LEGE nr. 63 din 10 mai 2011privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege. (2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. (3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul. (6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. (7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege. (3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.  +  Articolul 3Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.  +  Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.  +  Articolul 5Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 10 mai 2011.Nr. 63.  +  Anexa 1 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul universitar
  Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
  Minim Maxim
  1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
  35-40 ani 3.474 6.486
  30-35 ani 3.230 6.032
  25-30 ani 3.002 5.606
  20-25 ani 2.828 5.378
  15-20 ani 2.682 5.132
  10-15 ani 2.518 4.959
  2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
  35-40 ani 2.251 3.249
  30-35 ani 2.123 3.137
  25-30 ani 2.058 3.032
  20-25 ani 1.951 3.005
  15-20 ani 1.879 2.976
  10-15 ani 1.750 2.968
  6-10 ani 1.449 2.515
  3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
  30-35 ani 1.704 2.457
  25-30 ani 1.596 2.352
  20-25 ani 1.564 2.341
  15-20 ani 1.549 2.334
  10-15 ani 1.521 2.309
  6-10 ani 1.370 2.069
  3-6 ani 1.349 2.031
  4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
  30-35 ani 1.442 1.935
  25-30 ani 1.435 1.858
  20-25 ani 1.427 1.834
  15-20 ani 1.420 1.824
  10-15 ani 1.414 1.800
  6-10 ani 1.263 1.615
  3-6 ani 1.242 1.613
  până la 3 ani 1.223 1.601
  5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
  3-6 ani 1.143 1.602
  până la 3 ani 1.123 1.575
  NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
   +  Anexa 2 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul preuniversitar
  Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
  1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
  35-40 ani 1.805
  30-35 ani 1.715
  25-30 ani 1.634
  22-25 ani 1.563
  18-22 ani 1.483
  14-18 ani 1.450
  10-14 ani 1.393
  6-10 ani 1.225
  2-6 ani 1.103
  2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
  35-40 ani 1.517
  30-35 ani 1.451
  25-30 ani 1.401
  22-25 ani 1.334
  18-22 ani 1.268
  14-18 ani 1.219
  10-14 ani 1.195
  6-10 ani 1.049
  2-6 ani 1.029
  3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
  35-40 ani 1.439
  30-35 ani 1.377
  25-30 ani 1.311
  22-25 ani 1.274
  18-22 ani 1.183
  14-18 ani 1.150
  10-14 ani 1.134
  6-10 ani 1.000
  2-6 ani 988
  4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 981
  5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
  35-40 ani 1.523
  30-35 ani 1.451
  25-30 ani 1.394
  22-25 ani 1.313
  18-22 ani 1.247
  14-18 ani 1.214
  10-14 ani 1.169
  6-10 ani 1.049
  6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
  35-40 ani 1.423
  30-35 ani 1.358
  25-30 ani 1.293
  22-25 ani 1.234
  18-22 ani 1.156
  14-18 ani 1.132
  10-14 ani 1.082
  6-10 ani 962
  2-6 ani 943
  7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
  35-40 ani 1.259
  30-35 ani 1.208
  25-30 ani 1.158
  22-25 ani 1.115
  18-22 ani 1.082
  14-18 ani 1.058
  10-14 ani 1.042
  6-10 ani 948
  2-6 ani 941
  8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 934
  9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
  35-40 ani 1.503
  30-35 ani 1.430
  25-30 ani 1.374
  22-25 ani 1.293
  18-22 ani 1.226
  14-18 ani 1.194
  10-14 ani 1.150
  6-10 ani 1.029
  10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
  35-40 ani 1.350
  30-35 ani 1.285
  25-30 ani 1.227
  22-25 ani 1.168
  18-22 ani 1.119
  14-18 ani 1.070
  10-14 ani 1.054
  6-10 ani 935
  2-6 ani 926
  11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
  35-40 ani 1.248
  30-35 ani 1.185
  25-30 ani 1.138
  22-25 ani 1.119
  18-22 ani 1.063
  14-18 ani 1.038
  10-14 ani 1.022
  6-10 ani 893
  2-6 ani 883
  12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 867
  13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
  35-40 ani 1.463
  30-35 ani 1.406
  25-30 ani 1.332
  22-25 ani 1.260
  18-22 ani 1.188
  14-18 ani 1.145
  10-14 ani 1.113
  6-10 ani 996
  14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
  35-40 ani 1.301
  30-35 ani 1.227
  25-30 ani 1.178
  22-25 ani 1.119
  18-22 ani 1.070
  14-18 ani 1.038
  10-14 ani 1.022
  6-10 ani 915
  2-6 ani 898
  15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
  35-40 ani 1.207
  30-35 ani 1.156
  25-30 ani 1.106
  22-25 ani 1.094
  18-22 ani 1.038
  14-18 ani 1.022
  10-14 ani 1.006
  6-10 ani 877
  2-6 ani 871
  16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 840
  17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
  35-40 ani 1.422
  30-35 ani 1.357
  25-30 ani 1.284
  22-25 ani 1.216
  18-22 ani 1.138
  14-18 ani 1.113
  10-14 ani 1.064
  6-10 ani 963
  18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
