ORDIN nr. 11 din 3 mai 2011pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc cerinţele de calificare profesională a persoanelor care doresc să lucreze în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, cerinţele de pregătire profesională continuă a acestora, precum şi cerinţele de specializare/perfecţionare profesională."2. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) specializarea/perfecţionarea profesională - îmbunătăţirea deprinderilor specifice unui domeniu de activitate;".3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Dispoziţiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane: a) agenţi de asigurare persoane fizice; b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice; c) subagenţi; d) conducători ai activităţii de bancassurance şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de bancassurance; e) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări; f) brokeri în asigurări/reasigurări; g) asistenţi în brokeraj persoane fizice; h) conducători ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi personalul propriu şi persoanele aflate în relaţii contractuale cu aceştia pentru intermedierea în asigurări; i) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare; j) angajaţi ai societăţilor de asigurare implicaţi în activitatea distribuţiei produselor de asigurare."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Tematica detaliată, programa analitică şi suportul de curs ale programelor de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă sunt elaborate de Comisia de monitorizare a calităţii pregătirii profesionale şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Comisia de monitorizare este definită în Normele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă va fi structurată pe module de asigurări astfel: asigurări de viaţă şi asigurări generale. (3) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională în domeniul asigurărilor va cuprinde cel puţin următoarele secţiuni:A. pentru calificarea în domeniul asigurărilor generale: a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; b) principiile activităţii de asigurare; c) etica profesională în asigurări; d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare; e) tipologia produselor de asigurare generale; f) prezentarea tipurilor de asigurări generale; g) structura procesului de vânzare şi principiile de bază în vânzarea produselor de asigurare generale;B. pentru calificarea în domeniul asigurărilor de viaţă: a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; b) principiile activităţii de asigurare; c) etica profesională în asigurări; d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare; e) tipologia produselor de asigurare de viaţă; f) principii de bază în vânzarea asigurărilor de viaţă; g) sisteme ale activităţii de vânzare;C. pentru calificarea profesională a conducătorilor intermediarilor persoane juridice: a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; b) principiile activităţii de asigurare; c) etica profesională în asigurări; d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare; e) tipologia produselor de asigurare; f) managementul resurselor umane şi managementul organizaţiei."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se finalizează cu examen de absolvire organizat de Institutul de Management în Asigurări (IMA). (2) Examenul de absolvire se organizează pentru întregul program prin teste de examinare. (3) Testele-grilă pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se vor elabora de către Comisia de monitorizare şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (4) Examenul de absolvire pentru programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se organizează de către IMA."6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de calificare profesională. Adeverinţa va fi eliberată în termen de maximum 15 zile de la data finalizării cursurilor. (2) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de calificare profesională primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme. (3) Până la eliberarea certificatelor de calificare profesională IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării. (4) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, cu plata unei taxe de reexaminare, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către IMA."7. La articolul 7, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) După crearea unei platforme-suport în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se pot organiza şi examene on-line. (7) Programa-cadru pentru programele de pregătire profesională continuă va cuprinde cel puţin următoarele secţiuni, adaptate, după caz, domeniilor de activitate - asigurări de viaţă, respectiv asigurări generale: a) cadrul legislativ al activităţii de asigurare; b) principiile activităţii de asigurare şi produsele de asigurare; c) principiile generale privind tehnicile de vânzare şi negociere a produselor de asigurare şi cele privind etica în asigurări; d) protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, elemente de prevenirea şi combaterea spălării banilor. (8) Programa-cadru pentru programele de pregătire profesională continuă a conducătorilor intermediarilor persoane juridice va conţine una dintre următoarele secţiuni:Secţiunea A - Asigurări de viaţă: a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări; b) Managementul riscului în asigurări; c) Reglementări contabile, raportări financiare şi tehnice.Secţiunea B - Asigurări generale: a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări; b) Constatarea, soluţionarea şi plata daunelor auto; c) Managementul resurselor umane.Secţiunea C: a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări; b) Managementul organizaţiei; c) Reglementări contabile, raportări financiare şi tehnice. (9) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de pregătire profesională continuă. Adeverinţa va fi eliberată în termen de maximum 15 zile de la data finalizării cursurilor."8. La articolul 7, după alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:"(10) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de pregătire profesională continuă primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme. (11) Până la eliberarea certificatelor de pregătire profesională IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării. (12) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor, cu plata unei taxe de reexaminare. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către IMA. (13) Lipsa certificatului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie a produselor de asigurare. (14) Programa cursurilor la distanţă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3) şi (4)."9. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Tematica detaliată, programa analitică şi suportul de curs ale programelor de specializare/perfecţionare profesională sunt elaborate de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor. (2) Examenul de absolvire al programelor de specializare/perfecţionare profesională este organizat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor. (3) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de specializare/perfecţionare profesională primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme.Art. 7^2. - (1) Componenţa Comisiei de examinare va fi stabilită de către IMA. Pentru susţinerea examenului de absolvire a programelor de pregătire profesională absolventul va achita taxa de examinare până cel târziu la data depunerii dosarului pentru participarea la examen. (2) Contestaţiile rezultatelor la examen se transmit IMA în termen de două zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către IMA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei."10. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări.................................................................. (3) După data menţionată la alin. (1), asigurătorii şi intermediarii de asigurări/sau reasigurări sunt obligaţi să includă în contractele de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevăzute la art. 2 termenul până la care acestea trebuie să urmeze un program de pregătire profesională continuă. Pentru persoanele care la data menţionată la alin. (1) au deja încheiat un contract de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act adiţional."11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.12. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.13. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 3 mai 2011.Nr. 11.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la norme)----------------------
      INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      
  Fotografie
  CERTIFICAT DE ABSOLVIREa programului de calificare profesionalăDoamna/Domnul, ................, născut(ă) la data de ............. în ............., judeţul ..............., CNP ................, a absolvit cu nota/calificativul ........................... programul de calificare profesională ....................................... .Director general,..................(semnătura şi ştampila)Data .............................Seria ........ Nr. ...............
   +  Anexa 2 --------(Anexa nr. 2 la norme)----------------------
      INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      
  Fotografie
  CERTIFICAT DE ABSOLVIREa programului de pregătire profesională continuăDoamna/Domnul, ................., născut(ă) la data de ............. în .............., judeţul ................, CNP ............., a absolvit cu nota/calificativul ..................... programul de pregătire profesională continuă ......................... .Director general,.......................(semnătura şi ştampila)Data .....................Seria ........ Nr. ......
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 4 la norme)----------------------
      Furnizorul de programe educaţionale SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      
  Fotografie
  CERTIFICAT DE ABSOLVIREa programului de specializare/perfecţionare profesionalăDoamna/Domnul, .........., născut(ă) la data de ......... în ............, judeţul .................., CNP ....................., a absolvit cu nota/calificativul ............. cursul de specializare/perfecţionare profesională .......................... .Conducătorul furnizorului de programe,...................................(semnătura şi ştampila)Data ............................Seria ........ Nr. ..............---------