HOTĂRÂRE nr. 527 din 18 mai 2011privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Mureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Preventoriului TBC de Copii Gorneşti, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Gorneşti, Str. Principală nr. 479, judeţul Mureş, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Mureş. (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) se desfiinţează în urma reorganizării ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Bernady Gyorgy nr. 6, judeţul Mureş, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Mureş.  +  Articolul 2Reorganizarea prevăzută la art. 1 alin. (2) şi structura organizatorică rezultată în urma acestei reorganizări se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Preventoriului TBC de Copii Gorneşti se preia de către Spitalul Clinic Judeţean Mureş. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Preventoriului TBC de Copii Gorneşti se preia de către Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul Preventoriului TBC de Copii Gorneşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de încheiere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judeţean Mureş prin protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziţia 238 de la rubrica "Judeţul Mureş" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 mai 2011.Nr. 527.----