) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii pregăteşte şedinţele acestuia, întocmind rapoarte de specialitate prin care prezintă problemele şi cererile supuse atenţiei comitetului, precum şi propuneri motivate privind soluţionarea acestora. (3) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii este condus de un secretar executiv, numit prin dispoziţia preşedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii dintre funcţionarii publici, salariaţi ai Departamentului pentru Protecţia Copilului.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 24 ianuarie 1991.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe, Adrian SeverinMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris Secretar de stat,şeful Departamentului pentruProtecţia Copilului, preşedintele Comitetului Romanpentru Adoptii,Cristian Liviu Tabacaru  +  Anexa GRUPELE DE JUDEŢEale căror reprezentanţi fac parte din componenta Comitetului Roman pentru Adoptii    Grupa I Grupa a II-a Grupa a III- a    1. Alba; 1. Arad; 1. Arges;    2. Bihor; 2. Caraş-Severin; 2. Braşov;    3. Bistrita-Nasaud; 3. Dolj; 3. Buzau;    4. Cluj; 4. Gorj; 4. Covasna;    5. Maramures; 5. Hunedoara; 5. Dambovita;    6. Mures; 6. Mehedinti; 6. Harghita;    7. Satu Mare; 7. Olt; 7. Prahova;    8. Salaj. 8. Valcea. 8. Sibiu.     Grupa a IV-a Grupa a V-a    1. Bacau; 1. Brăila;    2. Botosani; 2. Calarasi;    3. Galaţi; 3. Constanta;    4. Iaşi; 4. Giurgiu;    5. Neamt; 5. Ialomita;    6. Suceava; 6. Ilfov;    7. Vaslui; 7. Teleorman;    8. Vrancea. 8. Tulcea.-----------------