ORDIN nr. 85 din 2 mai 2011pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 10 mai 2011  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi art. 8 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) şi art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3 din 30 martie 2011 prin care s-au aprobat propunerile de modificare şi completare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Sunt scutite de plată tarifului prevăzut la nr. crt. 2.4 codul 2.4.2 din anexa nr. 1 serviciile de notare/radiere solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale."2. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Pentru instituţiile publice, în îndeplinirea atribuţiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor următoarele produse şi servicii: serviciul prevăzut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, mozaicul ortofotoplan cu rezoluţia de 0,1-0,4 m şi planurile tipărite la scara 1:5000 preluate de oficiile teritoriale din arhiva Direcţiei Fond Naţional Geodezic, ca urmare a reorganizării instituţiei."3. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Sunt scutite de plată toate serviciile prestate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local."4. În anexa nr. 1, la capitolul 1 "Avize, recepţii şi furnizare date", grupa de servicii 1.1 "Avize şi recepţii", serviciul cu codul 1.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/unitate de măsură)
  1. Avize, recepţii şi furnizare date
  1.1. Avize şi recepţii 1.1.2. Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/ recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a coordonatelor*9) ha/lucrare 200, dar nu mai mult de 1.500/ 200
  5. La anexa nr. 1, după nota de subsol*8) se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol*9), cu următorul cuprins:"*9) Transformarea de coordonate se referă la conversia acestora între sistemele ETRS89 şi S42 (elipsoid Krasowski 1940, plan de proiecţie Stereografic 1970) în ambele sensuri, precum şi la conversia între ETRS89 şi sistemul de proiecţie Stereografică 1930 (pentru zona municipiului Bucureşti), având ataşat elipsoidul Hayford 1910. Vor fi recepţionate aplicaţiile bazate pe codul sursă al ultimei versiuni a softului TransDatRo."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 2 mai 2011.Nr. 85._________