ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 25 mai 2011  Având în vedere faptul că majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale nu au întreprins măsurile legale şi procedurale pentru preluarea cinematografelor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective,luând în considerare faptul că nepreluarea acestor imobile face ca situaţia lor administrativă şi juridică incertă să producă prejudicii şi consecinţe negative imediate în ceea ce priveşte asigurarea integrităţii şi exploatării cinematografelor, în interes public, potrivit destinaţiei acestora, ducând în unele cazuri la imposibilitatea de accesare a unor fonduri europene, precum şi la acumularea de datorii către buget,pentru a identifica din punct de vedere legal titularul dreptului de administrare, care să ia măsurile urgente ce se impun în vederea evitării consecinţelor negative imediate care pot fi cauzate de unele dintre imobilele aflate în stare avansată de degradare sau chiar în pericol de prăbuşire,în scopul asigurării administrării şi exploatării patrimoniului naţional cinematografic în condiţii de deplină eficienţă şi operativitate, pentru a evita degradarea avansată a imobilelor,în considerarea necesităţii de a adopta de urgenţă o serie de măsuri în scopul revitalizării şi modernizării vieţii culturale, prin crearea unei reţele unitare de cinematografe, în vederea asigurării distribuirii filmului românesc realizat cu sprijin financiar din Fondul cinematografic, precum şi a accesului cetăţenilor la vizionarea producţiei cinematografice autohtone şi internaţionale,în scopul clarificării regimului juridic aplicabil imobilelor administrate de Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm",în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare, cu impact asupra cinematografiei naţionale, a căror reglementare nu poate fi amânată, numai în acest fel putându-se asigura, în mod efectiv şi coerent, accesul la cultură - în conformitate cu dispoziţiile art. 33 din Constituţia României, republicată - inclusiv prin susţinerea dezvoltării cinematografiei româneşti, de la creaţie la vizionarea de către public,date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ, generate în special de situaţia juridică şi administrativă neclară a cinematografelor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu mai pot fi încheiate protocoale între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", astfel cum prevăd dispoziţiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute la poziţiile 134-166 din anexa nr. 1, libere de sarcini, trec din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm". (3) Clădirile cu altă destinaţie decât aceea de cinematograf, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea privată a statului, trec în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm". (4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. II pct. 13 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional iniţiază şi supune aprobării Guvernului un proiect de hotărâre de reorganizare şi funcţionare a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şipatrimoniului naţional,Kelemen Hunorp. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 mai 2011.Nr. 47.  +  Anexa 1 LISTAsălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic aflate în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
  *Font 9*
  Nr. Crt. Denumirea cinema- tografului sau a grădinii cinema- tograf Judeţul Elemente de identificare (Adresa) Anul dobân- dirii/ dării în fo- losinţă Suprafaţa construi- tă - mý - Suprafa- ţa terenu- lui - mý-
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Cinematograful - grădină CETATE ALBA Municipiul Alba Iulia, str. M. Viteazul nr. 31 1990 300 1400
  2 PROGRESUL ALBA Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42 1968 530 619
  3 COLUMNA ALBA Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8 1970 860 860
