HOTĂRÂRE nr. 540 din 25 mai 2011privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Mureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Miercurea Nirajului, str. Piaţa Bocskai Istvan nr. 54, judeţul Mureş, de la Consiliul Local Miercurea Nirajului la Consiliul Local Sovata. (2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă înfiinţarea Spitalului Sovata-Niraj, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Sovata, cu sediul în oraşul Sovata, Str. Principală nr. 156, judeţul Mureş. (2) Spitalul Sovata-Niraj se înfiinţează în urma comasării prin fuziune a Centrului de sănătate Sovata, cu sediul în localitatea Sovata, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu Centrul de sănătate Miercurea Nirajului. (3) Ca efect al comasării prevăzute la alin. (2), Centrul de sănătate Miercurea Nirajului se reorganizează ca secţie exterioară, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Sovata-Niraj. (4) Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la alin. (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Sovata-Niraj, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2). (6) Structura organizatorică a Spitalului Sovata-Niraj, rezultată în urma reorganizării prevăzute la alin. (2) şi (3), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), se preia de către Spitalul Sovata-Niraj. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), se preia de către Spitalul Sovata-Niraj, cu încadrarea în normativul de personal, şi, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4 (1) La împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (4), la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, după poziţia 238, la judeţul Mureş, se introduce o nouă poziţie, poziţia 238^1, având cuprinsul "Spitalul Sovata-Niraj", şi se abrogă poziţiile 239 şi 240. (2) În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, cu modificările ulterioare, poziţiile 5 şi 9 de la judeţul Mureş se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 540.--------