HOTĂRÂRE nr. 489 din 11 mai 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare cu personalitate juridică: a) Spitalul Orăşenesc Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Gabor Aron 6/A, judeţul Covasna, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Covasna; b) Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele, cu sediul în localitatea Covasna, Str. Principală, judeţul Covasna, aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii. (2) Desfiinţarea unităţilor sanitare cu personalitate juridică prevăzute la alin. (1) se realizează prin preluarea activităţii de către Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 160, judeţul Covasna, aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, şi organizarea sub formă de secţii exterioare, structuri fără personalitate juridică, în cadrul acestui spital. (3) Centrul de Sănătate "Întorsura Buzăului", unitate fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Covasna "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1-3, judeţul Covasna, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Covasna, se desfiinţează prin preluarea activităţii de către Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna. (4) Activitatea de asistenţă medicală preluată din cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele, care se desfiinţează potrivit alin. (1) lit. b), urmează a se desfăşura în noul imobil de la Întorsura Buzăului, a cărui construcţie cu destinaţia de sediu a fost finanţată de Ministerul Sănătăţii. (5) Transferul activităţii de asistenţă medicală în locaţia prevăzută la alin. (4) se realizează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Structura organizatorică a Spitalului de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna, rezultată în urma preluării activităţii unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) şi (3), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, încadrat în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3), se preia de Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere încadrat în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) se preia de Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Covasna "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe, pentru patrimoniul aferent Centrului de Sănătate "Întorsura Buzăului", unitate sanitară publică cu paturi, fără personalitate juridică, care se preia de către Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia 136 de la rubrica "Judeţul Covasna" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare; b) pct. 25 din cadrul pct. II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" de la lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) nr. crt. 14 din anexa "Lista unităţilor sanitare de interes public naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 mai 2011.Nr. 489.--------