  35-40 ani 1.240
  30-35 ani 1.184
  25-30 ani 1.137
  22-25 ani 1.070
  18-22 ani 1.044
  14-18 ani 1.022
  10-14 ani 1.010
  6-10 ani 910
  2-6 ani 881
  19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
  35-40 ani 1.175
  30-35 ani 1.112
  25-30 ani 1.069
  22-25 ani 1.054
  18-22 ani 1.018
  14-18 ani 994
  10-14 ani 981
  6-10 ani 858
  2-6 ani 852
  20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant până la 2 ani 838
  21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
  35-40 ani 826
  30-35 ani 799
  25-30 ani 786
  22-25 ani 772
  18-22 ani 759
  14-18 ani 745
  10-14 ani 731
  6-10 ani 617*1)
  2-6 ani 604*1)
  până la 2 ani 600*1)
  ───────────*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
   +  Anexa 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)MinimMaxim
    - lei -- lei -
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IAS9401.381
    2.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS8431.341
    3.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS7001.288
    4.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS6681)991
    5.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS6161)  
    6.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD7931.164
    7.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD6821.045
    8.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD6671)917
    9.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD6061)  
    10.Informatician gradul IAS9921.417
    11.Informatician gradul IS8931.376
    12.Informatician gradul IIS7801.312
    13.Informatician gradul IIIS6581)1.019
    14.Informatician gradul IVS6281)923
    15.Informatician debutantS6161)  
    16.Informatician gradul ISSD7541.164
    17.Informatician gradul IISSD6991.045
    18.Informatician gradul IIISSD6251)917
    19.Informatician debutantSSD6061)  
    20.Corepetitor gradul IS720981
    21.Corepetitor gradul IIS6461)850
    22.Corepetitor gradul IIIS6281)778
    23.Corepetitor debutantS6161)  
    24.Corepetitor gradul ISSD676903
    25.Corepetitor gradul IISSD6321)786
    26.Corepetitor gradul IIISSD6181)718
    27.Corepetitor debutantSSD6061)  
    28.Secretar IA**)S9641.417
    29.Secretar IS8661.376
    30.Secretar IIS7401.312
    31.Secretar IIIS6581)1.019
    32.Secretar IVS6281)923
    33.Secretar debutantS6161)  
    34.Secretar ISSD6851.195
    35.Secretar IISSD6491)1.069
    36.Secretar IIISSD6281)935
    37.Secretar IVSSD6161)763
    38.Secretar debutantSSD6041)  
    39.Secretar IAM6211)1.025
    40.Secretar IM6101)935
    41.Secretar IIM6001)829
    42.Secretar IIIM6001)743
    43.Secretar debutantM6001)  
    44.Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M6051)1.000
    45.Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M6001)910
    46.Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M6001)806
    47.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M6001)  
    48.Informatician IAPL/M6211)1.025
    49.Informatician IPL/M6101)935
    50.Informatician IIPL/M6001)829
    51.Informatician IIIPL/M6001)743
    52.Informatician debutantPL/M6001)  
    53.Corepetitor IM6051)687
    54.Corepetitor IIM6001)6241)
    55.Corepetitor IIIM6001)6051)
    56.Corepetitor debutantM6001)  
    57.Tehnician IA***)M6211)942
    58.Tehnician I***)M6101)899
    59.Tehnician II***)M6001)816
    60.Tehnician III***)M6001)760
    61.Tehnician debutant***)M6001)  
    62.Laborant IAS8991.219
    63.Laborant IS8051.099
    64.Laborant IIS6741.000
    65.Laborant ISSD6111)1.081
    66.Laborant IISSD6071)994
    67.Laborant IIISSD6041)881
    68.Laborant IPL/M6001)840
    69.Laborant IIPL/M6001)746
    70.Laborant debutantPL/M6001)  
    71.Analist, programator, inginer sistem; IAS8121.545
    72.Analist, programator, inginer sistem; IS7321.463
    73.Analist, programator, inginer sistem; IIS6641)1.281
    74.Analist, programator, inginer sistem; IIIS6451)1.101
    75.Analist, programator, inginer sistem; IVS6281)981
    76.Analist, programator, inginer sistem; debutantS6161)  
    77.Analist (programator) ajutor; IAM6211)1.025
    78.Analist (programator) ajutor; IM6101)935
    79.Analist (programator) ajutor; IIM6001)829
    80.Analist (programator) ajutor; IIIM6001)743
    81.Analist (programator) ajutor; debutantM6001)  
    82.Operator, controlor date; IM6211)951
    83.Operator, controlor date; IIM6101)843
    84.Operator, controlor date; IIIM6001)756
    85.Operator, controlor date; IVM6001)673
    86.Operator, controlor date; debutantM6001)  
    87.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IS7861.569
    88.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIS6551)1.307
    89.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIIS6161)1.111
    90.ComandantS6341)1.467
    91.Şef mecanicS6001)1.187
    92.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS6001)945
    93.CăpitanM6001)881
    94.Şef mecanicM6001)862
    95.Ofiţer punteM6001)803
