ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011  Aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, ca stat membru cu drepturi şi obligaţii depline, necesită implementarea la nivel naţional şi a legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice. Principala obligaţie a statului este aplicarea legislaţiei europene.Luând în considerare faptul că statele membre au obligaţia de a asigura transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic până la 4 decembrie 2010, se impune iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă în vederea transpunerii acesteia într-un timp cât mai scurt, pentru evitarea riscului de declanşare a unei proceduri de infringement.Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri aduce prejudicii importante României prin declanşarea procedurii de infringement şi aplicarea de sancţiuni pecuniare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,având în vedere faptul că sursele clasice de carburant, după cum se ştie, sunt surse epuizabile, precum şi preocuparea constantă a României pentru crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat şi nepoluat, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă pentru a se crea posibilitatea achiziţionării vehiculelor "curate" nepoluante, hibride sau electrice.Astfel, prin prezentul act normativ se urmăreşte o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante, care constituie o alternativă la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o obligaţie generală în sarcina autorităţilor contractante şi a operatorilor enumeraţi la art. 4 de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe durata de viaţă, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO(2), NO(x), NMHC şi particule.  +  Articolul 2Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă promovarea şi stimularea pieţei vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei.  +  Articolul 3De la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate vehiculele prevăzute în secţiunea 2 cap. I pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă contractelor de achiziţie de vehicule de transport rutier încheiate de: a) autorităţi contractante, în măsura în care acestea intră sub incidenţa obligaţiei de a aplica procedurile de achiziţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) operatori care îndeplinesc obligaţii de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice, în sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de art. 55 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate contractantă - entitatea definită la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) vehicul de transport rutier - autovehicul din categoria M sau categoria N, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate autorităţile contractante prevăzute la art. 4 lit. a) şi operatorii prevăzuţi la art. 4 lit. b) au obligaţia de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe întreaga durată de viaţă a acestora, cel puţin prin elementele enumerate la alin. (2), aplicând cel puţin una dintre opţiunile prevăzute la alin. (4). (2) Aspectele care vor fi luate în considerare pentru evaluarea impactului operaţional energetic şi de mediu includ cel puţin următoarele: a) consumul de energie; b) emisiile de CO(2); c) emisiile de NO(x), NMHC şi particule. (3) În plus faţă de aspectele prevăzute la alin. (2), autorităţile contractante şi operatorii prevăzuţi la art. 4 pot avea în vedere şi alte aspecte ale impactului asupra mediului. (4) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin cel puţin una dintre următoarele opţiuni: a) stabilirea de specificaţii tehnice pentru performanţa energetică şi ecologică, în documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei respective, cu privire la fiecare dintre aspectele de impact prevăzute la alin. (2), precum şi orice alte aspecte ale impactului asupra mediului; b) utilizarea aspectelor de impact prevăzute la alin. (2) ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". (5) În cazul în care aspectele de impact prevăzute la alin. (2) sunt evaluate în bani, în vederea aplicării opţiunii de la alin. (4) lit. b), se va putea utiliza metodologia de calcul prevăzută la art. 7.  +  Articolul 7 (1) În sensul art. 6 alin. (5), costurile operaţionale pentru consumul energetic, precum şi costurile pentru emisiile de dioxid de carbon şi emisiile de poluanţi stabilite în tabelul 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente operării vehiculelor care fac obiectul achiziţiei, sunt evaluate în bani şi calculate după cum urmează: a) costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează astfel:(i) consumul de carburant al unui vehicul per kilometru se contorizează în unităţi de consum energetic per kilometru, chiar dacă acesta este furnizat direct, cum este, de exemplu, cazul automobilelor electrice, sau nu. În cazul în care consumul de carburant este calculat în alte unităţi, acesta se converteşte în consum energetic per kilometru, folosindu-se factorii de conversie pentru conţinutul energetic al diferiţilor carburanţi prevăzuţi în tabelul 2 din anexă;(îi) se utilizează o singură valoare monetară per unitate energetică. Această valoare