HOTĂRÎRE nr. 1164 din 1 noiembrie 1990privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv. şi salarizarea inspectorilor remizieri
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 5 noiembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Tarifele de abonament radio-tv. se stabilesc potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă prevederile generale referitoare la modul de salarizare a inspectorilor remizieri prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Personalul Radioteleviziunii Române şi pensionării instituţiei sînt exceptaţi de la plata taxelor de înscriere şi a tarifelor de abonament radio-tv.  +  Articolul 4Prezenta hotărîre se aplică de la data de 1 noiembrie 1990 pentru trimestrul IV şi nu afectează abonatii care pînă la data aprobării prezentei au achitat taxele de abonament aferente trimestrului IV 1990.  +  Articolul 5Din bugetul de stat se vor asigura fondurile necesare pentru Redactia emisiunilor pentru străinătate. De asemenea, se vor aloca şi sume în valută din fondul valutar centralizat al statului pentru activitatea Radioteleviziunii Române.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari şi în bugetul de stat pe anul 1990, care decurg din aplicarea prezentei hotărîri, pe baza propunerilor Radioteleviziunii Române.  +  Articolul 7Pe data aprobării prezentei se abroga orice dispoziţie contrară.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAtaxelor de înscriere şi a tarifelor de abonament trimestrial pentru receptoarele de radio şi televiziune
    - lei -
    Nr. crt.Denumirea receptoarelor şi categoriilor de abonaţiRADIOTELEVIZIUNE
    Taxa de înscriereTarif abonament (trimestrial)Taxa de înscriereTarif abonament (trimestrial)
      I. Receptoare de radio şi televiziune utilizate de:        
    1.Populaţie:        
      a) persoane fizice (familie);25602590
      b) instalate la bordul mijloacelor de transport.25602590
    2.Unităţi economice (pe aparat):        
      a) şcoli, creşe, internate, centre de activitate cultural-artistică, unităţi militare, spitale, magazine şi ateliere care nu se ocupă cu vînzarea şi repararea aparatelor, precum şi alte unităţi care nu realizează venituri din utilizarea receptoarelor, inclusiv cele instalate la bordul mijloacelor de transport aparţinînd acestor unităţi;25602590
      b) unităţi de alimentaţie publică şi hoteliere, săli de spectacole, videoteci, discoteci, magazine şi ateliere care se ocupă cu vînzarea şi repararea aparatelor de radio şi televiziune, precum şi alte unităţi care realizează venituri din utilizarea receptoarelor, inclusiv cele instalate la bordul mijloacelor de transport aparţinînd acestor unităţi;2521025360
      c) ateliere care au ca obiect numai reparaţia aparatelor de radio;25105--
      d) radiocentrală şi staţii de amplificare:        
      - postul principal;25105--
      - priză suplimentară (pentru fiecare).1025--
      II. Difuzoare şi prize suplimentare de radio (aparat)        
      conectate la aparatele de radiorecepţie, staţii de radioamplificare şi staţii de radiocentrală utilizate de:        
      a) şcoli, creşe, internate, centre de activitate cultural-artistică, spitale, unităţi militare, magazine şi ateliere care nu se ocupă cu vînzarea şi repararea aparatelor, precum şi alte unităţi care nu realizează venituri din utilizarea acestora;1025--
      b) unităţi de alimentaţie publică şi hoteliere, săli de spectacole, magazine şi ateliere care se ocupă cu vînzarea şi repararea aparatelor de radio şi televiziune, precum şi alte unităţi care realizează venituri din utilizarea acestora.25105--
  Tarifele de mai sus cuprind un impozit pe circulaţia mărfurilor de 10%.
   +  Anexa 2 PREVEDERI GENERALEreferitoare la modul de plată a inspectorilor remizieri pentru verificarea abonamentelor radio-tv.1. Inspector remizier pentru activitatea de control abonamente şi depistarea clandestinilor la folosirea receptoarelor de radio şi televiziune poate fi orice cetăţean major, indiferent dacă este încadrat în munca, pensionar sau neincadrat în alte forme de activitate.Încadrarea inspectorilor remizieri se face de către Radioteleviziunea Română pe bază de contract civil de angajament pe perioada determinata, potrivit normelor legale în vigoare.2. Salarizarea inspectorilor pentru controlul abonamentelor şi depistarea contravenientilor de face pe bază de tarif aplicat asupra despăgubirilor încasate, nelimitat, diferenţiat pe transe ale valorii încasărilor de la 15 lei/100 lei despăgubiri pînă la 20 lei/100 lei despăgubiri.Tranşele se stabilesc şi se revizuiesc periodic de către Radioteleviziunea Română.Personalul salarizat pe bază de tarif beneficiază numai de sumele corespunzătoare activităţii prestate, fără a avea şi celelalte drepturi ale personalului încadrat cu contract de muncă.Veniturile obţinute de inspectorii din activitatea de control abonamente sînt impozitate conform legii.3. Contravaloarea amenzilor şi a despăgubirilor civile revine integral Radioteleviziunii Române.Regimul şi cuantumul amenzilor se stabilesc prin lege.4. Cuantumul despăgubirilor civile stabilite prin procesele-verbale de contravenţie va fi egal cu costul abonamentului de la data procurării receptorului, dovedită cu acte legale, dar nu mai mult decît valoarea abonamentului pe durata de un an calendaristic, retroactiv.------------------------