ORDIN nr. 1.298 din 28 aprilie 2011pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011    În temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (3), titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi a obţine autorizaţia de mediu. (2) Depunerea solicitării pentru emiterea şi obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră se realizează la autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (3) Autorizaţia de mediu se emite pentru o perioadă de 10 ani şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de exploatare forestieră şi obligaţiile privind protecţia mediului."2. La anexa nr. 1 "Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu", la nr. crt. 5 "Creşterea altor animale", coloana "Observaţii" va avea următorul cuprins:"> 500 de locuri, cu excepţia speciilor strict protejate**), care se supun procedurii indiferent de numărul de exemplare".3. La anexa nr. 1, la nr. crt. 9 "Silvicultură şi exploatare forestieră", coloana "Observaţii" va avea următorul cuprins:"Numai pentru exploatare forestieră".4. La anexa nr. 1, la nr. crt. 39 "Fabricarea produselor de morărit", coloana "Observaţii" va avea următorul cuprins:"< 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială)".5. La anexa nr. 1, la nr. crt. 279 "Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor", coloana "Observaţii" va avea următorul cuprins:"Cu excepţia structurilor de administrare/custozilor ariilor naturale protejate".6. La anexa nr. 1, nota**) va avea următorul cuprins:"**)Specii de animale, inclusiv păsări, şi de plante de interes comunitar sau naţional care necesită o protecţie strictă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 28 aprilie 2011.Nr. 1.298.-------