INSTRUCȚIUNI din 6 mai 2011de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 24 mai 2011  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.474 din 6 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011.
  Nr. crt. Situație Soluție
  A. Componența familiei și stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie
  1. Familia formată din femeia necăsătorită și copil (recunoscut de tată, cu obligații de întreținere stabilite în sarcina tatălui); nu locuiesc împreună cu tatăl Familia care solicită dreptul este familia monoparentală, formată din mamă cu copii în întreținere. Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei monoparentale, inclusiv sumele cu titlu de obligație de întreținere stabilite în sarcina tatălui, împărțite la numărul membrilor familiei, conform art. 7 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
  2. Familia formată din femeia necăsătorită și copil (recunoscut de tată, fără obligații de întreținere stabilite în sarcina tatălui); nu locuiesc împreună cu tatăl Familia care solicită dreptul este familia monoparentală, formată din mamă cu copii în întreținere. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei monoparentale, pe baza declarației pe propria răspundere a mamei, dată sub sancțiunea legii penale, urmată de ancheta socială. Venitul net mediu lunar pe membru de familie se determină prin împărțirea venitului lunar total al familiei la numărul membrilor. În situația în care mama dorește să întreprindă demersurile necesare obținerii unei hotărâri judecătorești de încredințare a minorului și de stabilire a obligațiilor de întreținere în sarcina tatălui, se recomandă asigurarea unui ajutor financiar de la bu- getul local pentru acoperirea cheltuielilor legate de obținerea hotărârii judecătorești.
  3. Familia formată din soț, soție și copii, soții fiind despărțiți în fapt, cu obligație de întreținere față de copii stabilită în sarcina soțului care nu locuiește cu aceștia Familia care solicită dreptul este familia monoparentală formată din copii și părintele în a cărui grijă se află aceștia, dovada fiind reprezentată de hotărârea judecătorească prin care se stabilește obligația de întreținere; ancheta socială trebuie să dovedească faptul că cei doi soți nu locuiesc și nu gospodăresc împreună. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei astfel constituite, inclusiv pensia de întreținere stabilită prin hotărâre judecătorească (fără a avea în vedere veniturile realizate de către soțul separat în fapt).
  4. Familia formată din soț, soție și copii, copiii locuind la bunici, în altă localitate decât cea de domiciliu a familiei În situația în care copiii urmează cursuri școlare la o unitate de învățământ aflată în localitatea de domiciliu a bunicilor, alocația poate fi solicitată de către familia formată din părinți și copiii acestora, cu prezentarea dovezii că aceștia se află în întreținerea părinților lor, dovada fiind reprezentată de declarația pe propria răspun- dere dată de bunicii copiilor, sub sancțiunea legii penale, în condițiile art. 2 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. În situația în care, din motive neimputabile părinților, aceștia nu pot locui împreună cu copiii lor și se instituie plasamentul la bunici sau tutela acestora asupra copiilor, familia care solicită acordarea alocației este cea formată din bunici și copiii pentru care s-a luat măsura de protecție, în condițiile art. 2 alin. (3) din Normele metodolo- gice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Conform art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei, inclusiv alocația de plasament de care beneficiază bunicii pentru îngrijirea nepoților lor minori. De asemenea, vor fi luate în calcul eventualele venituri cu care contribuie părinții copiilor la întreținerea acestora, pe baza declarației pe propria răspundere a bunicilor, dată sub sancțiunea legii penale, confirmată ulterior prin anchetă socială, sau a hotărârii Comisiei pentru protecția copilului prin care s-a instituit măsura de protecție. Venitul net mediu lunar pe membru de familie se determină prin împărțirea venitului lunar total al familiei la numărul membrilor.
  5. Mamă minoră și copilul său nou-născut,care locuiesc împreună cu familia de proveniență a mamei minore (incluzând părinți, frați) În situația în care se stabilește măsura plasamentului sau se instituie tutela pentru copilul nou-născut către mama minorei (bunică), acesta este luat în calcul la numărul de copii din familia de proveniență a mamei minore. Familia care va solicita dreptul va fi formată din părinții mamei minore, minoră, copilul acesteia și ceilalți frați ai ei. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei, împărțite la numărul membrilor acesteia. NOTĂ: Înainte de stabilirea măsurii de plasament/ tutelă trebuie verificat dacă mama minoră poate beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și comple- tările ulterioare, sau, după caz, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, deoarece, dacă se stabilește măsura plasamentului/tutelei, mama minoră nu mai poate beneficia de indemni- zație pentru creșterea copilului. În situația în care minora și copilul acesteia constituie o familie separată (familie monoparentală), mama minorei care a născut solicită, în calitate de reprezentant legal al acesteia, în numele minorei, alocația. La stabilirea veniturilor acestei familii trebuie luate în considerare și obligațiile legale de întreținere ale părinților față de mama minoră. Venitul net mediu lunar pe membru de familie în cadrul familiei monoparentale se deter- mină prin împărțirea venitului total la numărul membrilor familiei (2 - mama minoră și copilul acesteia). Dacă familia de proveniență a mamei minore solicită acordarea aloca- ției de susținere (pentru ceilalți copii), aceasta va fi tratată ca familie separată.
