HOTĂRÂRE nr. 455 din 4 mai 2011privind tarifele de aeroport
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011    Având în vedere prevederile art. 13 din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport,în temeiul art. 108 şi al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte principii comune pentru perceperea tarifelor de aeroport pe aeroporturile din România. (2) Prezenta hotărâre se aplică tuturor aeroporturilor deschise utilizării publice, cu un trafic anual mai mare de 5 milioane de pasageri, precum şi aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri, cu excepţia prevederilor art. 5, care se aplică tuturor aeroporturilor deschise utilizării publice, indiferent de traficul înregistrat.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigură publicarea anuală, pe pagina de internet www.mt.ro, a listei aeroporturilor din România cărora li se aplică prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută şi terminală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finanţarea asistenţei acordate pasagerilor cu handicap sau pasagerilor cu mobilitate redusă, prevăzute înRegulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) aeroport înseamnă orice suprafaţă de teren special amenajată pentru aterizarea, decolarea şi manevrele unei aeronave, inclusiv instalaţiile auxiliare de care aceste operaţiuni pot avea nevoie pentru îndeplinirea cerinţelor traficului aerian şi ale serviciilor aeriene, inclusiv instalaţiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale şi pentru care administratorul deţine un certificat valid, emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, pentru transport aerian public; b) administrator al aeroportului este o persoană fizică sau juridică care, pe lângă alte activităţi, are sau nu, după caz, ca obiectiv, în temeiul legislaţiei sau reglementărilor naţionale ori al unor contracte, administrarea şi gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei reţele de aeroporturi, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor diferiţilor operatori prezenţi în aeroporturile sau în reţeaua de aeroporturi în cauză; c) utilizator al aeroportului este orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul aerian al pasagerilor, poştei şi/sau al mărfii, către ori de la aeroportul în cauză; d) tarif de aeroport înseamnă o sumă colectată în beneficiul administratorului aeroportului şi plătită de către utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilităţilor şi a serviciilor care le sunt puse la dispoziţie în exclusivitate de administratorul aeroportului şi care au legătură cu aterizarea, decolarea, iluminarea şi parcarea aeronavelor, precum şi cu procesarea pasagerilor şi a mărfurilor; e) reţea de aeroporturi înseamnă un grup de aeroporturi, desemnat în acest sens în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare, care este operat de acelaşi administrator.  +  Articolul 5 (1) Tarifele de aeroport se aplică nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor aeroportului şi se publică împreună cu toate condiţiile asociate, în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România, precum şi pe pagina de internet a aeroportului, prin grija administratorului aeroportului. (2) Administratorul aeroportului are dreptul de a adapta tarifele de aeroport în funcţie de anumite aspecte de interes public şi general, inclusiv din considerente ce ţin de protecţia mediului, în baza unor criterii relevante, obiective şi transparente. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc condiţiile ce pot fi asociate tarifelor de aeroport şi criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 6În cazul unei reţele de aeroporturi se acceptă introducerea unui sistem comun şi transparent de tarifare care să fie aplicabil întregii reţele.  +  Articolul 7După informarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate autoriza un administrator de aeroport să aplice un sistem comun şi transparent de tarifare în aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie, cu condiţia ca fiecare aeroport să respecte în totalitate cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (4)-(6).  +  Articolul 8 (1) Administratorul aeroportului asigură desfăşurarea unor consultări periodice cu utilizatorii aeroportului, cu reprezentanţii acestora sau cu asociaţiile de utilizatori ai aeroportului, cu privire la funcţionarea sistemului de tarife de aeroport, a nivelului tarifelor de aeroport şi, dacă este cazul, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, pe baza unei proceduri care se publică pe pagina de internet a aeroportului. (2) Consultarea prevăzută la alin. (1) are loc cel puţin o dată pe an, exceptând cazul în care s-a convenit altfel cu ocazia ultimei consultări. (3) În cazul în care există un acord multianual între administratorul aeroportului şi utilizatorii acestuia, consultările au loc în conformitate cu dispoziţiile respectivului acord. (4) Administratorul aeroportului are obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor aeroportului, a reprezentanţilor acestora şi a asociaţiilor de utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizării consultărilor prevăzute la alin. (1), informaţii cu privire la componentele care stau la baza stabilirii sistemului de tarife de aeroport sau a nivelului acestora, care trebuie să includă cel puţin următoarele: a) o listă a diferitelor servicii şi infrastructuri puse la dispoziţie în schimbul tarifului de aeroport perceput; b) metodologia folosită