    96.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM6001)783
    97.Şef echipajM6001)823
    98.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM6001)6111)
    99.Inginer gradul IAS6631)1.279
    100.Inginer gradul IS6491)1.201
    101.Inginer gradul IIS6401)1.100
    102.Inginer gradul IIIS6281)999
    103.Inginer gradul debutantS6161)  
    104.Subinginer gradul ISSD6241)1.100
    105.Subinginer gradul IISSD6221)1.018
    106.Subinginer gradul IIISSD6161)899
    107.Subinginer debutantSSD6041)  
    108.Medic primarS7991.597
    109.Medic specialistS7701.466
    110.MedicS6911.379
    111.Medic stagiarS6161)  
    112.Farmacist primarS7991.597
    113.Farmacist specialistS6981.393
    114.FarmacistS6281)1.162
    115.Farmacist stagiarS6161)  
    116.Dentist principalSSD6111)1.081
    117.DentistSSD6071)994
    118.Dentist debutantSSD6041)  
    119.Tehnician dentar principalM6001)972
    120.Tehnician dentarM6001)885
    121.Tehnician dentar debutantM6001)  
    122.Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS7991.597
    123.Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS6981.393
    124.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS6281)1.162
    125.Biolog, biochimist, chimist, fizician debutantS6161)  
    126.Psiholog, sociolog principalS6851.368
    127.Psiholog, sociologS6311)1.218
    128.Psiholog, sociolog debutantS6161)  
    129.Cercetător ştiinţific principal IS7991.597
    130.Cercetător ştiinţific principal IIS7701.466
    131.Cercetător ştiinţific principal IIIS6911.379
    132.Cercetător ştiinţificS6271)1.210
    133.Asistent de cercetare ştiinţificăS6171)1.142
    134.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS6051)  
    135.Asistent IM6051)1.000
    136.Asistent IIM6001)910
    137.Asistent IIIM6001)806
    138.Asistent stagiarM6001)  
    139.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS8431.683
    140.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS8091.540
    141.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS7171.432
    142.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS6581)1.269
    143.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS6281)1.071
    144.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS6161)  
    145.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS7911.506
    146.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS7131.425
    147.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS6521)1.257
    148.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS6281)1.071
    149.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS6161)  
    150.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001)862
    151.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001)746
    152.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   6001)6641)
    153.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant   6001)  
    154.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS6701.339
    155.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS6341)1.144
    156.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS6281)1.071
    157.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS6161)  
    158.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I6051)1.000
    159.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II6001)910
    160.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III6001)806
    161.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant6001)  
    162.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS6701.339
    163.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS6341)1.174
    164.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS6281)1.134
    165.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS6161)  
    166.Muzeograf, bibliograf ISSD6241)1.100
    167.Muzeograf, bibliograf IISSD6221)1.018
    168.Muzeograf, bibliograf IIISSD6161)899
    169.Muzeograf, bibliograf debutantSSD6041)  
    170.Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM6051)1.000
    171.Secretar de redacţie, tehnoredactor IM6001)910
    172.Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM6001)806
    173.Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM6001)  
    174.Regizor scenă (culise) IM6051)1.000
    175.Regizor scenă (culise) IIM6001)910
    176.Regizor scenă (culise) IIIM6001)806
    177.Regizor scenă (culise) debutantM6001)  
    178.Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS6171)1.113
    179.Ofiţer aspirantS6051)  
    180.Şef staţie RTGM6001)931
    181.Ofiţer RTG IM6001)813
    182.Ofiţer RTG IIM6001)743
    183.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM6001)  
    184.Medic veterinar IS7701.466
    185.Medic veterinar IIS6461)1.247
    186.Medic veterinar IIIS6281)1.071
    187.Medic veterinar debutantS6161)  
    188.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS6461)1.246
    189.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS6341)1.091