  4 MUNCITORUL ALBA Oraşul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6 1899 192 192
  5 PATRIA ALBA Oraşul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24 1985 945 1920
  6 MUREŞUL ARAD Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 98 1905 1095 1095
  7 DACIA ARAD Comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16 1924 278 1091
  8 MUSCELUL ARGEŞ Municipiul Câmpulung, str. D.I. Berechet nr. 1 1940 320 320
  9 Gradina de vară MUSCELUL ARGEŞ Municipiul Câmpulung, str. D.I. Berechet nr. 1 1954 400 400
  10 DACIA ARGEŞ Municipiul Piteşti, cartier Craiovei 1968 761 761
  11 BALADA ARGEŞ Municipiul Câmpulung, cartier Visoi III 1974 480 480
  12 FORUM BACĂU Municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4 1956 604,27 604,27
  13 OITUZ BACĂU Municipiul Oneşti, bd. Oituz nr. 25 1964 528,42 528,42
  14 CRIŞANA BIHOR Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77 1962 780 2165
  15 PATRIA BIHOR Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4 1980 787 958
  16 VICTORIA BIHOR Municipiul Salonta, Piaţa Libertăţii nr. 14 1962 506 1004
  17 DACIA - sălile A+C BISTRIŢA- NĂSĂUD Municipiul Bistriţa, bd. Decebal nr. 3-5 1982 1021,13 1090,1
  18 FLACĂRA BISTRIŢA- NĂSĂUD Oraşul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24 1968 499 700
  19 INERETULUI BISTRIŢA- NĂSĂUD Municipiul Bistriţa, str. Gh. Şincai nr. 22 1944 280 175
  20 BULEVARD BISTRIŢA- NĂSĂUD Municipiul Bistriţa, Str. Republicii nr. 39 1901 566 1232
  21 CULTURAL BOTOŞANI Municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3 1962 406 640
  22 LUCEAFĂRUL BOTOŞANI Municipiul Botoşani, str. Dobrogeanu- Gherea nr. 3 1902 805 1380
  23 UNIREA BRĂILA Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5 1976 750 895,98
  24 PESCĂRUŞ BRĂILA Municipiul Brăila, car- tier Viziru I 1976 682,29 750
  25 BULEVARD BRĂILA Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57 1965 1936,87 2164,42
  26 NEGOIU BRAŞOV Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 21 1911 827 1098
  27 SCALA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 2-4 1935 996,5 1015,7
  28 EXCELSIOR BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Mihalache nr. 174 1962 1024 1227,4
  29 GIULEŞTI BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, calea Giu- leşti nr. 56 A 1963 738,3 1355
  30 FEROVIAR BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 80 1936 702 744
  31 COTROCENI BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Cotro- ceni nr. 9 1949 289 366
  32 COSMOS BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 2, şos. Pante- limon nr. 357A 1958 431,2 561
  33 MELODIA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 2, şos. Ştefan cel Mare nr. 131 1963 1350 1474
  34 GLORIA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 3, aleea Buco- vina nr. 7 1964 931 1288
  35 Grădina de vară GLORIA - Titan BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2 1975 2178 5030
  36 LUCEAFĂRUL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. I.C. Brătianu nr. 6 1968 910 922
  37 CULTURAL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 4, bd. Al. Obregia nr. 31 1980 911 1207
  38 FLAMURA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119 1980 1036 1236
  39 BUCUREŞTI BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 26 1925 699 1083
  40 FESTIVAL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34 1925 717 717
  41 CAPITOL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36 1920 995 995
  42 Grădina de vară CAPITOL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36 1920 478 489
  43 DRUMUL SĂRII BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8 1958 413 1200
  44 MONTEORU BUZĂU Satul Monteoru, comuna Merei 1958 228 228
  45 Grădina de vară MONTEORU BUZĂU Satul Monteoru, comuna Merei 1981 427 427
  46 TINERETULUI BUZĂU Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36 1960 672 672
  47 Grădina de vară TINERETULUI BUZĂU Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36 1981 390 390
