HOTĂRÎRE nr. 1161 din 1 noiembrie 1990privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 2 noiembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Secretariatul de Stat pentru Handicapati este organul central de specialitate al administraţiei de stat care realizează coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de ocrotire socială a persoanelor handicapate, în scopul recuperării, integrării socio-profesionale şi asigurării protecţiei speciale a acestora.  +  Articolul 2 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are următoarele atribuţii principale: a) organizează sistemul unitar de cunoaştere a problematicii economice, medico-sociale, profesionale şi familiale, specifice următoarelor categorii de persoane handicapate:- minori-orfani, abandonaţi sau inadaptati;- minori-handicapati fizic, senzorial sau psihic;- adulti-handicapati fizic, senzorial sau psihic;- adulti cu handicap socio-economic - cu posibilităţi materiale reduse sau lipsiţi de asemenea posibilităţi, atît ei cît şi sustinatorii legali;- invalizi de război, orfani de război şi vaduve de război, veterani de război şi mari mutilati de război;- răniţi în timpul revoluţiei din decembrie 1989; b) stabileşte şi supune spre aprobare guvernului strategiile de urmat pentru recuperarea, integrarea socio-profesională şi asigurarea protecţiei speciale a categoriilor de persoane menţionate la lit. a), precum şi proiectele de programe naţionale, de urgenta sau pe termen lung, pentru realizarea acestor strategii; c) coordonează şi controlează îndeplinirea programelor aprobate de guvern şi ia sau, după caz, propune măsuri pentru îndeplinirea acestora; d) elaborează, împreună cu organele centrale interesate, proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate şi avizează proiectele de acte normative întocmite de alte organe care cuprind propuneri de reglementări ce au legătură cu activitatea sa; e) întocmeşte şi supune spre aprobare normativele de personal şi baremurile de dotare pentru unităţile de ocrotire, educaţie specială şi protecţie a categoriilor de persoane prevăzute la lit. a); f) întreprinde, împreună cu organele centrale şi locale interesate, acţiuni comune sociale, de educaţie specială şi profesională, în vederea atenuarii, limitării sau eliminării consecinţelor handicapului, precum şi pentru reintegrarea în activitatea socio-profesională a persoanelor care şi-au redobîndit capacitatea de muncă; g) coordonează realizarea acţiunilor recuperatorii medico-pedagogice, psiho-sociale şi profesionale care se desfăşoară în unităţile de ocrotire socială a categoriilor de persoane handicapate; h) acţionează pentru dezvoltarea şi diversificarea sistemului de protecţie specială la domiciliu pentru persoanele handicapate a căror ocrotire se poate realiza fără cuprinderea în sistemul institutionalizat; i) stabileşte şi propune măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de ocrotire socială şi educaţie specială a handicapaţilor în unele colectivităţi - spitale, policlinici, mari întreprinderi, centrale industriale, unităţi de învăţămînt; j) întocmeşte studii medico-psiho-sociale privind evoluţia fenomenelor sociale în vederea diversificării şi modernizării activităţii de ocrotire socială a handicapaţilor; k) analizează factorii carentiali generatori de categorii de persoane handicapate prevăzute la lit. a), în vederea stabilirii măsurilor adecvate de protecţie specială; l) urmăreşte şi controlează realizarea planului de investiţii pentru modernizarea şi reprofilarea unităţilor de ocrotiri sociale ale handicapaţilor, precum şi construirea de noi asemenea unităţi; m) organizează, în colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de selecţionare a personalului din aparatul propriu şi unităţile subordonate, prin examinari periodice, precum şi perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia; n) propune proiecte de programe de cooperare cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţara şi din străinătate şi urmăreşte realizarea programelor aprobate; o) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a surselor economico-financiare de sustinere a acţiunilor de ocrotiri sociale ale handicapaţilor; p) acţionează pentru dezvoltarea formelor neinstitutionalizate de ocrotire socială a handicapaţilor; r) ia măsuri de colaborare cu organele centrale interesate pentru formarea specialiştilor din managementul programelor de ocrotire socială şi de educaţie specială a handicapaţilor; s) urmăreşte creşterea eficientei economice şi sociale a fondurilor utilizate în domeniile ocrotirii şi recuperării persoanelor handicapate. (2) Corespunzător atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi, după caz, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prestaţiile privitoare la handicapati.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Secretariatul de Stat pentru Handicapati colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale sau locale de stat şi poate solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*). (2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului de Stat pentru Handicapati este de 60, exclusiv demnitarii. (3) Se vor prelua 8 posturi de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pînă la cel mult 20% din numărul maxim de posturi aprobat. (5) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcţiuni, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al secretarului de stat. (6) Din numărul total al posturilor prevăzute cu studii superioare, cel mult 10% pot fi specialişti principali I, 15% specialişti principali II şi 10% inspectori generali.  +  Articolul 5Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Handicapati în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 6Salarizarea personalului din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Handicapati se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5, completindu-se în mod corespunzător Nota 1 din anexa nr. VI, cap. I, lit. A.  +  Articolul 7 (1) Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor şi tinerilor handicapati îşi schimba denumirea în "Institutul naţional pentru recuperare şi educaţie specială a persoanelor handicapate". Personalul atestat de cercetare ştiinţifică se salarizeaza potrivit Legii nr. 57/1974 la nivelul I de salarizare, personalul cu studii superioare neatestat şi personalul fără studii superioare la grupa a III-a de ramuri, iar indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere sînt cele prevăzute pentru instituţiile de cercetare mici. Personalul didactic şi sanitar se salarizeaza potrivit art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990. (2) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapati funcţionează tipurile de instituţii de ocrotire prevăzute în anexa nr. 2, care îşi schimba subordinea avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. (3) Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate secretariatului de stat, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare, se aproba de secretarul de stat.  +  Articolul 8Secretariatul de Stat pentru Handicapati utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central şi unităţile subordonate, care se stabileşte prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.  +  Articolul 9 (1) În teritoriu, Secretariatul de Stat pentru Handicapati îşi realizează atribuţiile prin inspectoratele de stat pentru handicapati judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) Inspectoratele de stat teritoriale preiau de la oficiile de ocrotiri sociale ale direcţiilor de muncă şi protecţie socială atribuţiile ce le revin corespunzător prevederilor prezentei hotărîri. (3) În subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 3, care îşi schimba subordonarea avută la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 10 (1) Inspectoratele de stat pentru handicapati vor funcţiona în spaţiul actual al uneia din unităţile de ocrotire prevăzute în anexa nr. 3, stabilite prin ordin al secretarului de stat, şi vor beneficia de serviciile administrativ - gospodăreşti ale acestora. (2) Plata drepturilor de personal, precum şi cheltuielile aferente desfăşurării activităţii inspectoratelor de stat pentru handicapati, vor fi executate de unităţile de ocrotire stabilite potrivit alin. 1, din fondurile ce vor fi puse la dispoziţie de Secretariatul de Stat pentru Handicapati. Evidenta contabila a acestor cheltuieli va fi ţinuta de către serviciile de resort din unităţile de ocrotire, care vor încheia şi prezenta Secretariatului de Stat pentru Handicapati dări de seama contabile, potrivit normelor în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Numărul de posturi pentru inspectoratele de stat teritoriale este de 230, din care 46 posturi se preiau de la direcţiile de muncă şi protecţie socială, cîte un post din fiecare judeţ şi 6 de la municipiul Bucureşti. (2) În cadrul numărului de 230 posturi aprobate, repartizarea în teritoriu a posturilor se face prin ordin al secretarului de stat. (3) Structura organizatorică, statul de funcţiuni, atribuţiile şi sarcinile personalului din inspectoratele de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat. (4) Nivelul de salarizare al funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale este cel stabilit prin Nota 2 la anexa de la Legea nr. 16/1990. Personalul didactic şi personalul sanitar încadrat în funcţii de îndrumare şi control al unităţilor de educaţie specială vor avea nivelul de salarizare prevăzut de art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990, precum şi indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 57/1974 pentru inspectoratele şcolare, beneficiind de dreptul de rezervare a postului didactic, potrivit legii. (5) Numirea personalului de conducere din inspectoratele de stat teritoriale se face de către secretarul de stat.  +  Articolul 12 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi de la prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti, direcţiile de muncă şi protecţie socială, pe bază de protocol, indicatorii economico-financiari aferenţi posturilor preluate potrivit art. 4 alin. 3 şi art. 11 alin. 1 din prezenta hotărîre. (2) Personalul preluat în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. 3 şi art. 11 alin. 1 se considera transferat în interesul serviciului. Personalul preluat sau transferat în interesul serviciului, trecut în alte funcţii cu niveluri de salarizare mai mici ori rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime şi indemnizaţie de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărîrii.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Secretariatul de Stat pentru Handicapati poate emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei vor introduce în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 16 (1) Prezenta hotărîre intră în vigoare la ata de 1 noiembrie 1990. Pe aceeaşi dată se modifica în mod corespunzător Hotărîrea guvernului nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de ocrotire, instruire şi recuperare a copiilor handicapati şi a celor orfani, Hotărîrea guvernului nr. 940 din 10 august 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, Hotărîrea guvernului nr. 961 din 10 august 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Hotărîrea guvernului nr. 962 din 11 august 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Se abroga orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN Notă *) Anexa 1 se comunică unităţilor interesate.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEsubordonate Secretariatului de Stat pentru Handicapati- Inspectoratele de stat pentru handicapati- Institutul naţional pentru recuperare şi educaţie specială a persoanelor handicapate- Întreprinderea de produse ortopedice şi protezare Bucureşti- Şcolile speciale de reeducare- Asociaţia surzilor- Asociaţia nevazatorilor.  +  Anexa 3 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati- Grădiniţele pentru deficienti- Şcolile generale pentru deficienti- Şcolile profesionale pentru deficienti- Liceele speciale pentru deficienti- Şcolile postliceale pentru deficienti- Centrele şcolare pentru deficienti- Centrele de calificare-recalificare pentru invalizi- Centrele logopedice interşcolare- Clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantila- Căminele-şcoala pentru deficienti- Căminele-spital pentru minori deficienti- Căminele-atelier pentru deficienti- Căminele-spital pentru bolnavi cronici adulti- Căminele pentru batrini.-------------------------------