    190.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS6281)1.071
    191.Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS6161)  
    192.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS7991.597
    193.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS6461)1.250
    194.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS6281)1.134
    195.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS6161)  
    196.Conservator, restaurator ISSD6291)1.100
    197.Conservator, restaurator IISSD6221)1.018
    198.Conservator, restaurator IIISSD6161)899
    199.Conservator, restaurator debutantSSD6041)  
    200.Conservator, restaurator, custode sală IM6051)1.000
    201.Conservator, restaurator, custode sală IIM6001)910
    202.Conservator, restaurator, custode sală IIIM6001)806
    203.Conservator, restaurator, custode sală debutantM6001)  
    204.Mânuitor carteM/G6001)6301)
    205.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)S7091.396
    206.Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S1.4152.790
    207.Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****)S6971.118
    208.Administrator financiar (patrimoniu) grad iii****)S6771.029
    209.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)S6161)  
    210.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)SSD6291)1.100
    211.Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****)SSD6221)1.018
    212.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)SSD6161)899
    213.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)SSD6041)  
    214.Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****)M678942
    215.Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****)M6541)899
    216.Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****)M6301)743
    217.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)M6001)  
    218.Antrenor categoria I   7001.397
    219.Antrenor categoria II   6261)1.175
    220.Antrenor categoria III   6161)1.111
    221.Antrenor categoria IV   6051)1.009
    222.Antrenor categoria V   6001)883
    223.Antrenor debutant   6001)  
    224.Model IM6431)671
    225.Model IIM6381)6621)
  ─────────── Notă *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. Notă ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.
   +  Anexa 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
               
    Nr. crt.Funcţia   Nivelul studiilor*)MinimMaxim
    - lei -- lei -
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale        
    1.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   S8861.408
    2.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   S7351.353
    3.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   S7021.041
    4.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   S6471)  
    5.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   SSD8331.223
    6.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   SSD7161.098
    7.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   SSD701963
    8.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   SSD6371)  
    9.Informatician gradul I A   S1.0421.488
    10.Informatician gradul I   S9381.445
    11.Informatician gradul II   S8191.378
    12.Informatician gradul III   S6911.070
    13.Informatician gradul IV   S6601)970
    14.Informatician debutant   S6471)  
    15.Informatician gradul I   SSD7921.223
    16.Informatician gradul II   SSD7341.098
    17.Informatician gradul III   SSD6571)963
    18.Informatician debutant   SSD6371)  
    19.Instructor-animator gradul I   S7561.030
    20.Instructor-animator gradul II   S679893
    21.Instructor-animator gradul III   S6601)817
    22.Instructor-animator debutant   S6471)  
    23.Instructor-animator gradul I   SSD710949
    24.Instructor-animator gradul II   SSD6641)826
    25.Instructor-animator gradul III   SSD6491)722
    26.Instructor-animator debutant   SSD6371)  
    27.Asistent social gradul I   S8251.112
    28.Asistent social gradul II   S688934
    29.Asistent social gradul III   S6601)830
    30.Asistent social debutant   S6471)  
    31.Asistent social gradul I   SSD688949
    32.Asistent social gradul II   SSD6381)807
    33.Asistent social debutant   SSD6351)  
    34.Corepetitor gradul I   S7561.030
    35.Corepetitor gradul II   S679893
    36.Corepetitor gradul III   S6601)817
    37.Corepetitor debutant   S6471)  
    38.Corepetitor gradul I   SSD710949
    39.Corepetitor gradul II   SSD6641)826
    40.Corepetitor gradul III   SSD6491)754
    41.Corepetitor debutant   SSD6371)  
    42.Secretar I**)   S9101.445
    43.Secretar II**)   S7771.378
    44.Secretar III**)   S6911.070
    45.Secretar IV**)   S6601)970
    46.Secretar debutant**)   S6471)  
    47.Secretar I**)   SSD7201.255
    48.Secretar II**)   SSD6821.123
    49.Secretar III**)   SSD6601)982
    50.Secretar IV**)   SSD6471)802
    51.Secretar debutant**)   SSD6351)  
    52.Secretar I A**)   M6521)1.077
    53.Secretar I**)   M6411)982
