ACORD din 28 septembrie 2010între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 16 mai 2011  -------- Notă *) Prin schimb de note verbale, părţile semnatare au convenit îndreptarea unor erori materiale constatate în cuprinsul versiunii în limba franceză a acordului. Notele verbale fac parte integrantă din prezentul acord.Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părţi,având în vedere Tratatul de înţelegere amicală şi cooperare dintre România şi Republica Franceză, semnat la Paris la 20 noiembrie 1991, şi,luând în considerare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998,în dorinţa de a garanta protecţia informaţiilor clasificate generate de cele două state sau schimbate între acestea ori între organizaţii de drept public sau privat care cad sub incidenţa legislaţiei şi reglementărilor naţionale ale acestora,au convenit următoarele:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:1.1. informaţii clasificate înseamnă informaţii, documente şi materiale, indiferent de forma, natura sau metoda de transmitere a acestora, elaborate ori în curs de elaborare, cărora li s-a atribuit un nivel de clasificare sau un grad de sensibilitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 5, şi care, în interesul securităţii naţionale şi în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale părţilor, necesită protecţie împotriva oricărei forme de deteriorare, distrugere, însuşire ilegală, divulgare, pierdere sau acces al unor persoane neautorizate ori împotriva oricărui alt fel de compromitere;1.2. contract clasificat înseamnă un contract, subcontract sau proiect, a cărui elaborare şi derulare necesită acces la informaţii clasificate ori în cadrul căruia se utilizează sau se generează informaţii clasificate;1.3. parte contractantă înseamnă orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat care are capacitatea legală să negocieze sau să încheie contracte clasificate;1.4. Autoritate naţională de securitate (ANS) înseamnă autoritatea naţională responsabilă pentru fiecare dintre părţi de controlul general şi implementarea prezentului acord;1.5. autorităţi competente de securitate înseamnă orice autoritate desemnată de securitate (ADS) sau orice instituţie publică responsabilă, în conformitate cu legislaţiile şi reglementările naţionale ale părţilor, de controlul şi implementarea prezentului acord potrivit domeniilor lor de competenţă;1.6. partea emitentă înseamnă partea, inclusiv orice persoană juridică de drept public sau privat aflată sub incidenţa legislaţiei şi reglementărilor sale naţionale, care emite informaţii clasificate ori care le transmite celeilalte părţi;1.7. partea primitoare înseamnă partea, inclusiv orice persoană juridică de drept public sau privat aflată sub incidenţa legislaţiei şi reglementărilor sale naţionale, căreia i se transmit informaţii clasificate;1.8. parte-gazdă înseamnă partea pe al cărei teritoriu se desfăşoară o vizită;1.9. necesitatea de a cunoaşte înseamnă necesitatea de a avea acces la informaţii clasificate pentru exercitarea unei funcţii oficiale determinate şi pentru îndeplinirea unei sarcini specifice.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezentul acord se aplică oricăror informaţii clasificate, schimbate sau generate în comun de părţi ori de către instituţiile de drept public sau privat aflate sub incidenţa legislaţiei şi reglementărilor lor naţionale autorizate în acest scop.  +  Articolul 3Autorităţile naţionale de securitate3.1. Autoritatea naţională de securitate a fiecărei părţi este:Pentru România:Guvernul RomânieiOficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS)012275 Bucureşti - Str. Mureş nr. 4, sectorul 1Pentru Republica Franceză:Secretariat general de la defense naţionale (S.G.D.N.)51, bd de Latour-Maubourg75700 PARIS 07 SP3.2. Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, referitor la orice schimbări relevante privind autorităţile naţionale de securitate. De asemenea, atunci când este necesar şi folosind aceleaşi canale, părţile se vor informa reciproc despre autorităţile competente de securitate proprii.  +  Articolul 4Principii de securitate4.1. În conformitate cu legislaţiile şi reglementările lor naţionale, părţile vor lua măsurile corespunzătoare pentru protejarea informaţiilor clasificate transmise, primite sau elaborate în comun în baza prezentului acord şi le vor asigura un nivel de protecţie echivalent celui asigurat pentru propriile informaţii clasificate, conform art. 5 alin. (1).4.2. La primirea informaţiilor clasificate de la partea emitentă, partea primitoare va aplica propriul marcaj naţional de securitate pe acestea conform echivalenţelor stabilite la art. 5 alin. (1).4.3. Accesul la informaţii clasificate va fi rezervat strict cetăţenilor din statele părţilor cărora li s-au eliberat certificate de securitate corespunzătoare, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.4.4. Partea primitoare nu va scădea nivelul de clasificare şi nici nu va declasifica informaţiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al părţii emitente.4.5. Partea primitoare nu va divulga informaţiile clasificate transmise acesteia sau generate în comun în baza prezentului acord niciunui/niciunei stat terţ, organizaţii internaţionale, entităţi ori cetăţean al unui stat terţ, oricare ar fi aceştia, fără acordul prealabil scris al ANS sau al autorităţilor competente de securitate ale părţii emitente.4.6. Informaţiile clasificate elaborate în comun de către părţi în baza înţelegerilor, contractelor sau a altor activităţi comune nu pot fi declasificate, nu li se poate scădea nivelul de clasificare şi nici nu pot fi transmise unui stat terţ, unei persoane fizice sau juridice având cetăţenia ori naţionalitatea unui stat terţ sau unei organizaţii internaţionale, fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi.4.7. Părţile se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice modificare ce afectează protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau generate în baza prezentului acord.4.8. Informaţiile clasificate primite nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise în baza prezentului acord sau a altor forme contractuale dintre părţi.4.9. Părţile se vor asigura, în special prin inspecţii şi controale, că sunt respectate toate cerinţele ce decurg din implementarea prezentului acord.  +  Articolul 5Clasificări de securitate şi echivalenţe5.1. Părţile se angajează să protejeze informaţiile clasificate schimbate şi vor aplica următoarea echivalenţă a clasificărilor de securitate:
  ROMÂNIA FRANŢA
  STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ TRES SECRET DEFENSE
  STRICT SECRET SECRET DEFENSE
  SECRET CONFIDENTIEL DEFENSE
  SECRET DE SERVICIU Vezi paragraful de mai jos
  Partea română va procesa şi va proteja informaţiile marcate "DIFFUSION RESTREINTE" transmise de partea franceză conform legislaţiei şi reglementărilor sale naţionale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate marcate "SECRET DE SERVICIU". Partea franceză va procesa şi va proteja informaţiile clasificate marcate "SECRET DE SERVICIU" transmise de partea română conform legislaţiei şi reglementărilor sale naţionale în vigoare referitoare la informaţiile protejate marcate "DIFFUSION RESTREINTE".5.2. ANS-urile sau autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc cu privire la orice marcaje de securitate noi sau suplimentare care pot fi folosite în baza prezentului acord.5.3. Din motive de securitate specifice, atunci când partea emitentă solicită ca accesul la informaţii clasificate să fie limitat numai la persoanele care au exclusiv cetăţenia părţilor, aceste informaţii vor avea un marcaj suplimentar "SPECIAL ROMÂNIA-FRANCE".5.4. În scopul menţinerii unor standarde de securitate asemănătoare, la cererea oricăreia dintre părţi, fiecare parte va furniza toate informaţiile solicitate referitoare la legislaţia, reglementările şi procedurile naţionale de securitate aplicabile pentru a asigura protecţia informaţiilor clasificate.
