REGULAMENT nr. 4 din 5 mai 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1), art. 28 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (1) şi ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul UNICRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iii^1), cu următorul cuprins:"(iii^1) condiţiile privind desfăşurarea activităţii de creditare;".2. La articolul 15, literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) planul de afaceri, cuprinzând estimările situaţiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele şi procedurile adecvate şi proporţionale cu natura şi întinderea activităţii vizate, după caz, ultima situaţie financiară anuală şi cea mai recentă situaţie financiară, depuse la organele competente, precum şi estimările necesarului şi ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile şi să demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;....................................................................... h) lista acţionarilor semnificativi şi mărimea participaţiilor deţinute de fiecare dintre aceştia şi, potrivit art. 8 alin. (2), documentaţia prevăzută la art. 18;".3. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Necesarul fondurilor proprii al unei instituţii de plată calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decât maximul dintre valoarea obţinută prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) şi 80% din media aritmetică simplă calculată pe baza necesarului fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exerciţii financiare."4. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care instituţia de plată nu a împlinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetică a necesarului fondurilor proprii prevăzută la art. 36 alin. (3) se calculează raportat la anii financiari împliniţi."5. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 "Condiţii privind desfăşurarea activităţii de creditare", cuprinzând articolele 52^1 şi 52^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Condiţii privind desfăşurarea activităţii de creditare  +  Articolul 52^1.- (1) Instituţiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare trebuie să aplice reglementările Băncii Naţionale a României în domeniul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. (2) În cazul instituţiilor de plată care desfăşoară şi activitatea de creditare prevăzută la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul activităţii supuse cerinţei de la alin. (1) se determină prin cumularea activităţii de creditare legate de serviciile de plată cu cea realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 52^2. - (1) În aplicarea art. 52^1 alin. (1), prin nivel semnificativ al activităţii de creditare se înţelege îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente celor două criterii prevăzute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive. (2) Limitele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii şi surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei; b) nivelul cumulat al creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold, determinate conform art. 52^1 alin. (2), să fie de minimum 25.000.000 lei. (3) Se consideră că instituţiile de plată nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare în cazul în care pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (2)."6. La articolul 54, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Instituţiile de plată pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituţii de credit autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru."7. La articolul 84, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile de plată raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere necesarul de fonduri proprii în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale."8. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - (1) Instituţiile de plată care desfăşoară activitate de creditare raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 52^2 alin. (2), prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 5^1. (2) Instituţiile de plată care desfăşoară activitate de creditare şi care nu au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii conform reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României vor avea în vedere la calcularea şi raportarea trimestrială la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii şi sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare, respectiv creditele/finanţările acordate şi angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităţi."9. La articolul 87, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) În aplicarea art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de plată raportează anual informaţiile contabile reprezentând elemente de bilanţ şi cont de profit şi pierdere referitoare la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale."10. La anexa nr. 5 "Formular de calcul şi raportare a fondurilor proprii", la rândul nr. 1.2.1.2 textul din coloana "Referinţe legale şi comentarii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43 alin. (2) lit. b) din regulament".11. La anexa nr. 5 "Formular de calcul şi raportare a fondurilor proprii", la rândul nr. 1.2.1.3 textul din coloana "Referinţe legale şi comentarii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43 alin. (2) lit. c) din regulament.A se vedea art. 45 şi 47 din regulament."12. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1 "Situaţie privind activitatea de creditare", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.13. La anexa nr. 6, formularul 2 "Contul de profit şi pierdere", textul din coloana "Denumirea indicatorului", cod poziţie 020, se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Venituri din dobânzi, din care:".14. La anexa nr. 6, formularul 2 "Contul de profit şi pierdere", textul din coloana "Denumirea indicatorului", cod poziţie 030, se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Venituri din comisioane, din care:".Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 5 mai 2011.Nr. 4.  +  Anexa (Anexa nr. 5^1 la Regulamentul nr. 21/2009)
  *Font 9*
      Judeţul ........
      Denumirea instituţiei de plată: ...............
      Adresa: localitatea: .............., sectorul ........
      str. ............................ nr. ................
      Telefonul: ......./faxul: ..........................
      Numărul din registrul comerţului .....................
      Data: ........... Cod unic de înregistrare: .........
                                      SITUAŢIE
                          privind activitatea de creditare
                                                                           - lei -
  DENUMIRE INDICATORI Număr rând Sold la finele perioadei *
  n-2 n-1 n
  A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd.3) 1
  Total credite acordate (ct.2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+ 2052+2061+2091+2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 3811+extras 3821+401+402+ 4711+ 4712+extras 4811+extras 4821) 2
  Total angajamente asumate (ct.901+903+911+913+981) 3
  B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6) 4
  Total capitaluri proprii (ct.501+502-503-508+511+512+513+514+516+ 519+581+591-592) 5
  Total surse împrumutate (ct. 2321+2322+2431+2432+2711(solduri creditoare)** +2741+2742 +2761+2762+30121+3251+3581+3582-extras.3741-extras 3742+4721+ 4722 +531+532) 6
  ------------
      * n reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.
      ** Sintagma "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei
  soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic
  bifuncţional 2711 "Conturi curente la instituţii de credit".
            Semnătura autorizată Semnătura autorizată
          ....................... ......................
          ....................... ......................
       (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)
                                                        Întocmit
                                                       ──────────
                                            .................................
                                            (numele, prenumele şi telefonul)
  -------