    54.Secretar II**)   M6291)871
    55.Secretar III**)   M6181)781
    56.Secretar debutant**)   M6051)  
    57.Bibliotecar, documentarist, redactor I A   PL/M6361)1.050
    58.Bibliotecar, documentarist, redactor I   PL/M6231)956
    59.Bibliotecar, documentarist, redactor II   PL/M6131)847
    60.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   PL/M6051)  
    61.Informatician I A   PL/M6521)1.077
    62.Informatician I   PL/M6411)982
    63.Informatician II   PL/M6291)871
    64.Informatician III   PL/M6181)781
    65.Informatician debutant   PL/M6051)  
    66.Instructor-animator IA   M6361)817
    67.Instructor-animator I   M6231)709
    68.Instructor-animator II   M6131)6441)
    69.Instructor-animator debutant   M6051)  
    70.Instructor de educaţie extraşcolară IA   M6521)839
    71.Instructor de educaţie extraşcolară I   M6411)770
    72.Instructor de educaţie extraşcolară II   M6291)676
    73.Instructor de educaţie extraşcolară III   M6181)6421)
    74.Instructor de educaţie extraşcolară debutant   M6051)  
    75.Asistent social I   PL/M694939
    76.Asistent social II   PL/M6231)803
    77.Asistent social III   PL/M6131)684
    78.Asistent social debutant   PL/M6051)  
    79.Corepetitor I   M6361)722
    80.Corepetitor II   M6231)6561)
    81.Corepetitor III   M6131)6361)
    82.Corepetitor debutant   M6051)  
    83.Tehnician IA***)   M6521)989
    84.Tehnician I***)   M6411)944
    85.Tehnician II***)   M6291)857
    86.Tehnician III***)   M6181)798
    87.Tehnician debutant***)   M6051)  
    88.Laborant IA   S9441.280
    89.Laborant I   S8461.154
    90.Laborant II   S7081.050
    91.Laborant I   SSD6421)1.135
    92.Laborant II   SSD6381)1.044
    93.Laborant III   SSD6351)925
    94.Laborant I   PL/M6181)882
    95.Laborant II   PL/M6061)784
    96.Laborant debutant   PL/M6001)  
    97.Pedagog şcolar IA   S9441.280
    98.Pedagog şcolar I   S8461.154
    99.Pedagog şcolar II   S7081.050
    100.Pedagog şcolar I   SSD6421)1.135
    101.Pedagog şcolar II   SSD6381)1.044
    102.Pedagog şcolar III   SSD6351)925
    103.Pedagog şcolar IA   M6181)827
    104.Pedagog şcolar I   M6061)741
    105.Pedagog şcolar II   M6001)  
    106.Analist, programator, inginer sistem; IA   S8531.623
    107.Analist, programator, inginer sistem; I   S7691.537
    108.Analist, programator, inginer sistem; II   S6981.345
    109.Analist, programator, inginer sistem; III   S6781.156
    110.Analist, programator, inginer sistem; IV   S6601)1.030
    111.Analist, programator, inginer sistem; debutant   S6471)  
    112.Analist (programator) ajutor; IA   M6521)1.077
    113.Analist (programator) ajutor; I   M6411)982
    114.Analist (programator) ajutor; II   M6291)871
    115.Analist (programator) ajutor; III   M6181)781
    116.Analist (programator) ajutor; debutant   M6051)  
    117.Operator, controlor date; I   M6521)999
    118.Operator, controlor date; II   M6411)886
    119.Operator, controlor date; III   M6291)794
    120.Operator, controlor date; IV   M6181)707
    121.Operator, controlor date; debutant   M6051)  
    122.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I   S8261.648
    123.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II   S6881.373
    124.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III   S6471)1.167
    125.Comandant   S6661)1.541
    126.Şef mecanic   S6321)1.247
    127.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician   S6321)993
    128.Căpitan   M6001)925
    129.Şef mecanic   M6001)905
    130.Ofiţer punte   M6001)844
    131.Ofiţer mecanic, ofiţer electrician   M6001)823
    132.Şef echipaj   M6001)865
    133.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   M6001)6111)
    134.Inginer gradul IA   S6971.343
    135.Inginer gradul I   S6821.261
    136.Inginer gradul II   S6721.155
    137.Inginer gradul III   S6601)1.049
    138.Inginer gradul debutant   S6471)  
    139.Subinginer gradul I   SSD6561)1.155
    140.Subinginer gradul II   SSD6531)1.069
    141.Subinginer gradul III   SSD6471)944
    142.Subinginer debutant   SSD6351)  
    143.Medic primar   S8391.677
    144.Medic specialist   S8091.540
    145.Medic   S7261.448
    146.Medic stagiar   S6471)  
    147.Psiholog, sociolog principal   S7201.437
    148.Psiholog, sociolog   S6631)1.279
    149.Psiholog, sociolog debutant   S6471)  
    150.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS8861.768
    151.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS8501.617
    152.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS7531.504
    153.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS6911.333
    154.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS6601)1.125
    155.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS6471)  
    156.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS8311.582
    157.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS7491.497
    158.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS6851.320