   +  Articolul 6Procedura certificării de securitate6.1. Pentru a avea acces la informaţiile clasificate "SECRET"/"CONFIDENTIEL DEFENSE" sau de nivel superior, fiecare parte va efectua procedura certificării de securitate, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale proprii.6.2. Pentru efectuarea procedurii certificării de securitate cu privire la un cetăţean aparţinând uneia dintre părţi care s-a aflat sau încă se mai află pe teritoriul celeilalte părţi, ANS sau autorităţile competente de securitate ale părţilor îşi vor acorda asistenţă reciprocă, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale proprii.6.3. Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate.6.4. Dacă în cadrul unei cooperări bilaterale, ANS sau autorităţile competente de securitate ale uneia dintre părţi consideră că o companie înregistrată pe teritoriul său naţional este deţinută sau controlată de un stat terţ ale cărui scopuri nu sunt compatibile cu interesele celeilalte părţi, companiei respective nu i se va elibera certificat de securitate. ANS sau autorităţile competente de securitate solicitante vor fi informate corespunzător cât mai repede posibil.6.5. ANS sau autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc cu privire la orice modificări survenite cu privire la certificatele de securitate care ar putea avea relevanţă în cooperarea dintre aceste instituţii, în special în cazul retragerii certificatului sau scăderii nivelului de acces.  +  Articolul 7Traducerea, multiplicarea şi distrugerea7.1. Partea primitoare va marca documentele multiplicate şi pe cele traduse la fel ca originalele şi le va asigura aceeaşi protecţie.7.2. Partea primitoare poate distruge informaţiile clasificate de nivel "SECRET"/"CONFIDENTIEL DEFENSE" sau de nivel inferior furnizate de partea emitentă, dacă partea emitentă nu a interzis acest lucru. La cerere, partea primitoare va furniza o notificare scrisă privind distrugerea informaţiilor clasificate primite de nivelul "SECRET"/"CONFIDENTIEL DEFENSE".7.3. Traducerea, multiplicarea şi distrugerea informaţiilor clasificate "STRICT SECRET"/"SECRET DEFENSE" se vor efectua numai pe baza acordului scris al ANS sau al autorităţilor competente de securitate ale părţii emitente.7.4. Informaţiile clasificate "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ"/"TRES SECRET DEFENSE" nu vor fi distruse sau traduse. Ca urmare a unei solicitări scrise, partea emitentă poate furniza exemplare suplimentare, în original.7.5. Informaţiile clasificate marcate "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ"/"TRES SECRET DEFENSE" nu vor fi distruse decât dacă distrugerea a fost autorizată în mod expres de partea emitentă, în conformitate cu paragraful 7.6. Acestea vor fi returnate părţii emitente, în conformitate cu art. 8 alin. (1) şi (2), după ce s-a stabilit că nu mai sunt necesare sau la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.7.6. Informaţiile clasificate vor fi distruse în aşa fel încât să fie imposibilă reconstituirea lor în tot sau în parte.  +  Articolul 8Transmiterea informaţiilor clasificate8.1. Înainte de transmiterea oricăror informaţii clasificate primite de la partea emitentă, ANS sau autorităţile competente de securitate ale părţii primitoare se vor asigura că au fost îndeplinite cerinţele de securitate şi că au fost acordate certificatele necesare, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale.8.2. Informaţiile clasificate vor fi transmise de la o parte către cealaltă parte pe canale diplomatice sau militare, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale părţii emitente.8.3. ANS sau autorităţile competente de securitate pot conveni ca informaţiile clasificate să fie transmise şi prin alte mijloace decât pe canale diplomatice sau militare în măsura în care canalele menţionate se dovedesc a fi nepotrivite ori dificile.8.4. Transmiterea va fi supusă următoarelor cerinţe: a) curierul este un angajat permanent şi a fost verificat din punctul de vedere al securităţii cel puţin până la nivelul informaţiilor clasificate pe care le transportă; b) curierul va deţine certificat de curier eliberat de autoritatea competentă a expeditorului sau a destinatarului; c) partea emitentă va păstra un registru al informaţiilor clasificate transmise, iar un extras din acest registru va fi furnizat părţii primitoare la cerere; d) informaţiile clasificate vor fi ambalate şi sigilate corespunzător în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale părţii emitente; e) primirea informaţiilor clasificate va fi confirmată în scris cât mai repede posibil.8.5. Modalităţile de transmitere a unui volum mare de informaţii clasificate vor fi stabilite, de la caz la caz, între ANS sau între autorităţile competente de securitate respective.8.6. Informaţiile clasificate vor fi transmise prin mijloace electronice în format criptat, folosind metode şi dispozitive criptografice acceptate în comun de către ANS sau de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale.  +  Articolul 9Contracte clasificate9.1. O parte contractantă a părţii primitoare poate încheia un contract clasificat cu o parte contractantă a părţii emitente numai după ce primei părţi contractante i s-a acordat un certificat de securitate corespunzător. Dacă partea contractantă nu deţine un certificat de securitate corespunzător, ANS sau autorităţile competente de securitate vor iniţia, la cerere, procedura de verificare pentru nivelul solicitat, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale.9.2. În conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale, fiecare contract clasificat ce conţine informaţii clasificate de nivel "SECRET"/"CONFIDENTIEL DEFENSE" sau superior va avea o anexă de securitate ori, pentru celelalte categorii de informaţii clasificate, va avea un apendice, în care partea contractantă a părţii emitente va specifică ceea ce trebuie protejat de către partea primitoare, precum şi nivelurile corespunzătoare de clasificare şi instrucţiunile de securitate.9.3. ANS sau autorităţile competente de securitate ale părţii emitente, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale, va transmite o copie a anexei de securitate către ANS sau autorităţile competente de securitate ale celeilalte părţi.9.4. Orice subcontractor va îndeplini aceleaşi cerinţe de securitate ca şi partea contractantă. Înainte de încheierea unui contract clasificat cu un subcontractor, partea contractantă va fi autorizată de ANS sau autorităţile competente de securitate proprii, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale.  +  Articolul 10Vizite10.1. Vizitele la obiectivele uneia dintre părţi unde un reprezentant al celeilalte părţi are acces la informaţii clasificate sau la zonele unde accesul la astfel de informaţii este posibil în mod direct vor fi în prealabil autorizate în scris de către ANS ori de autorităţile competente de securitate ale părţii-gazdă.10.2. Vizitele la obiectivele uneia dintre părţi efectuate de cetăţenii unui terţ ce necesită acces la informaţii clasificate schimbate sau generate între părţi ori în zonele unde accesul la astfel de informaţii este posibil în mod direct vor fi în prealabil autorizate în scris de către ANS sau de autorităţile competente de securitate ale celeilalte părţi.10.3. Vizitele menţionate la paragrafele 10.1 şi 10.2 implică faptul că toţi vizitatorii deţin certificate de securitate corespunzătoare şi respectă principiul necesităţii de a cunoaşte.10.4. Cererile pentru vizite în cadrul cărora este necesar accesul la informaţii clasificate de nivelurile "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ"/"TRES SECRET DEFENSE" vor fi transmise pe canale diplomatice către ANS-ul părţii-gazdă. Cererile pentru vizite în cadrul cărora este necesar accesul la informaţii clasificate de nivel inferior vor fi soluţionate direct între ANS-uri sau autorităţile competente de securitate respective. Cererile vor fi transmise cu cel puţin trei (3) săptămâni anterior datei solicitate pentru vizită.10.5. Fiecare parte poate solicita o autorizaţie de vizită pentru o perioadă maximă de douăsprezece (12) luni. Dacă o vizită nu poate fi efectuată în perioada specificată în autorizaţia de vizită sau dacă este necesară extinderea perioadei menţionate în autorizaţia de vizită, partea solicitantă poate cere o nouă autorizaţie de vizită cu condiţia ca aceasta să fie făcută cu cel puţin 3 (trei) săptămâni înainte de expirarea autorizaţiei curente.10.6. Toţi vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii-gazdă.10.7. Cererea de vizită trebuie să conţină următoarele informaţii: a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate; b) profesia şi funcţia vizitatorului, denumirea instituţiei sau a organizaţiei de care aparţine ori pe care o reprezintă vizitatorul; c) nivelul şi perioada de valabilitate ale certificatului de securitate al vizitatorului; d) data propusă şi durata estimată a vizitei; e) scopul vizitei şi toate informaţiile necesare referitoare la temele care vor fi abordate şi care conţin informaţii clasificate, precum şi nivelul de clasificare al acestora; f) denumirile instituţiilor, obiectivelor şi locaţiilor care vor fi vizitate; g) coordonatele persoanei de contact în cadrul instituţiei ce urmează a fi vizitată; h) data, semnătura şi ştampila oficială a ANS sau a autorităţii competente de securitate a părţii solicitante.  +  Articolul 11Vizite multiple11.1. Părţile pot întocmi o listă cu personalul autorizat să efectueze vizite multiple legate de un proiect, program sau un anumit contract clasificat în conformitate cu art. 10 şi cu condiţiile standard convenite de ANS sau de autorităţile competente de securitate ale părţilor. Pentru început, aceste liste vor fi valabile pe o perioadă de douăsprezece (12) luni, iar prin acord între ANS sau autorităţile competente de securitate, perioada de valabilitate poate fi extinsă pentru alte perioade ce nu vor depăşi în total douăsprezece (12) luni.11.2. După ce listele au fost aprobate, detaliile pentru orice vizite speciale pot fi stabilite direct de către organizaţiile pe care persoanele de pe listele menţionate urmează să le viziteze.  +  Articolul 12Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate12.1. În cazul încălcării legislaţiei şi a reglementărilor naţionale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate transmise în baza prezentului acord şi care au drept consecinţă pierderea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii, inclusiv divulgarea totală ori parţială, modificarea sau distrugerea neautorizată, ANS ori autorităţile competente de securitate din statul în care a avut loc sau există indicii că poate avea loc compromiterea unor informaţii clasificate vor informa, imediat, în scris ANS-ul părţii emitente.12.2. Notificarea trebuie să conţină suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua complet consecinţele.12.3. Partea care a descoperit sau are indicii că poate avea loc o compromitere va efectua imediat o investigaţie, în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale. Partea care efectuează investigaţia va informa ANS sau autorităţile competente de securitate ale celeilalte părţi despre rezultatele investigaţiei, măsurile adoptate şi acţiunea de remediere întreprinsă cât mai repede posibil.12.4. La cerere, părţile vor coopera pe parcursul investigaţiei.  +  Articolul 13Cheltuieli13.1. Implementarea prezentului acord nu generează cheltuieli specifice.13.2. Orice cheltuieli care revin unei părţi în cursul implementării prezentului acord vor fi suportate exclusiv de partea respectivă.  +  Articolul 14Soluţionarea diferendelor14.1. Orice diferend legat de interpretarea sau implementarea prezentului acord va fi soluţionat exclusiv prin consultări între părţi.14.2. Pe durata existenţei diferendului părţile se angajează să respecte obligaţiile stabilite în prezentul acord.  +  Articolul 15Dispoziţii finale15.1. Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte va notifica celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după primirea ultimei dintre notificări.15.2. ANS-urile sau autorităţile competente de securitate ale părţilor vor derula consultări asupra unor aspecte tehnice specifice legate de implementarea prezentului acord şi pot încheia protocoale speciale de securitate, de la caz la caz.15.3. Fiecare parte va notifica celeilalte părţi orice modificări survenite în legislaţia şi reglementările naţionale proprii ce pot afecta protecţia informaţiilor clasificate în baza prezentului acord. În acest caz, părţile se vor consulta pentru a analiza posibila modificare a prezentului acord. În tot acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate în conformitate cu aceste prevederi.15.4. Prevederile prezentului acord pot fi amendate de părţi prin acord scris. Aceste amendamente vor intra în vigoare conform prevederilor şi clauzelor stabilite la paragraful 15.1.15.5. Fiecare dintre părţi poate denunţa oricând, în scris, prezentul acord. Denunţarea va intra în vigoare la şase (6) luni după primirea notificării scrise. Această notificare de denunţare nu va avea niciun efect asupra drepturilor şi obligaţiilor părţilor