  6. Familie formată din părinți (soți) și copiii acestora, dintre care unul din soți locuiește cu copiii aflați în întreținere, iar celălalt soț locuiește/lucrează în altă localitate/în străinătate (cu sau fără forme legale) În situația în care, prin ancheta socială, se dovedește că unul dintre soți nu locuiește și nu gospodărește împreună cu celălalt soț și copiii lor, acesta aflându-se în altă localitate/în străinătate, iar soțul care locuiește împreună cu copiii solicită acor- darea alocației, pentru stabilirea dreptului se iau în considerare toate veniturile familiei, inclusiv cele furnizate de soțul care locuiește/lucrează în altă localitate/în străinătate,conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Veniturile familiei, provenite de la soțul care locu- iește/lucrează în altă localitate/în străinătate, se stabilesc pe baza declarației pe propria răspundere a celuilalt soț, dată sub sancțiunea legii penale,confirmată ulterior prin anchetă socială. Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei, împărțite la numărul membrilor acesteia, incluzându-l și pe soțul aflat în altă localitate/în străinătate. În situația în care prin ancheta socială se stabilește faptul că unul dintre soți a părăsit definitiv domiciliul comun al familiei, celălalt soț va trebui să obțină o hotărâre judecătorească de divorț, care să stabilească încredințarea copiilor minori către unul dintre soți, precum și obligațiile legale de întreținere datorate de părinți copiilor lor. În aceste condiții, familia solicitantă a alocației de susținere va fi familia monoparentală, formată din unul dintre soți (părinți) și copiii minori aflați în întreținerea acestuia. Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile familiei monoparentale, inclusiv sumele cu titlu de obligație de întreținere stabilite în sarcina celuilalt părinte și datorate de acesta copiilor săi din căsătorie, împărțite la numărul membrilor familiei.
  7. Persoane care au părăsit domiciliul fami- liei și trăiesc în uniune consensuală cu alți parteneri, în condițiile în care una dintre aceste persoane sau ambele sunt căsătorite, având propriile familii cu copii, dar și copiii lor împreună În această situație, fiecare dintre parteneri poate solicita acordarea alocației pentru familia proprie și nu ca familie formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, conform art. 2 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 Pentru copiii din afara căsătoriei proveniți din relația dintre cei doi parteneri, este necesară obținerea unei hotărâri judecătorești care să stabilească obligațiile legale de întreținere, precum și părintele/părinții cărora le vor fi încredințați copiii. În situația în care partenerii care trăiesc în uniune consensuală doresc să solicite acordarea alocației ca familie formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, aceștia au obligația de a-și reglementa situația juridică prin hotărâre judecătorească de divorț, încredințare a minorilor și stabilire a obligațiilor legale de întreținere față de copiii lor minori din căsătorie, drept condiție pentru acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât și cea formată din bărbatul și femeia necăsătoriți.
  8. Luarea în calcul la stabilirea veniturilor a bugetului personal complementar acordat potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturi- lor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare Art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, prevede în mod explicit și limitativ categoriile de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei. Având în vedere aceste prevederi, toate celelalte venituri, inclusiv bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată,cu modificările și completările ulterioare, vor fi luate în calcul la acordarea alocației pentru susținerea familiei.
  B. Frecventarea cursurilor școlare
  1. Familie formată din părinți și copii, dintre care unul sau mai mulți copii sunt de vârstă școlară, nu urmează cursurile școlare, dar au absolvit învățământul general obligatoriu de 10 clase Familia poate beneficia de alocație pentru copiii de vârstă școlară, cu excepția celui care a absolvit învățământul general obligatoriu. Acesta va fi luat în considerare la numărul membrilor de familie, în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru de familie, dar nu și la numărul de copii pentru care se acordă alocația pentru susți- nerea familiei. Alocația sa de stat se ia în calcul la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. În cazul în care copilul care a absolvit învățământul general obligatoriu realizează venituri în condițiile legii, acestea se iau în considerare, de asemenea, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, potrivit art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
  2. Familie formată din părinți și copii, dintre care unul sau mai mulți copii au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile școlare,în condițiile legii Familia poate beneficia de alocație pentru ceilalți copii, cu excepția celui care a împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile școlare. Acesta va fi luat în considerare la numărul membrilor de familie, în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru de familie, dar nu și la numărul de copii pentru care se acordă alocația pentru susținerea familiei. Alocația sa de stat se ia în calcul la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Dacă acest copil realizează venituri,în condițiile legii, acestea se iau în considerare, de asemenea, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, potrivit art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011
  3. Familie formată din părinți și copii, dintre care unul sau mai mulți copii au împlinit vârsta de 18 ani și nu mai urmează cursurile școlare Familia poate beneficia de alocație pentru ceilalți copii, cu excepția celui care a împlinit vârsta de 18 ani. Acesta va fi luat în considerare la numărul membrilor de familie, în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru de familie, dar nu și la numărul de copii pentru care se acordă alocația pentru susținerea familiei. Dacă copilul din familie cu vârsta de peste 18 ani realizează venituri, în condițiile legii, acestea se iau în considerare, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
  4. Familie formată din părinți și copii care urmează cursurile școlare în cadrul pro- gramelor educaționale de tip "A doua șansă" Dacă familia care solicită acordarea alocației este formată din părinți împreună cu copiii lor de vârstă școlară, care nu (mai) urmează cursurile unei forme de învățământ, familia poate beneficia de alocație începând cu data de la care se face dovada frecven- tării cursurilor de către copiii de vârstă școlară, prin intermediul programelor edu- caționale de tip "A doua șansă", organizate în condițiile legii, în vederea promovării învățământului primar/gimnazial.
