ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 3 mai 2011    Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională,ţinând seama că prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, s-a realizat transpunerea Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE , care este o directivă de maximă armonizare,întrucât instituţiilor de plată le este permis şi accesul la alte activităţi comerciale, inclusiv activitatea de creditare, cu respectarea legislaţiei naţionale ce reglementează activităţile în cauză,luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate, astfel încât să se asigure corelarea legislaţiei naţionale în domeniul activităţii de creditare în termenul prescris pentru asigurarea continuităţii activităţii entităţilor care desfăşoară astfel de activitate, respectiv 30 aprilie 2011, luând în considerare şi aspectele inerente de natură contabilă, conduce la instabilitate legislativă cu crearea de dezechilibre pe segmentul instituţiilor financiare nebancare autorizate deja şi cu impact negativ asupra stabilităţii financiare, cum ar fi posibila migrare a unei activităţi reglementate spre un cadru legislativ lipsit de instrumente ce ţin de adoptarea unei conduite prudente şi responsabile în desfăşurarea activităţii de creditare şi de evitare a supraîndatorării populaţiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În scopul aplicării alin. (1), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor furnizează Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, informaţii cu privire la persoane şi entităţi expuse la risc de spălare a banilor şi finanţare a actelor de terorism."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În vederea luării unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Naţională a României poate consulta şi alte autorităţi cu competenţe relevante."3. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Instituţiile de plată desfăşoară activitatea de creditare prevăzută la alin. (1) în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase, cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor emise în aplicare."4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile de plată pot acorda alte credite decât cele prevăzute la alin. (1) cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare."5. La articolul 27, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la retragerea autorizaţiei se comunică în scris instituţiei de plată, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, şi se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională. (3) Acţionarii sau asociaţii instituţiei de plată pot hotărî renunţarea la autorizaţie şi, dacă e cazul, dizolvarea entităţii, numai dacă pentru instituţia de plată nu s-a deschis procedura insolvenţei. (4) În aplicarea alin. (3), instituţia de plată comunică Băncii Naţionale a României hotărârea adunării generale a acţionarilor, respectiv a asociaţilor, însoţită de un plan care să asigure stingerea integrală a obligaţiilor faţă de utilizatorii serviciilor de plată."6. La articolul 27, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:"(5) Banca Naţională a României aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4). (6) Autorizaţia unei instituţii de plată îşi încetează de drept valabilitatea în următoarele situaţii: a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de plată în urma căreia aceasta îşi încetează existenţa; b) s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de plată. (7) Încetarea valabilităţii autorizaţiei în situaţia prevăzută la alin. (6), precum şi hotărârea prin care se aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională. (8) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la retragerea autorizaţiei şi cea prin care se aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie produc efecte de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârile respective. (9) De la data la care produc efecte hotărârile prevăzute la alin. (8), respectiv de la încetarea valabilităţii autorizaţiei, entităţile nu mai pot presta servicii de plată."7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii ale unei instituţii de plată în cazul în care aceasta aparţine unui grup din care mai face parte o altă instituţie de plată, o instituţie de credit, o societate de servicii de investiţii financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurări. (2) Este interzisă utilizarea elementelor de fonduri proprii luate în calcul la determinarea nivelului fondurilor proprii aferent activităţii de prestare de servicii de plată pentru determinarea nivelului fondurilor proprii aferent altor activităţi comerciale decât prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 8."8. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile legislaţiei în materie, utilizatorii serviciilor de plată au prioritate faţă de alţi creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), în cazul în care instituţia de plată nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile, în particular în caz de insolvenţă a instituţiei de plată."9. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:"Art. 33^1.- (1) Pentru creditele legate de serviciile de plată, instituţiile de plată constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României. (2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."10. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările specifice elaborate de Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor de plată prevăzute la alin. (1) sunt supuse auditării de către auditorii statutari sau firme de audit."11. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Ulterior primirii notificării transmise de autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu intenţia unei instituţii de plată de a desfăşura activitate pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, la cererea Băncii Naţionale a României, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi alte autorităţi relevante furnizează acesteia informaţii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism pe care îl implică proiectul ce face obiectul notificării."12. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:"Art. 63^1. - (1) Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări regimul instituţiilor de plată care desfăşoară activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Băncii Naţionale a României. (2) Nu se consideră încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor de plată."13. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul achiziţionării de participaţii calificate la instituţia de plată, inclusiv prin majorarea participaţiilor existente, Banca Naţională a României aprobă sau se poate opune achiziţiei dacă, în urma evaluării realizate, constată că acţionarul care deţine participaţii calificate nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezentul titlu şi reglementările emise în aplicare. Banca Naţională a României se pronunţă asupra achiziţionării de participaţii calificate la instituţia de plată în termen de 60 de zile de la data primirii documentelor şi informaţiilor complete, potrivit reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Pe perioada până la pronunţare, acţionarul sau asociatul în cauză nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de plată."14. După articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 119^1, cu următorul cuprins:"Art. 119^1. - (1) Contractele de credit legate de serviciile de plată încheiate de prestatorii de servicii de plată, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii. (2) Garanţiile constituite în favoarea prestatorilor de servicii de plată în scopul garantării creditelor legate de serviciile de plată, care îndeplinesc condiţiile de publicitate prevăzute de lege, conferă acestora prioritate faţă de terţi, inclusiv statul, ale căror creanţe şi garanţii au îndeplinit ulterior condiţiile de publicitate."  +  Articolul IILegea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare având sediul în străinătate."2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit şi prin instituţiile financiare prevăzute la secţiunea a 2-a a cap. IV al titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile actului normativ sus-menţionat, prin prestatori de servicii de plată care acordă credite legate de serviciile de plată, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementează activitatea şi prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi."4. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) instituţii financiare nebancare - entităţi ce desfăşoară activitate de creditare cu titlu profesional în condiţiile stabilite de prezenta lege;".5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul derulării activităţii de creditare, instituţiile financiare nebancare pot presta servicii de emitere şi administrare de carduri de credit pentru clienţi, altele decât cele care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot desfăşura activităţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor în domeniu."6. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general pot presta servicii de plată şi pot acorda credite legate de activitatea de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Acest tip de credite nu intră sub incidenţa prezentei legi."7. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nu se consideră încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor financiare nebancare."  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Banca Naţională a României emite reglementări pentru punerea ei în aplicare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 27 aprilie 2011.Nr. 42.__________