HOTĂRÂRE nr. 485 din 11 mai 2011privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 30 mai 2011  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va proceda la înscrierea bunului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 4Anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 mai 2011.Nr. 485.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenului care se transmite din domeniul privatal statului şi din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretuluişi Sportului, pentru Şcoala Naţională de StudiiPolitice şi Administrative
  *Font 9*
  Locul unde sunt situate Persoana juridică de de la care se transmit imobilele - terenuri şi construcţii Persoana juridică la care se transmit imobilele-terenuri şi construcţii Caracteristicile tehnice şi categoria de folosinţă ale suprafeţelor de teren care se transmit - terenuri şi construcţii
  Municipiul Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 22-30, sectorul 1 Domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Suprafaţa totală a terenului = 1.116,89 mý Nr. cadastral 21752/1/1/8/1/1/2 Puncte de coordonate pe contur: 10, 16, 17 şi 11 Vecinătăţi: Est: Bd. Expoziţiei Vest: Str. Parcului Nord: teren S.N.S.P.A. Sud: Bd. Expoziţiei
  -------