  48 Grădina de vară PROGRESUL BUZĂU Municipiul Râmnicu Sărat str. N. Bălcescu nr. 2 bis 1970 1303,7 1303,7
  49 PROGRESUL BUZĂU Municipiul Râmnicu Sărat Str. Victoriei nr. 36 1970 515,3 580
  50 VICTORIA CĂLĂRAŞI Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai nr. 2 1920 300 300
  51 Grădina de vară FLACĂRA CĂLĂRAŞI Municipiul Olteniţa, str Flacăra nr. 1 1930 843 843
  52 FLACĂRA CĂLĂRAŞI Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 154 1930 538 538
  53 DANUBIUS CARAŞ- SEVERIN Localitatea Moldova Veche, str. Coşbuc F.N. 1977 490 800
  54 TIMPURI NOI CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 24 1948 695 802
  55 FOX CLUJ Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1 1915 508 534
  56 TINERETULUI - 2 săli CLUJ Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1 1981 782 1200
  57 DOBROGEA CONSTANŢA Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14 1961 686 896
  58 BULEVARD CONSTANŢA Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 169A 1953 354 380
  59 DACIA CONSTANŢA Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 235 1978 1165 1165
  60 Grădina de vară ALBATROS CONSTANŢA Localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1 1960 1570 2145
  61 Grădina de vară NEON CONSTANŢA Localitatea Eforie Nord 1958 1591 1591
  62 Grădina de vară EFORIE SUD CONSTANŢA Localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu nr. 2 1960 1407 1450
  63 Grădina de vară JUPITER CONSTANŢA Municipiul Mangalia, Staţiunea Jupiter 1990 937 937
  64 Grădina de vară FARUL CONSTANŢA Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazul 1956 1221 2015
  65 PESCĂRUŞ CONSTANŢA Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A 1982 584 754
  66 GLORIA DÂMBOVIŢA Oraşul Găieşti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6 1950 524 692
  67 MUNCA DÂMBOVIŢA Oraşul Moreni, str. Lt. Pantea Ion nr. 8 1961 628 628
  68 LUMINA DOLJ Municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2 1953 364 403
  69 Gr. de vară JEAN NEGULESCU DOLJ Municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4 1961 1246 1328
  70 Grădina de vară PATRIA DOLJ Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82 1954 1620 1789
  71 CRAIOVIŢA DOLJ Municipiul Craiova, bd. Oltenia 1981 1090 1097
  72 MODERN DOLJ Municipiul Craiova, str. Madona Dudu nr. 3-5 1982 1006 1006
  73 INDEPENDENŢA DOLJ Oraşul Filiaşi, Str. Stadionului nr. 2 1976 824 858
  74 FLACĂRA GALAŢI Municipiul Galaţi, bd. Henri Coandă nr. 7 1984 929 1515
  75 ŢIGLINA GALAŢI Municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 165 1964 1012 1233
  76 DOINA GALAŢI Municipiul Galaţi, str. Gh. Asachi nr. 60 1967 790 1445
  77 Grădina de vară CENTRAL GALAŢI Municipiul Galaţi, str. Lahovary nr. 4 1962 2270 2399
  78 MINERUL GORJ Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16 1966 1034 1034
  79 MODERN HUNEDOARA Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3 1983 620 875
  80 PARÂNGUL HUNEDOARA Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1 1982 840 840
  81 PATRIA HUNEDOARA Municipiul Orăştie, str. N. Bălcescu nr. 5 1911 672 672
  82 IALOMIŢA IALOMIŢA Municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132 1958 412 662
  83 Grădina de vară AMFITEATRU IALOMIŢA Municipiul Slobozia, str M. Basarab nr. 132 1987 336 402
  84 TINERETULUI IAŞI Municipiul Iaşi, str. Al. Lăpuşneanu nr. 18 1929 650,65 770,63
  85 DACIA IAŞI Municipiul Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 14 1986 847,03 861,41
  86 VICTORIA IAŞI Municipiul Iaşi, Piaţa Unirii nr. 5 1963 1207,65 1632
  87 1 MAI IAŞI Oraşul Hârlău, str. Bogdan Vodă nr. 2 1964 396,51 589,41
  88 DACIA MARAMUREŞ Municipiul Baia Mare, Piaţa Revoluţiei nr. 7 1968 1510 1670
  89 MINERUL MARAMUREŞ Municipiul Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr. 7 1884 887 887
  90 FLACĂRA MEHEDINŢI Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluţiei nr. 22 1981 1012,23 1012,23