referitoare la informaţiile schimbate în baza prezentului acord.Drept dovadă, reprezentanţii ambelor părţi, deplin autorizaţi în acest scop, am semnat şi sigilat prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010, în două exemplare în limbile română şi franceză, ambele versiuni fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Marius Petrescu,secretar de stat,directorul general al Oficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de StatPentru Guvernul Republicii Franceze,Henri Paul,ambasadorul Franţei în RomâniaROMÂNIAMinisterul Afacerilor ExterneNr. H2-1/493Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti şi, referitor la textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010, are onoarea să-i aducă la cunoştinţă următoarele:În timpul procedurii interne pentru ratificarea acestui acord, partea română a sesizat că, în alternatul părţii române în limba franceză, data semnării a fost menţionată "28 novembre 2010" în loc de data corectă, respectiv "28 septembre 2010".În opinia părţii române această diferenţă nu afectează dispoziţiile de fond ale acordului şi, dacă partea franceză este de acord, propune corectarea prin schimb de note verbale a acestei erori materiale, constând în înlocuirea cuvântului "novembre" cu "septembre" în alternatul părţii române în limba franceză.Partea română ar aprecia primirea notei verbale de răspuns într-un timp cât mai scurt, astfel încât autorităţile române să poată continua procedura de ratificare a acestui acord.Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.3 februarie 2011.Ambasadei Republicii Franceze- în oraş -Ambasada Franţei în RomâniaNr. 150Ambasada Franţei prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe şi are onoarea de a-i confirma, ca răspuns la Nota nr. H2-1/493 din data de 3 februarie 2011, că aprobă propunerea lui în legătură cu Acordul privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la data de 28 septembrie 2010, şi anume de a înlocui termenul "noiembrie" cu "septembrie" în data semnării alternatului părţii române în limba franceză.Ambasada Franţei mulţumeşte Ministerului Afacerilor Externe pentru cooperare şi foloseşte această ocazie pentru a-i reînnoi asigurarea înaltei sale consideraţii.Bucureşti, 17 februarie 2011.Ministerul Afacerilor ExterneBucureştiROMÂNIAMinisterul Afacerilor ExterneNr. H2-1/782Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti şi, referitor la textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010, are onoarea să-i aducă la cunoştinţă următoarele:În timpul procedurii interne pentru ratificarea acestui acord, partea română a sesizat că, în alternatul părţii române în limba franceză, la art. 11 alin. (1) este menţionat eronat articolul la care se face trimitere, respectiv "conformement α l'article 11 du present Accord", varianta corectă fiind "conformement α l'article 10 du present Accord".În opinia phărţii române această diferenţă nu afectează dispoziţiile de fond ale acordului şi, dacă, partea franceză este de acord, propune corectarea prin schimb de note verbale a acestei erori materiale, constând în înlocuirea referirii la art. 11 cu referirea corectă la art. 10 în textul art. 11 alin. (1) al alternatului părţii române în limba franceză.Partea română ar aprecia primirea notei verbale de răspuns într-un timp cât mai scurt, astfel încât autorităţile române să poată continua procedura de ratificare a acestui acord.Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.Bucureşti, 23 februarie 2011.Ambasadei Republicii Franceze- în oraş -Ambasada Franţei în RomâniaNr. 263Ambasada Republicii Franceze în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a-i confirma ca răspuns la Adresa nr. H2/1/782 din 1 martie 2011 că aprobă propunerea sa cu privire la greşeala materială detectată în versiunea în limba franceză a Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010.Se va citi în primul alineat al articolului 11: "conform articolului 10 al prezentului contract" şi nu "conform articolului 11 al prezentului contract".De asemenea, Ambasada Republicii Franceze în România informează Ministerul Afacerilor Externe al României despre faptul că în alternatul francez în limba franceză apare aceeaşi greşeală şi că va fi efectuată aceeaşi corectare.Ambasada Republicii Franceze foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideraţii.Bucureşti, 24 martie 2011.--------