DECIZIE nr. 485 din 2 decembrie 1997referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 8 aprilie 1998    Ioan Murau - preşedinteCostica Bulai - judecătorViorel Mihai Ciobanu - judecătorMihai Constantinescu - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorVictor Dan Zlatescu - judecătorPaula C. Pantea - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol, pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, invocată de Consiliul Local al Comunei Poiana Campina şi de Constantin Gheorghe în Dosarul nr. 654/1997 al Judecătoriei Campina.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 13 noiembrie 1997 şi au fost consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 25 noiembrie 1997 şi apoi pentru data de 2 decembrie 1997.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Judecătoria Campina, prin Încheierea din 27 martie 1997, pronunţată în Dosarul nr. 654/1997, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, invocată de Consiliul Local al Comunei Poiana Campina şi de Constantin Gheorghe.În motivarea excepţiei se susţine ca art. 9 din Legea nr. 112/1995 încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1), privind egalitatea în drepturi, şi ale art. 41 alin. (2), privind ocrotirea proprietăţii private, indiferent de titular. De asemenea, se considera ca textul atacat contravine dispoziţiilor art. 480 şi ale art. 481 din Codul civil.Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază ca excepţia este neîntemeiată, textul atacat fiind constituţional, "deoarece prin art. 41, Constituţia da legii posibilitatea de a stabili conţinutul şi limitele acestor drepturi". De asemenea, se considera ca "aceasta reglementare are legitimitate din punct de vedere economic, moral, şi social în conformitate cu dispoziţiile art. 41 şi ale art. 135 din Constituţie".În scopul soluţionării cauzei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, s-au solicitat puncte de vedere preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.În punctul de vedere al Guvernul se apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile atacate, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, republicată, constata următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea 47/1992, Curtea este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost legal sesizată.Art. 9 din Legea nr. 112/1995 se referă la dreptul chiriaşilor titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natura foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora de a opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14 din lege, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului.Asupra constituţionalităţii acestui text legal, Curtea Constituţională s-a pronunţat în temeiul dispoziţiilor art. 144 lit. a) din Constituţie şi ale art. 17 şi următoarele din Legea nr. 47/1992, prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, retinand că nu contravine art. 41 şi 135 alin. (6) din Constituţie. Posibilitatea vânzării către chiriaşi a locuinţelor ce nu se restituie în natura foştilor proprietari constituie recunoaşterea, prin lege, a unui drept subiectiv, inlaturandu-se astfel discriminarea anterioară când un asemenea drept era recunoscut numai chiriaşilor din locuintele construite din fondurile statului.Nu poate fi acceptată nici critica privind violarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, text care stipulează ca "cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări", deoarece prin art. 9 din Legea nr. 112/1995 se acordă posibilitatea tuturor chiriaşilor titulari ai unor contracte de închiriere a apartamentelor în care locuiesc de a opta între a cumpara aceste apartamente, după expirarea termenului prevăzut la art. 14 din lege, sau de a rămâne în continuare chiriaşi.Reglementarea cumpărării de către chiriaşi a locuinţelor nerestituite în natura foştilor proprietari, chiar dacă acestea aparţin statului sau unităţilor economice, nu contravine deci prevederilor constituţionale menţionate, astfel ca excepţia urmează să fie respinsă.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, invocată de Consiliul Local al Comunei Poiana Campina şi de Constantin Gheorghe în Dosarul nr. 654/1997 al Judecătoriei Campina.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din 2 decembrie 1997.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent,Doina Suliman ----------------