  91 DUNĂREA MEHEDINŢI Municipiul Orşova, Centrul Civic nr. 52 1971 466 466
  92 PORŢILE DE FIER MEHEDINŢI Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65 1967 1245 1541
  93 SELECT MUREŞ Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 49 1890 329 491
  94 OZANA NEAMŢ Municipiul Târgu Neamţ, str. M. Kogălniceanu nr. 2 1976 538,5 582
  95 CENTRAL OLT Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8 1961 549 549
  96 MODERN OLT Oraşul Balş, str. N. Bălcescu nr. 2 1983 960 960
  97 DUNĂREA OLT Oraşul Corabia, str. Carpaţi nr. 112 1907 458 458
  98 LUMINA OLT Municipiul Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 30 1960 469 800
  99 FAVORIT PRAHOVA Oraşul Mizil, str. M. Bravu nr. 108 1963 462 682
  100 CENTRAL PRAHOVA Municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69 1959 673 896
  101 MODERN - 2 săli + grădină PRAHOVA Municipiul Ploieşti, Str Inelului nr. 3 1979 1395 1609
  102 CONCORDIA PRAHOVA Oraşul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1 1920 280 280
  103 TINERETULUI PRAHOVA Municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 8 1923 332 365
  104 MĂGURA SĂLAJ Oraşul Şimleul Silvaniei piaţa Iuliu Maniu nr. 1 1900 429 1073
  105 VICTORIA SATU MARE Municipiul Satu Mare, piaţa Păcii nr. 1 1937 624 856
  106 POPULAR SIBIU Oraşul Cisnădie, Str. Cetăţii nr. 15 1936 456 801
  107 DORNA SUCEAVA Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 36 1964 739 1445
  108 DOINA SUCEAVA Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276 1962 693 1211
  109 MOLDOVA SUCEAVA Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 35 1956 406 1034
  110 FRATELIA TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Izlaz nr. 40 1915 424 1187
  111 VICTORIA TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Porumbescu nr. 2 1976 695 886
  112 UNIREA TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Mureş nr. 3 1985 897 966
  113 FREIDORF TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. N. Andreescu nr. 97 1925 292 429
  114 ARTA TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Văcărescu nr. 18 1926 475 698
  115 Grădina de vară ARTA TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Văcărescu nr. 18 1926 2000 2000
  116 DACIA TIMIŞ Municipiul Timişoara, Str. Zborului nr. 7 1982 553 742
  117 Grădina de vară CAPITOL TIMIŞ Municipiul Timişoara, bd C.D. Loga nr. 2 1966 4320 8412
  118 STUDIO TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Lenau nr. 2 1930 539 539
  119 CAPITOL TIMIŞ Municipiul Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 2 1929 1865 1865
  120 LUCEAFĂRUL TIMIŞ Comuna Teremia Mare 1923 614 1439
  121 Grădina de vară SELECT TIMIŞ Oraşul Sânnicolaul Mare, str. V. Babeş nr. 8 1955 816 816
  122 REPUBLICA TULCEA Oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 4 1950 533 800
  123 Grădina de vară DACIA TULCEA Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16 1972 1458 2281
  124 TINERETULUI TULCEA Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 4 A 1980 663 782
  125 MIORIŢA VÂLCEA Oraşul Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 45 1964 444 820
  126 Grădina de vară DACIA VÂLCEA Oraşul Olăneşti, str. T. Vladimirescu 1975 912 914
  127 DACIA VÂLCEA Oraşul Olăneşti, Str. Băilor nr. 4 1980 346 346
  128 COZIA VÂLCEA Localitatea Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 782 1978 428 651
  129 OLTUL VÂLCEA Oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian 1928 591 733
  130 INDEPENDENŢA VASLUI Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100 1987 1016,36 1114,32
  131 BÂRLADUL VASLUI Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83 1953 771,44 1043,81
  132 UNIREA VRANCEA Municipiul Focşani, Str. Republicii nr. 18 1969 680,78 1076
  133 Grădina de vară UNIREA VRANCEA Municipiul Focşani, Parc N. Bălcescu nr. 1 1978 307 1758
  134 DACIA ALBA Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25 1978 848 848