    159.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS6601)1.125
    160.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S6471)  
    161.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001)905
    162.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001)784
    163.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III   6001)698
    164.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   6001)  
    165.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS7041.406
    166.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS6661)1.202
    167.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS6601)1.125
    168.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS6471)  
    169.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   6361)1.050
    170.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II    6231)956
    171.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III    6131)847
    172.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   6051)  
    173.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS7041.406
    174.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS6661)1.233
    175.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS6601)1.191
    176.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS6471)  
    177.Muzeograf, bibliograf ISSD6561)1.155
    178.Muzeograf, bibliograf II   SSD6531)1.069
    179.Muzeograf, bibliograf III   SSD6471)944
    180.Muzeograf, bibliograf debutant   SSD6351)  
    181.Secretar de redacţie, tehnoredactor IA   M6361)1.050
    182.Secretar de redacţie, tehnoredactor I   M6231)956
    183.Secretar de redacţie, tehnoredactor II   M6131)847
    184.Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant   M6051)  
    185.Regizor scenă (culise) I   M6361)1.050
    186.Regizor scenă (culise) II   M6231)956
    187.Regizor scenă (culise) III   M6131)847
    188.Regizor scenă (culise) debutant   M6051)  
    189.Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund   S6481)1.169
    190.Ofiţer aspirant   S6361)  
    191.Şef staţie RTG   M6001)978
    192.Ofiţer RTG I   M6251)854
    193.Ofiţer RTG II   M6181)781
    194.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant   M6001)  
    195.Medic veterinar I   S8091.540
    196.Medic veterinar II   S6791.310
    197.Medic veterinar III   S6601)1.125
    198.Medic veterinar debutant   S6471)  
    199.Inginer agronom, zootehnist, pedolog I   S6791.309
    200.Inginer agronom, zootehnist, pedolog II   S6661)1.146
    201.Inginer agronom, zootehnist, pedolog III   S6601)1.125
    202.Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant   S6471)  
    203.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   S7451.466
    204.Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   S7321.174
    205.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   S7111.081
    206.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   S6471)  
    207.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   SSD6611)1.155
    208.Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   SSD6531)1.069
    209.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   SSD6471)944
    210.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   SSD6351)  
    211.Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****)   M712989
    212.Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****)   M687944
    213.Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****)   M6621)781
    214.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   M6051)  
    215.Antrenor categoria I*****)     7351.467
    216.Antrenor categoria II*****)     6581)1.234
    217.Antrenor categoria III*****)     6471)1.167
    218.Antrenor categoria IV*****)     6361)1.060
    219.Antrenor categoria V*****)     6231)928
    220.Antrenor debutant*****)     6111)  
    221.Şef atelier şcoală I   M676784
    222.Şef atelier şcoală II   M6671)754
    223.Şef atelier şcoală III   M6641)705
    224.Instructor I   M676734
    225.Instructor II   M670695
    226.Model I   M676705
    227.Model II   M670695
    228.Supraveghetor noapte   G6481)673
    229.Medic primarînvăţământ specialS9811.931
    230.Medic specialistînvăţământ specialS8091.540
    231.Medicînvăţământ specialS7261.448
    232.Medic stagiarînvăţământ specialS6471)  
    233.Asistent medical principalînvăţământ specialSSD6881.124
    234.Asistent medicalînvăţământ specialSSD6381)1.006
    235.Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD6351)  
    236.Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M6941.109
    237.Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M6231)991
    238.Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M6051)  
    239.Infirmierăînvăţământ specialG6001)6621)
    240.Mediator şcolar I   M/G6131)6621)
    241.Mediator şcolar II   M/G6051)6421)
    242.Mediator şcolar debutant   M/G6001)
