ACORD din 2 martie 2010între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011    Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare părţi,dorind să sprijine dezvoltarea cooperării economice în domeniile de interes reciproc, pe bază de egalitate şi avantaj reciproc,luând în considerare interesul reciproc în adâncirea, consolidarea şi extinderea în continuare a colaborării economice,au convenit următoarele:  +  Articolul 11. Părţile depun toate eforturile pentru dezvoltarea şi consolidarea cooperării economice în toate domeniile care pot prezenta interes şi avantaj reciproc, ţinând cont de cadrul legislativ naţional, precum şi de obligaţiile internaţionale ale statelor lor.2. Cooperarea are drept scop: a) consolidarea şi diversificarea relaţiilor economice dintre statele părţilor; b) stimularea unor noi contacte de afaceri şi dezvoltarea celor existente între operatorii economici din statele părţilor, în scopul realizării de proiecte comune; c) stimularea colaborării dintre organismele competente ale statelor părţilor, în scopul organizării şi intensificării diferitelor forme de cooperare economică.  +  Articolul 21. Cooperarea prevăzută la art. 1 se realizează între părţi în următoarele domenii: a) industrie; b) energetică; c) activitate investiţională; d) tehnologie şi comunicaţii; e) transport; f) agricultură; g) protecţia mediului înconjurător; h) turism.2. Părţile se vor consulta în vederea identificării domeniilor prioritare de cooperare.  +  Articolul 31. Cooperarea economică prevăzută în prezentul acord se desfăşoară în special în baza convenţiilor şi contractelor dintre operatorii economici români şi kazahstanezi, în conformitate cu legislaţia internă a statelor părţilor.2. Părţile depun toate eforturile pentru crearea unor condiţii favorabile extinderii cooperării economice, în special prin: a) crearea unui climat investiţional favorabil; b) încurajarea schimbului de informaţii economice; c) sprijinirea stabilirii de contacte între operatorii economici din cele două ţări; d) sprijinirea organizării de expoziţii, târguri şi simpozioane, desfăşurate pe teritoriul statelor părţilor.  +  Articolul 4În scopul îmbunătăţirii dezvoltării cooperării economice, organismele responsabile ale părţilor depun eforturi pentru asigurarea schimbului de informaţii cu privire la: a) legislaţia care reglementează activitatea economică, inclusiv în domeniul investiţiilor, al contractelor şi licitaţiilor publice, al standardizării şi certificării, al licenţierii, al protejării drepturilor de proprietate industrială, de autor şi conexe, precum şi în alte domenii de interes reciproc; b) participarea la organizaţii economice internaţionale şi alte structuri de integrare, precum şi la procesele legate de aderarea la aceste organizaţii şi structuri de integrare; c) acţiunile de promovare a mărfurilor şi serviciilor, menite să încurajeze contactele între potenţialii parteneri de afaceri, inclusiv informarea privind facilităţile existente, legate de organizarea expoziţiilor, târgurilor şi misiunilor economice, precum şi asupra sistemelor de informaţii economice.  +  Articolul 5În scopul realizării prevederilor prezentului acord, funcţionează Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică, denumită în continuare Comisia. Comisia analizează rezultatele colaborării în cadrul prezentului acord şi face recomandări pentru îndeplinirea scopurilor acestuia.  +  Articolul 6Prevederile prezentului acord nu afectează obligaţiile internaţionale ale părţilor.Acestea se vor aplica fără a afecta îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene.Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinţa sau afecta în vreun fel obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat de Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte.  +  Articolul 7Diferendele apărute între părţi ca urmare a aplicării şi interpretării prezentului acord, precum şi datorită încălcării de către una dintre părţi a obligaţiilor prevăzute de prezentul acord se soluţionează pe calea tratativelor şi consultărilor dintre părţi.  +  Articolul 8Prezentul acord poate fi modificat sau completat cu acordul comun al părţilor. Aceste modificări sau completări se efectuează prin protocoale separate, care intră în vigoare conform art. 9 şi constituie parte integrantă a acestuia.  +  Articolul 91. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.2. Fiecare dintre părţi poate înceta valabilitatea prezentului acord prin notificarea scrisă adresată celeilalte părţi. Acordul îşi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea.3. Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va determina încetarea proiectelor şi contractelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate, cu excepţia cazurilor când părţile convin altfel.4. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economică, semnat la Bucureşti la data de 17 iunie 1999, îşi încetează valabilitatea.Semnat la Astana la 2 martie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea prezentului acord, textul în limba rusă va prevala.Pentru Guvernul României,Adriean Videanu,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceriPentru Guvernul Republicii Kazahstan,Aset Isekeşev,ministrul industriei şi comerţului--------