  135 DACIA ARAD Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 49-53 1970 1357 1457
  136 MODERN ARGEŞ Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20 1905 850 850
  137 CENTRAL BACĂU Municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12 1982 595,4 595,4
  138 DACIA - Sala B BISTRIŢA- NĂSĂUD Municipiul Bistriţa, bd. Decebal nr. 3-5 1982 333,46 333,46
  139 UNIREA BOTOŞANI Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24 1973 855 1680
  140 CENTRAL BRĂILA Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 10 1984 680,3 1481
  141 MĂGURA BRAŞOV Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131 1930 361 561
  142 PATRIA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 12-14 1935 1518,8 1592
  143 EUROPA (MIORIŢA) BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşi- lor nr. 127 1935 324 429
  144 FAVORIT BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A 1969 1221 1440
  145 CORSO BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 27 1930 618 726
  146 DACIA BUZĂU Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1 1981 840 945
  147 ORIZONT CĂLĂRAŞI Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2 1978 879 879
  148 FLORIN PIERSIC fost Republica) CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, piaţa Mihai Viteazul nr. 11 1962 1463 1463
  149 STUDIO (POPULAR) CONSTANŢA Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 46 1918 300 300
  150 PATRIA DOLJ Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19 1960 1422 1422
  151 VICTORIA GORJ Municipiul Tg. Jiu, Str. Siretului nr. 8A 1959 669 839
  152 DACIA GALAŢI Municipiul Galaţi, Str. Oţelarului nr. 11 1984 769 1360
  153 PATRIA HUNEDOARA Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5 1962 790 790
  154 FLACĂRA HUNEDOARA Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5 1977 813 813
  155 REPUBLICA IAŞI Municipiul Iaşi, str. Al. Lăpuşneanu nr. 12 1929 1032,84 1200
  156 LIBERTĂŢII ILFOV Oraşul Buftea, şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123 1978 456 620
  157 Grădina de vară PORŢILE DE FIER MEHEDINŢI Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 7 1962 1592 1592
  158 DACIA NEAMŢ Municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 14 1970 1397,6 1719,8
  159 PATRIA PRAHOVA Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 4 1961 1292 1452
  160 ARTA SIBIU Municipiul Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1 2003 1022 1142
  161 LUCEAFĂRUL SUCEAVA Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 2 1903 147 147
  162 TIMIŞ TIMIŞ Municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 7 1982 1442 1442
  163 HERACLEEA TULCEA Oraşul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82 1969 801 1549
  164 OLTEŢUL VÂLCEA Oraşul Bălceşti 1940 260 307
  165 MODERN VASLUI Municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 80 1972 795,19 1287,42
  166 VICTORIA VRANCEA Oraşul Mărăşeşti, Str. Republicii nr. 1 1961 466 586
   +  Anexa 2 LISTAimobilelor, altele decât săli şi grădini de spectacol cinematografic aflate în proprietatea privată a statului, care trec în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
  *Font 9*
  Nr. Crt. Denumirea Judeţul Adresa Anul cons- trucţi- ei Suprafa- ţa cons- truită - mý - Suprafa- ţa tere- nului - mý -
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Depozit subteran filme (adăpost ALA) BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, str. Thomas Masaryk nr. 25 1962 190 190
  2 Laboratorul Mogo- şoaia BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 3-5 1930 1.394 4.467
  3 Sediu administra- tiv cinematograf PATRIA BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, bd. Gh. Magheru nr. 12-14 1935 129 129
  4 Spaţiu-Clădire PARC BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Poligra- fiei nr.1 2005 478,59 3.495
  5 Sediul Filialei Bacău - cinemato- graf FORUM BACĂU Municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4 1956 250 250