  ──────── Notă *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Notă ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. Notă *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
   +  Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator-şef al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament2025
    10.Şef de catedră2025
  2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
    minimmaxim
    1.Inspector şcolar general4555
    2.Inspector şcolar general adjunct3545
    3.Inspector şcolar de specialitate3040
    4.Inspector şcolar2530
    5.Director de şcoală sau de liceu*)2535
    6.Director adjunct de şcoală sau de liceu*)2025
    7.Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător)*)1525
    8.Directorul casei corpului didactic3545
  ________ Notă *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
    limita maximă
    1.Contabil-şef (administrator financiar)40
    2.Secretar-şef instituţie învăţământ superior30
    3.Secretar-şef facultate25
    4.Secretar-şef*)20
  _________ Notă *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
   +  Anexa 5 METODOLOGIA DE CALCULal drepturilor salariale care se acordă personaluluididactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ  +  Capitolul I Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic  +  Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege.  +  Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.  +  Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul:A. 1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică; b) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate; c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.B. 1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.D. 1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011.2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.E. 1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.  +  Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
   +  Articolul 5Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 6Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează: a) pentru două clase de elevi - 7%; b) pentru 3 clase de elevi - 10%; c) pentru 4 clase de elevi - 15%.  +  Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.  +  Articolul 8Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.  +  Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. (4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar.  +  Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.  +  Articolul 12Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:
       
    A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice  
    B. Indemnizaţie de conducereB = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar)
    C. Indemnizaţie pentru învăţământ specialC = 15% x A
    D. Gradaţie de meritD = 25% x A
    E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, educatoare, institutori, profesor pentru învăţământul preşcolar şi primarE = 10% x (A + B + C + D)
    Spor de vechime în muncă= 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
    Spor practică pedagogică= 10 - 25% x A (proporţional cu nr. de elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate)
    Spor predare simultană= 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
    Indemnizaţie zone izolate= 3 - 20% x A - diferenţa, după caz, în compensaţii tranzitorii
    Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009= 15% x (A + B + C + D + E) - inclus în compensaţii tranzitorii
    Spor condiţii de muncă= % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)
  Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
   +  Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar  +  Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.  +  Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;E. sporul de stabilitate. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.  +  Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.  +  Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
   +  Articolul 5Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.  +  Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. (2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1). (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie.  +  Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.  +  Articolul 9Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:
       
    A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare  
    B. Indemnizaţie de conducere= procentul aferent din anexa nr. 4 x A
    C. Indemnizaţie pentru învăţământ specialC = 15% x A
    D. Gradaţie de meritD = 25% x A
    E. Sporul de stabilitateE = 15% x (A + B + C + D)
    Spor de vechime în muncă= 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
    Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009= 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).
    Spor condiţii de muncă= % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)
  Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.----