ORDIN nr. 284 din 20 aprilie 2011pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul II, punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"8. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (UE) nr. 371/2010 inclusiv.Regulamentele (UE) de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct.9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2010/62/UE inclusiv.Regulamentele (UE) de modificare a Directivei 2003/37/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."2. La secţiunea 1 capitolul II, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. Regulamentele (UE) şi deciziile (UE) de modificare sau de punere în aplicare a actelor de reglementare comunitare menţionate în prezentele reglementări, adoptate ulterior intrării în vigoare a acestora, sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."3. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 16 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"16. MTI poate acorda exceptări de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, aplicabile la omologarea naţională de tip, cu condiţia de a se impune respectarea unor condiţii alternative, astfel încât să nu fie afectate în mod semnificativ siguranţa rutieră şi protecţia mediului.În certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate......................................................................25. Vehiculele complete, completate, carosate sau modificate pentru a fi utilizate de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor (pompieri) şi alte servicii de urgenţă (servicii de ambulanţă şi medicină, pentru acordarea ajutorului de urgenţă sau servicii de descarcerare) se pot omologa naţional de către RAR ca vehicule speciale.Pentru aceste vehicule, MTI poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.În vederea omologării, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică încadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special şi, după caz, acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip.În certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate.Vehiculul va putea fi utilizat cu o altă destinaţie decât cea menţionată la primul paragraf numai după reomologarea de către RAR. La reomologare se vor aplica cerinţele tehnice care erau în vigoare la data fabricaţiei vehiculului respectiv."4. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23 alineatul (1), al cincilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul numărului naţional de registru."5. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.6. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1) litera b), punctul 7 alineatul (2), punctul 12 alineatele (1) şi (2), punctul 14 alineatul (1) şi punctul 16 alineatul (1), referirile la "producător, reprezentantul acestuia sau importator" se consideră a fi făcute la "producător".7. La secţiunea 2 capitolul II punctul 6, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului, persoană juridică română.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) copia de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului omologării naţionale de tip; b) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării naţionale de tip să obţină omologarea naţională de tip; c) copia de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza căruia RAR va efectua un audit de produs); d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat; e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz); f) desenul plăcuţei producătorului vehiculului cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea semnificaţiei caracterelor din VIN, desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare; g) specificaţia tehnică în limba română a vehiculului ce se doreşte a fi omologat de tip. (4) În cazul unei proceduri de omologare naţională de tip mixtă, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicări de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat. (5) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Informaţiile de la lit. a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare naţională de tip mixtă, stabilită la alin. (4).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază."8. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip sunt: a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din SM pe baza fiecărei directive comunitare individuale şi/sau fiecărui regulament comunitar precizate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-ONU precizat în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat. (7) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat. (8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua următoarele operaţii: a) va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip; b) va acorda numărul naţional de registru."9. La secţiunea 2 capitolul II punctul 10, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (4): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţională de tip; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat......................................................................... (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţională de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului."10. În cadrul secţiunii 2 capitolul II, sintagma "dosar informativ" se înlocuieşte cu sintagma "dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3)".11. La secţiunea 2 capitolul III, poziţiile "Faruri cu fascicul de întâlnire simetric" şi "Sisteme adaptabile pentru iluminare frontală (AFS)" din tabel se abrogă.12. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, poziţia "62. Siguranţă generală" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "63. Siguranţă generală R (CE) 661/2009 X X X X X X X X X X"
  13. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, poziţia "15. Rezistenţă scaune" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "15. Rezistenţă scaune 74/408 A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) C C"
  14. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1-8, la poziţiile N1-N6, după caz, simbolul "X" se înlocuieşte cu simbolul "RO".15. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelele 1, 2, 3 şi 8, după nota de tabel "X" se introduce o nouă notă de tabel, nota de tabel "RO", cu următorul cuprins:"RO: Se aplică cerinţele prevăzute la pct. N1-N6 din prezenta anexă".16. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 4, după subpunctul 4.2 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.3-4.6, cu următorul cuprins:"4.3. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul,în cazul în care vehiculul respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .4.4. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .4.5. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.4.6. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 70/222/CEE ."17. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 18, după subpunctul 18.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 18.2-18.5, cu următorul cuprins:"18.2. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul, b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul,în cazul în care vehiculul respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .18.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .18.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.18.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 76/114/CEE , modificată prin Directiva 87/354/CEE ."18. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 23, subpunctul 23.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23.4. La introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a lămpilor semnalizare direcţie noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/759/CEE , modificată prin Directiva 1999/15/CE ."19. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"27. Dispozitive de remorcare27.1. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 77/389/CEE , modificată prin Directiva 96/64/CE .27.2. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul,în cazul în care vehiculul respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .27.