  C. Situații speciale
  1. Familiile care au copii aflați într-o instituție care oferă servicii de tip rerezidențial (școli speciale, școli de re-reeducare etc.) Copilul aflat într-o instituție care oferă servicii de tip rezidențial (instituții care îngrijesc copii în regim rezidențial și care funcționează în cadrul unităților de învă- țământ special, școli de reeducare etc.) se consideră că este în îngrijirea statului. Copilul nu va fi luat în calcul la stabilirea componenței familiei. Ca prim pas în soluționarea unei astfel de situații se va verifica titularul alocației de stat acordate pentru acel copil. Dacă alocația de stat se acordă părintelui, se consideră că acel copil este în între- ținerea familiei și dreptul se va stabili considerând copilul ca membru al familiei. Dacă alocația de stat se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către conducătorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau de către conducătorii instituțiilor cu regim rezidențial, copilul se consideră că nu este în întreținerea familiei și nu se va lua în considerare ca membru al familiei la acordarea alocației.
  2. Familia cu unul sau mai mulți copii,asupra unuia dintre aceștia fiind instituită măsura de plasament/plasament în regim de urgență la o familie/instituție În situația în care asupra unuia dintre copiii familiei beneficiare a alocației a fost instituită măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgență la o familie/insti- tuție, la stabilirea dreptului acesta nu va fi luat în calcul la numărul membrilor de familie și nici la numărul copiilor de vârstă școlară ai familiei pentru care se acordă alocația. Cuantumul alocației acordate respectivei familii va fi modificat în conformi- tate cu prevederile art. 24 alin. (1) și art. 26 alin. (4) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, și ale art. 16 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. În situația în care se instituie măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgență asupra copilului unic al familiei beneficiare de alocație, dreptul se suspendă în condi- țiile art. 15 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Plata dreptului se poate relua în condițiile art. 15 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Dreptul poate înceta în condițiile art. 15 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
  Precizări cu caracter general:1. În toate situațiile în care familia care solicită acordarea alocației pentru susținerea familiei are în întreținere copii de vârstă școlară, posibilitatea de a beneficia de alocație este condiționată de frecventarea de către copiii de vârstă școlară, fără întrerupere, a cursurilor unei forme de învățământ organizate potrivit legii.2. Persoanele căsătorite care au părăsit domiciliul comun al familiei și trăiesc în uniune consensuală cu alți parteneri au obligația de a-și reglementa situația juridică prin hotărâre judecătorească de divorț, încredințare a minorilor și stabilire a obligațiilor legale de întreținere față de copiii lor minori din căsătorie, drept condiție pentru acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât și cea formată din bărbatul și femeia necăsătoriți.3. În toate situațiile serviciul public de asistență socială local, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, este obligat să consilieze și să sprijine demersurile solicitanților, în vederea clarificării situației juridice a copiilor, a filiației acestora etc. De asemenea, în situația mamei minore va fi sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care minora a dat naștere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistență socială. Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se va acționa în interesul superior al copilului.4. Existența în familie a cel puțin unui copil de vârstă școlară pentru care nu se face dovada frecventării cursurilor școlare determină imposibilitatea acordării alocației pentru toți membrii familiei.5. Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, care vizează testarea veniturilor solicitanților de ajutor social, inclusiv cele referitoare la bunurile deținute și evaluarea acestora, se aplică în mod identic solicitanților alocației pentru susținerea familiei.6. Primăria are obligația de a efectua ancheta socială pentru evaluarea veniturilor familiei, în raport cu care se stabilește cuantumul efectiv al ajutorului social, pentru asigurarea venitului minim garantat al familiei. Dacă familia beneficiară a ajutorului social beneficiază concomitent și de alocația pentru susținerea familiei, valoarea alocației trebuie luată în calculul venitului în raport cu care se stabilește ajutorul social. În această situație, primăria trebuie să efectueze ancheta socială în cel mai scurt timp, după stabilirea acordării ambelor prestații, pentru ajustarea cuantumului ajutorului social în funcție de veniturile familiei, care includ alocația.----