ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 11 mai 2011pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011    În contextul menţinerii crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat şi afectează în continuare sectorul economic,având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale,în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementărilor în vigoare nu pot face angajări de personal cu consecinţe asupra derulării contractelor şi dezvoltării afacerii,având în vedere necesitatea luării în regim de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri şi a accesului la noi locuri de muncă, mărirea ritmului de creştere economică prin suplimentarea veniturilor la bugetul de stat şi plata contribuţiilor aferente acestor noi locuri de muncă, acţiuni ce conduc la diminuarea efectelor crizei economice,ţinând cont că aceste măsuri constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) PFA îşi poate desfăşura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii."2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Karoly Borbely,secretar de statMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Emil BocMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 mai 2011.Nr. 46.--------