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .27.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.27.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 77/389/CEE , modificată prin Directiva 96/64/CE ."20. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 34, după subpunctul 34.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 34.2-34.5, cu următorul cuprins:"34.2. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul,în cazul în care vehiculul respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .34.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .34.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.34.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 78/317/CEE ."21. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz35.1. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE , modificată prin Directiva 94/68/CEE .35.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de spălare a parbrizului trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE , modificată prin Directiva 94/68/CEE .35.3. Fără a se aduce atingere prevederilor pct. 35.2., este admisă în continuare omologarea CE de tip a dispozitivelor de spălare a parbrizului (ca produse de schimb), în conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 78/318/CEE , cu condiţia ca aceste dispozitive:35.3.1. să fie destinate montării pe vehiculele aflate deja în circulaţie;35.3.2. să fie conforme cu cerinţele directivei respective care era în vigoare la prima înmatriculare a vehiculelor.35.4. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul; b) să acorde omologarea CE de tip pentru un nou tip de dispozitiv de spălare a parbrizului; c) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul; d) introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spălare a parbrizului, în cazul în care vehiculul sau dispozitivul de spălare a parbrizului respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .35.5. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule şi noilor tipuri de dispozitive de spălare a parbrizului, care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .35.6. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.35.7. Începând cu 1 noiembrie 2014, la introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare, dispozitivele noi de spălare a parbrizului trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .35.8. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 78/318/CEE , modificată prin Directiva 94/68/CEE .35.9. RAR permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spălare a parbrizului cărora li s-a acordat omologarea CE de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologării CE de tip pentru tipurile de dispozitive noi de spălare a parbrizului omologate în conformitate cu Directiva 78/318/CEE , modificată prin Directiva 94/68/CEE .35.10. RAR acordă extinderi ale omologării CE de tip şi permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spălare a parbrizului (ca produse de schimb), concepute pentru vehicule omologate înainte de 1 noiembrie 2012 în conformitate cu prevederile actului de reglementare în baza căruia a fost acordată iniţial omologarea CE de tip respectivă."22. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 37, după subpunctul 37.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 37.2-37.5, cu următorul cuprins:"37.2. RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE sau omologarea naţională de tip pentru un nou tip de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui nou vehicul,în cazul în care vehiculul respectiv respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .37.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .37.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .De la această dată, pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unor astfel de vehicule.37.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuă să acorde extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 78/549/CEE , modificată prin Directiva 94/78/CEE ."23. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 62, după subpunctul 62.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 62.2, cu următorul cuprins:"62.2. Regulamentul (UE) nr. 406/2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică în mod direct."24. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul N4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"N4. Aparat de control (tahograf)La omologarea naţională de tip şi la prima înmatriculare, la vehiculele din categoriile M şi N care sunt echipate cu aparat de control (tahograf), acesta trebuie să fie omologat în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CE) 3.821/85 , cu modificările ulterioare (tahograf digital)."25. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul N5, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"La omologarea naţională de tip şi la prima înmatriculare, vehiculele din categoriile N(2), N(3), M(2)şi M(3) trebuie să fie echipate cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei omologat."26. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8 alineatul (1), al cincilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul numărului naţional de registru."27. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.28. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1) litera b), punctul 8 alineatele (1) şi (2) şi punctul 12 alineatul (1), referirile la "producător, reprezentantul acestuia sau importator" se consideră a fi făcute la "producător".29. La secţiunea 3 capitolul II punctul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului, persoană juridică română.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) copia de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului omologării naţionale de tip; b) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării naţionale de tip să obţină omologarea naţională de tip; c) copia de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza căruia RAR va efectua un audit de produs); d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat; e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz); f) desenul plăcuţei producătorului vehiculului cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea semnificaţiei caracterelor din VIN, desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare; g) specificaţia tehnică în limba română a vehiculului ce se doreşte a fi omologat de tip. (3) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază."30. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip sunt: a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din SM pe baza fiecărei directive comunitare individuale şi/sau fiecărui regulament comunitar individual prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit pe baza fiecărui regulament CEE-ONU prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat. (3) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua următoarele operaţii: a) va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip; b) va acorda numărul naţional de registru."31. La secţiunea 3 capitolul II punctul 7, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (4): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţională de tip; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat............................................................................ (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţională de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului."32. În cadrul secţiunii 3 capitolul II, sintagma "dosar informativ" se înlocuieşte cu sintagma "dosarul prevăzut la pct. 4 alin. (2)".33. La secţiunea 3, capitolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIOmologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la tractoarele agricole sau forestiere şi care nu sunt reglementate de directive comunitare individuale sau de regulamente comunitare individualeLa omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor utilizate la vehicule menţionate în tabelul următor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzător.