  6 Clădire atelier auto BIHOR Municipiul Oradea, str. Avram Iancu nr. 11 1962 984 2.316
  7 Chioşc la cinema- tograful DACIA BISTRIŢA- NĂSĂUD Municipiul Bistriţa, bd. Decebal nr. 3-5 1998 6 6
  8 Atelier BOTOŞANI Oraşul Săveni, Bd. Republicii nr. 88 1931 89 89
  9 Sediu administra- tiv Braşov - ci- nematograf ASTRA BRAŞOV Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 1 1809 496 2.847
  10 Sediu administra- tiv Brăila - ci- nematograf BULEVARD BRĂILA Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57 1965 925 925
  11 Cota de 65% din Grădina de vară CENTRAL BRĂILA Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 5 1930 562,25 562,25
  12 Sediu administra- tiv Buzău - cine- matograf DACIA BUZĂU Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1 1981 228 228
  13 Sediul fostului Oficiu de difuza- re şi programare a filmelor Cluj CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, str. Maiacovschi nr. 31-35 1962- 1970 792 4.280
  14 Sediu administra- tiv filială CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii, nr. 24 1920 221 221
  15 Atelier tehnic + depozit şopron CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei nr. 16 1938 691 691
  16 Atelier, magazie şi garaj (fost cinematograf LUMINA) CONSTANŢA Municipiul Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 81 1936 230 453
  17 Sediu administra- tiv cinematograf STUDIO (POPULAR) CONSTANŢA Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 46 1918 314 426
  18 Clădire adminis- trativă (fost sediu filiala Covasna) COVASNA Municipiul Sfântu Gheor- ghe, str. Kossuth Lajos nr. 3 1972 131 269
  19 Clădire complex tehnic DOLJ Municipiul Craiova, str. Matei Basarab nr. 18 1969 625 1.144
  20 Hol din cinemato- graf JEAN NEGULESCU DOLJ Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 3 1969 112 112
  21 Sediu (atelier) GORJ Municipiul Târgu Jiu, aleea V. Alecsandri nr. 42 1974 195 195
  22 Clădire anexă la cinematograf CĂLIMAN HARGHITA Municipiul Topliţa, str. N. Bălcescu nr. 35 1959 102 102
  23 Sediu secţie IALOMIŢA Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 132 1973 509 608
  24 Sediul fostului Oficiu de difuza- re şi programare a filmelor Iaşi IAŞI Municipiul Iaşi, aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2 1960 840 5.801
  25 Atelier auto MARAMUREŞ Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38 1977 100 100
  26 Atelier întreţi- nere MARAMUREŞ Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38 1979 200 652
  27 Clădire adminis- trativă cu anexe (sediu) MEHEDINŢI Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. M. Vasilescu nr. 12 1961 520 993
  28 Depozit NEAMŢ Municipiul Piatra-Neamţ, str. M. Viteazul nr. 31 1950 245 460
  29 Spaţiu de 152 mý din cinematograf PIETRICICA NEAMŢ Municipiul Piatra-Neamţ, piaţa M. Kogălniceanu nr. 4 1966 152 152
  30 Sediul secţiei Olt - cinemato- graf VICTORIA OLT Municipiul Slatina, str. Lipscani nr. 42 1940 102 102
  31 Cota indiviză de 10/40 din complex cinematografic cu 2 săli PERLA PRAHOVA Oraşul Sinaia, str. Carol I nr. 25 1930 228,25 2367
  32 Sediu Secţie SATU MARE Municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6 1900 574 1.011
  33 Atelier revizie + garaj SATU MARE Municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6 1975 78 78
  34 Clădire atelier SIBIU Municipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 23 1920 176 176
  35 Clădire adminis- trativă + sală (sediu nou) SUCEAVA Municipiul Suceava, str. Dimitrie Dan nr.4 1991- 1992 400 80
  36 Atelier + sală vizionare (sediu vechi) SUCEAVA Municipiul Suceava, str. Petru Rareş nr. 16 1966- 1972 552 690
  37 Sediul fostului Oficiu de difuza- re şi programare a filmelor Timiş TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. Elena Nicoară nr. 16 A 1961- 1968 880 3.000
  38 Sediu filială Timiş + atelier + depozit TIMIŞ Municipiul Timişoara, str. C.D. Loga nr. 2 1966 272 272
  --------