pentru stabilirea tarifelor de aeroport; c) structura generală a costurilor aferente facilităţilor şi serviciilor corespunzătoare tarifelor de aeroport; d) veniturile din diferite tarife şi costul total al serviciilor acoperite de aceste tarife; e) orice finanţare din partea autorităţilor publice destinată facilităţilor şi serviciilor la care se raportează tarifele de aeroport; f) previziuni privind evoluţia situaţiei în aeroport în ceea ce priveşte tarifele, creşterea traficului şi investiţiile propuse; g) utilizarea efectivă a infrastructurii aeroportuare şi a echipamentului pe o anumită perioadă de timp; h) rezultatele prevăzute ale oricăror investiţii majore propuse, în ceea ce priveşte efectele acestora asupra capacităţii aeroportului. (5) Utilizatorii aeroporturilor au obligaţia de a transmite administratorului aeroportului, înaintea fiecărei consultări, informaţii în special cu privire la: a) previziunile în ceea ce priveşte traficul; b) previziunile cu privire la componenţa şi utilizarea preconizată a flotei acestora; c) proiectele proprii de dezvoltare privind aeroportul în cauză; d) cerinţele lor în cadrul aeroportului în cauză. (6) Modalitatea de furnizare şi utilizare a informaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), inclusiv aplicarea unui tratament de confidenţialitate cu privire la aceste informaţii, se stabilesc prin acorduri încheiate între administratorul aeroportului şi utilizatorii acestuia.  +  Articolul 9 (1) Modificările sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport se efectuează de către administratorul aeroportului, în situaţia în care este posibil, în acord cu utilizatorii aeroportului. (2) Pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiei alin. (1), administratorul aeroportului prezintă utilizatorilor aeroportului orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, împreună cu motivele care stau la baza acestei propuneri, cu minimum 4 luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a modificărilor respective, cu excepţia cazului în care intervin împrejurări excepţionale, ce trebuie justificate faţă de utilizatorii aeroportului. (3) După consultarea utilizatorilor aeroporturilor pe tema modificărilor propuse şi prezentate conform prevederilor alin. (2), administratorul aeroportului adoptă decizia privind modificarea sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, ţinând cont, în situaţia în care este posibil, de opiniile utilizatorilor. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a aeroportului şi, în cazul în care nu există nicio solicitare formulată în conformitate cu prevederile art. 10, în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România, aplicându-se de la data prevăzută în această publicaţie, dar nu mai devreme de două luni de la data publicării pe pagina de internet a aeroportului. (5) În cazul în care nu s-a ajuns la un acord cu utilizatorii aeroportului asupra modificării propuse, pe pagina de internet a aeroportului se publică justificarea corespunzătoare.  +  Articolul 10 (1) În cazul unui dezacord între administratorul aeroportului şi utilizatorii aeroportului în ceea ce priveşte o decizie adoptată privind modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, orice parte implicată poate solicita, în scris şi în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării deciziei pe pagina de internet a aeroportului, o investigaţie din partea autorităţii independente de supraveghere, prevăzută la art. 14, în scopul analizării justificărilor pentru modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor. (2) Autoritatea independentă de supraveghere soluţionează dezacordul prevăzut la alin. (1) pe baza unei proceduri proprii şi a unor criterii prestabilite. (3) Solicitările transmise după termenul prevăzut la alin. (1) sau care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de autoritatea independentă de supraveghere pentru a fi admise nu se mai iau în considerare. (4) O modificare a sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, care face obiectul unei investigaţii din partea autorităţii independente de supraveghere, ca urmare a unei solicitări depuse în conformitate cu prevederile alin. (1), nu se publică în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România şi nu produce efecte înainte ca autoritatea respectivă să fi adoptat o decizie provizorie sau finală cu privire la aceasta. (5) În termen de cel mult 4 săptămâni de la data la care a fost primită o solicitare conform prevederilor alin. (1), autoritatea independentă de supraveghere adoptă o decizie provizorie sau finală privind modificarea adusă sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport care a făcut obiectul investigaţiei. (6) Decizia finală privind modificarea adusă sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport va fi adoptată de autoritatea independentă de supraveghere în termen de cel mult 4 luni de la data la care a fost primită o solicitare conform prevederilor alin. (1), termen ce poate fi prelungit cu maximum două luni în situaţii excepţionale şi justificate în mod corespunzător. (7) Decizia prevăzută la alin. (6) se comunică în scris tuturor părţilor implicate şi este obligatorie pentru acestea.  +  Articolul 11Administratorul aeroportului are obligaţia de a se consulta cu utilizatorii aeroportului înainte de finalizarea planurilor şi/sau a studiilor privind proiectele de infrastructuri noi.  +  Articolul 12 (1) Administratorul aeroportului şi reprezentanţii sau asociaţiile de utilizatori ai aeroportului pot negocia şi încheia un acord privind nivelul calitativ al serviciilor furnizate în aeroport. Negocierile cu privire la nivelul calitativ al serviciilor pot avea loc în cadrul consultărilor prevăzute la art. 8. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) va stabili nivelul serviciilor ce urmează să fie furnizate de către administratorul aeroportului, luându-se în considerare sistemul sau nivelul existent al tarifelor de aeroport, precum şi nivelul serviciilor la care utilizatorii aeroportului au dreptul în schimbul tarifelor de aeroport.  +  Articolul 13 (1) Administratorul aeroportului poate pune la dispoziţia utilizatorilor servicii aeroportuare personalizate, precum şi terminale sau părţi din terminale dedicate, cu destinaţie şi nivel calitativ specifice. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi fără a aduce atingere prevederilor art. 5, administratorul aeroportului este liber să stabilească nivelul tarifelor de aeroport, în mod diferenţiat, în funcţie de calitatea şi de natura serviciilor specifice, costurile acestora sau pe baza oricărei alte justificări obiective şi transparente. (3) Accesul la serviciile, terminalele sau părţile din terminale specificate la alin. (1) este permis, în mod nediscriminatoriu, oricărui utilizator al aeroportului care solicită acest lucru. (4) În cazul în care la serviciile aeroportuare personalizate şi/sau terminalele ori părţile din terminale dedicate, specificate la alin. (1), doresc să aibă acces mai mulţi utilizatori ai aeroportului decât este posibil, date fiind constrângerile de capacitate, accesul se stabileşte pe baza unor criterii relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii, stabilite de către administratorul aeroportului şi aduse la cunoştinţa utilizatorilor.  +  Articolul 14 (1) Se desemnează Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate independentă de supraveghere, responsabilă cu supravegherea aplicării prevederilor prezentei hotărâri. (2) În vederea asigurării independenţei în exercitarea obligaţiilor, competenţelor şi atribuţiilor ce decurg din prezenta hotărâre, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" nu are dreptul să deţină acţiuni la aeroporturile din România sau transportatori aerieni, iar angajaţii săi nu au dreptul să facă parte din organele de conducere sau administrare ale acestora. (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" exercită toate obligaţiile, competenţele şi atribuţiile ce decurg din prezenta hotărâre pentru autoritatea independentă de supraveghere, în mod imparţial şi transparent. (4) În scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (3), Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" are obligaţia de a întocmi şi de a publică pe pagina de internet proprie, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, următoarele: a) procedura de soluţionare a dezacordurilor dintre administratorul aeroportului şi utilizatorii aeroportului, precum şi criteriile în raport cu care vor fi analizate aceste dezacorduri, prevăzute la art. 10 alin. (2); b) condiţiile în care solicitările de soluţionare a unui dezacord sunt admise de autoritatea independentă de supraveghere în vederea investigării, prevăzute la art. 10 alin. (3). (5) Procedura, condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (4) trebuie să fie nediscriminatorii, transparente şi obiective. (6) În urma unei cereri justificate, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are dreptul de a aproba prin ordin aplicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a unui tarif aeroporturilor şi utilizatorilor aeroporturilor, pentru acoperirea costurilor acesteia ce decurg din desfăşurarea activităţii de autoritate independentă de supraveghere. (7) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene denumirea şi adresa autorităţii independente de supraveghere, sarcinile şi responsabilităţile atribuite acesteia, precum şi măsurile luate pentru a garanta conformitatea cu prevederile art. 11 alin. (3) din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.  +  Articolul 15În situaţia în care se desfăşoară o investigaţie cu privire la temeiul modificării sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, conform atribuţiilor prevăzute la art. 10, autoritatea independentă de supraveghere are acces la informaţiile necesare de care dispun părţile implicate şi are obligaţia de a consulta toate părţile implicate înaintea luării unei decizii.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea independentă de supraveghere publică un raport anual privind activităţile sale. (2) Autoritatea independentă de supraveghere cooperează cu Comisia Europeană, inclusiv prin transmiterea informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentei hotărâri, progresele realizate, precum şi eventuale propuneri de revizuire a Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.  +  Articolul 17Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, va comunică Comisiei Europene textul principalelor dispoziţii legale naţionale adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/12/CE .  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atribuţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare, se completează cu atribuţiile ce rezultă pentru Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune în totalitate Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 70 din 14 martie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 455.-----