  Obiectul omologării Regulament CEE-ONU
  Plăci de identificare spate vehicule lente 69
  Anvelope 106
  Faruri cu fascicul de întâlnire simetric 113"
  34. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, poziţiile 2.2, 17.1, 18.1 şi 22.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  "2.2. Platforme de încărcare 74/152 par. 2 2009/60 I par.2 X X X (X) X X (X) I (X) - -
  17.1. Spaţiu de conducere şi acces la postul de conducere 80/720 X - X (X) (X) X4) (X) I (X) - -
  18.1. Prize de putere 86/297 X X X X X X X I X - -
  22.4. Protecţie elemente de acţionare, părţi proeminente şi roţi 89/173 II, par. 2 2009/144 II, par. 2 X X X (X) X X (X) I (X) - -"
  35. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, după poziţia 22.4 se introduc două noi poziţii, poziţiile 22.4^1 şi 22.4^2, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  "22.4^1. Cerinţe suplimentare de securitate pentru aplicaţii speciale 2009/144 II, par. 3 X X X X X X (X) - - - -
  22.4^2. Manual de utilizare 2009/144 II, par. 4 X X X X X X (X) - - - -"
  36. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, după nota de tabel (3) se introduce o nouă notă de tabel, nota de tabel (4) cu următorul cuprins:"(4) Directiva 2010/62/UE nu se aplică tractoarelor din categoria T4.3 atunci când punctul de referinţă al scaunului conducătorului auto, astfel cum este stabilit în anexa II la Directiva 2009/144/CE , este situat la mai mult de 100 mm de planul vertical median longitudinal al tractorului."37. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 2.2, după subpunctul 2.2.3 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.2.4 şi 2.2.5, cu următorul cuprins:"2.2.4. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.2.2.5. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."38. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 8.1, după subpunctul 8.1.1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.1.2-8.1.4, cu următorul cuprins:"8.1.2. Dacă sunt respectate prevederile Directivei 76/763/CEE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate să refuze: a) acordarea omologării CE de tip sau a omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.8.1.3. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile Directivei 76/763/CEE , modificată prin Directiva 2010/52/UE .8.1.4. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Directivei 76/763/CEE , modificată prin Directiva 2010/52/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Directivei 76/763/CEE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."39. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 17.1, după subpunctul 17.1.2 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 17.1.3 şi 17.1.4, cu următorul cuprins:"17.1.3. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.17.1.4. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."40. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 18.1, după subpunctul 18.1.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 18.1.2 şi 18.1.3, cu următorul cuprins:"18.1.2. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.18.1.3. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."41. La secţiunea 3 anexa nr. 2, titlul subpunctului 22.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.4. Protecţie elemente de acţionare, părţi proeminente şi roţi"42. La secţiunea 3 anexa 2 punctul 22.4, după subpunctul 22.4.1.3 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 22.4.1.4 şi 22.4.1.5, cu următorul cuprins:"22.4.1.4. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.22.4.1.5. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/62/UE , după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. 1 al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."43. La secţiunea 3 anexa nr. 2 după subpunctul 22.4 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 22.4^1 şi 22.4^2, cu următorul cuprins:"22.4^1. Cerinţe suplimentare de securitate pentru aplicaţii speciale22.4^1.1. Din motive referitoare la cerinţele suplimentare de securitate pentru aplicaţii speciale:22.4^1.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.4^1.1.2. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE .22.4^1.1.3. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.22.4^2. Manual de utilizare22.4^2.1. Din motive referitoare la manualul de utilizare:22.4^2.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate să refuze: a) să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.4^2.1.2. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE .22.4^2.1.3. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2010/52/UE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."44. La secţiunea 3 anexa nr. 5 punctul 4 subpunctul 4.11, poziţia 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare
  Tipul frânei Coeficient de frânare minim admisibil (%)
  Frână de serviciu acţionată de tractor 30
  Frână de serviciu acţionată prin inerţie 30
  Frână de staţionare 16"
  45. La secţiunea 4 capitolul II, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Obiectul omologării Regulament CEE-ONU
  Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi mopedelor 22
  Garnituri de frână de înlocuire 90
  Faruri cu fascicul de întâlnire simetric 113"
   +  Articolul IIPrezentul ordin transpune:- Directiva 2010/52/UE a Comisiei din 11 august 2010 de modificare, în vederea adaptării dispoziţiilor tehnice ale acestora, a Directivei 76/763/CEE a Consiliului cu privire la scaunele de însoţitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi;- Directiva 2010/62/UE a Comisiei din 8 septembrie 2010 de modificare, în scopul adaptării dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE , 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere.  +  Articolul IIIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 20 aprilie 2011.Nr. 284.------