unică reprezintă cel mai scăzut cost per unitate de energie derivată din benzină sau motorină înainte de impozitare, atunci când acestea sunt folosite drept carburant pentru transport;(iii) costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează înmulţindu-se kilometrajul înregistrat pe durata de viaţă a vehiculului, ţinându-se seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu consumul de energie per kilometru şi cu costul per unitate energetică; b) costul operaţional pe durata de viaţă pentru emisiile de CO(2) generate de operarea unui vehicul se calculează înmulţindu-se kilometrajul pe durata de viaţă a acestuia, ţinându-se seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu emisiile de CO(2) în kilograme per kilometru şi cu costul per kilogram preluat din intervalul prevăzut în tabelul 1 din anexă; c) costul operaţional pe durata de viaţă pentru emisiile de poluanţi prevăzuţi în tabelul 1 din anexă generate de un vehicul se calculează ca suma costurilor operaţionale pe durata de viaţă pentru emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi nemetanice şi de particule. Costul operaţional pe durata de viaţă pentru fiecare poluant se calculează prin înmulţirea kilometrajului pe durata de viaţă a unui vehicul, prevăzut în tabelul 3 din anexă, ţinându-se seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu emisiile în grame per kilometru şi cu costul respectiv per gram. Acest cost se preia din valorile medii la nivelul Uniunii Europene prevăzute în tabelul 1 din anexă. (2) Valoarea emisiilor de poluanţi, valoarea emisiilor de CO(2) şi a consumului de carburant sunt cele prevăzute în Certificatul de conformitate CE, Dosarul de omologare CE de tip, Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile poluante şi/sau în Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile de CO(2) şi consumul de carburant al autovehiculului prezentat la licitaţie, după caz. (3) Pentru autovehiculele care nu deţin documentele prevăzute la alin. (2), acele aspecte prevăzute la art. 6 alin. (2) care fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, vor fi declarate de către producător în baza unui raport de încercare privind aspectele respective emis de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană pentru efectuarea testelor respective, raport ce va fi ataşat la declaraţie. (4) În cazul categoriilor de autovehicule pentru care unele dintre aspectele prevăzute la art. 6 alin. (2) nu fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, comparabilitatea ofertelor pentru aceste aspecte se asigură pe baza informaţiilor furnizate de către producător. (5) Consumul energetic se va calcula utilizându-se conţinutul energetic al carburanţilor pentru autovehicule prevăzut în tabelul 2 din anexă.  +  Articolul 8Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice transmite Comisiei Europene, cu sprijinul celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, datele solicitate de aceasta privind aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care predau spre casare autovehicule uzate în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" beneficiază, pentru anul 2011, de un număr de până la 4 tichete valorice, astfel: a) două tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; b) 4 tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul electric, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.  +  Articolul 10 (1) Persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care nu participă la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", dar care achiziţionează autovehicule hibride sau electrice, beneficiază de: a) o reducere de până la 10% din preţul de comercializare a autovehiculului hibrid achiziţionat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii; b) o reducere de până la 20% din preţul de comercializare a autovehiculului electric achiziţionat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii. (2) Reducerile prevăzute la alin. (1) se suportă din Fondul pentru mediu. (3) Instrucţiunile privind aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 15 mai 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 20 aprilie 2011.Nr. 40.  +  Anexa DATEpentru calcularea costurilor operaţionale pe durata de viaţăa vehiculelor de transport rutierTabelul 1 - Costul emisiilor generate de transportul rutier (la preţurile din 2007)
  CO(2) NO(x) NMHC Particule
  0,03-0,04 euro/kg 0,0044 euro/g 0,001 euro/g 0,087 euro/g
  Tabelul 2 - Conţinutul energetic al carburanţilor pentru vehicule
  Carburant Conţinut
  Motorină 36 MJ/litru
  Benzină 32 MJ/litru
  Gaz natural/Biogaz 33-38 MJ/Nmc
  Gaz petrolier lichefiat (GPL) 24 MJ/litru
  Etanol 21 MJ/litru
  Biodiesel 33 MJ/litru
  Emulsii de combustibil 32 MJ/litru
  Hidrogen 11 MJ/Nmc
  Tabelul 3 - Kilometrajul pe durata de viaţă a vehiculelor de transport rutier
  Categoria vehiculului (categoriile M şi N în sensul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare) Kilometrajul pe durata de viaţă
  Autoturisme (M1) 200.000 km
  Vehicule comerciale uşoare (N1) 250.000 km
  Vehicule grele pentru transportul de mărfuri [N(2), N(3)] 1.000.000 km
  Autobuze [M(2), M(3)] 800.000 km
  _________