LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009.--------- Notă *) Traducere.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 4 aprilie 2011.Nr. 42.Paris, 6 septembrie 2007AG/2007.655.maStimate domnule Vosganian,La o întâlnire recentă, Consiliul OCDE a fost de acord să invite România ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru construcţii navale (WP6) al Consiliului în condiţiile menţionate mai jos.Grupul de lucru pentru construcţii navale funcţionează pe baza prevederilor aplicabile ale Convenţiei privind Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ale deciziilor Consiliului care stabilesc grupurile de lucru [C/66(57)] amendate (vezi anexa nr. I). Ca membru cu drepturi depline, România este invitată să participe în Grupul de lucru pentru construcţii navale pe picior de egalitate cu ţările membre ale OCDE prin:(i) acordul de a coopera la activităţile Grupului de lucru pentru construcţii navale al Consiliului în îndeplinirea mandatului acestuia şi, în special, de a informa ceilalţi participanţi şi de a furniza grupului de lucru informaţiile de care este nevoie pentru ca acesta să îşi îndeplinească sarcinile şi de a contribui într-o manieră adecvată la finanţarea activităţilor grupului de lucru; şi(îi) acceptarea prevederilor următoarelor instrumente:- Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea condiţiilor competitive normale în industria construcţiilor navale, aşa cum este prevăzut în documentul OCDE C(82)194/Final (anexa nr. II); şi- Liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria construcţiilor navale, aşa cum sunt prevăzute în documentul OCDE C(83)27 (anexa nr. III).Valoarea contribuţiei financiare a României la WP6 ca membru cu drepturi depline va fi calculată în conformitate cu decizia Consiliului OCDE privind evaluarea contribuţiilor din partea statelor membre ale OCDE.Aceasta înseamnă că 30% din bugetul total al grupului de lucru al Consiliului este alcătuit din contribuţia fixă, egală, a participanţilor la WP6, iar restul de 70% va fi calculat pe baza mediei producţiei de construcţii navale a fiecărui participant pe ultimii 3 ani. Contribuţia maximă individuală a oricărui participant este limitată la 25% din bugetul total.Orientativ (dar supus confirmării finale), contribuţia României pentru anul 2008 se va situa între 12.000 şi 15.000 euro.Dacă Guvernul dumneavoastră este de acord cu cele de mai sus, vă propun ca textul acestei scrisori împreună cu cel al răspunsului dumneavoastră să constituie un acord între Organizaţie şi Guvernul României. Acesta va intra în vigoare la data la care Guvernul României va informa Organizaţia că au fost îndeplinite formalităţile constituţionale necesare pentru intrarea în vigoare. Fiecare parte poate să înceteze acest acord cu o notificare prealabilă de 12 luni.Cu stimă,Angel GurriaCătre:Dl Varujan VosganianDl Viorel PalaşcăDl Victor SchmidtDna Roxana IftimieParis, 6 iulie 2009Nr. 1.790Domnului Angel GurriaSecretar generalOrganizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare EconomicăStimate domnule Angel Gurria,Este o plăcere pentru mine să vă informez că Ministerul Economiei şi Comerţului din România a primit scrisoarea dumneavoastră din 6 septembrie 2007 având următorul conţinut:"La o reuniune recentă, Consiliul OCDE a fost de acord să invite România ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru construcţii navale (WP6) al Consiliului în condiţiile menţionate mai jos.Grupul de lucru pentru construcţii navale funcţionează pe baza prevederilor aplicabile ale Convenţiei privind Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ale deciziilor Consiliului care stabilesc grupurile de lucru [C/66(57)] amendate (vezi anexa nr. I). Ca membru cu drepturi depline, România este invitată să participe la Grupul de lucru pentru construcţii navale în condiţii de egalitate cu ţările membre ale OCDE prin:(i) acordul de a coopera la activităţile Grupului de lucru pentru construcţii navale al Consiliului în îndeplinirea mandatului acestuia şi, în special, de a informa ceilalţi participanţi şi de a furniza grupului de lucru informaţiile de care este nevoie pentru ca acesta să îşi îndeplinească sarcinile şi de a contribui într-o manieră adecvată la finanţarea activităţilor grupului de lucru; şi(îi) acceptarea prevederilor următoarelor instrumente:- Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea condiţiilor competitive normale în industria construcţiilor navale, aşa cum este prevăzut în documentul OCDE C(82)194/Final (anexa nr. II); şi- Liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria construcţiilor navale, aşa cum sunt prevăzute în documentul OCDE C(83)27 (anexa nr. III).Valoarea contribuţiei financiare a României la WP6 ca membru cu drepturi depline va fi calculată în conformitate cu decizia Consiliului OCDE privind evaluarea contribuţiilor din partea statelor membre ale OCDE.Aceasta înseamnă că 30% din bugetul total al grupului de lucru al Consiliului este alcătuit din contribuţia fixă, egală, a participanţilor la WP6, iar restul de 70% va fi calculat pe baza mediei producţiei de construcţii navale a fiecărui participant pe ultimii 3 ani. Contribuţia maximă individuală a oricărui participant este limitată la 25% din bugetul total.Orientativ (dar supus confirmării finale), contribuţia României pentru anul 2008 se va situa între 12.000 şi 15.000 euro.Dacă Guvernul dumneavoastră este de acord cu cele de mai sus, vă propun ca textul acestei scrisori împreună cu cel al răspunsului dumneavoastră să constituie un acord între Organizaţie şi Guvernul României. Acesta va intra în vigoare la data la care Guvernul României va informa Organizaţia că au fost îndeplinite formalităţile constituţionale necesare pentru intrarea în vigoare. Fiecare parte poate să înceteze acest acord cu o notificare prealabilă de 12 luni."În numele Guvernului României, îmi face plăcere să confirm acordul nostru cu propunerile cuprinse în scrisoarea dumneavoastră care împreună cu această scrisoare de răspuns va constitui un acord între Guvernul României şi Organizaţie privind participarea României ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru construcţii navale, care va intra în vigoare la data la care Guvernul României informează Organizaţia că formalităţile constituţionale necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.Al dumneavoastră,Teodor Baconschi,ambasadorul României  +  Anexa I Rezoluţia Consiliului [C(66)57], amendatăConsiliul,ţinând cont de Raportul din 24 iulie 1965 al Grupului de lucru ad-hoc pentru construcţii navale, care defineşte diferite domenii ca fiind cele mai adecvate pentru atenţia guvernamentală [C(65)86];notând Raportul de evoluţie din 29 octombrie 1965 privind termenii de credit pentru vânzarea de nave [C(65)111] al Grupului Comitetului pentru Comerţ privind creditele de export şi garanţiile de credit,făcând referire la obiectivele Organizaţiei şi având în vedere faptul că toate ţările mari constructoare de nave sunt membre ale acesteia:I. decide să se înfiinţeze un grup de lucru ad-hoc în care să fie reprezentate Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Comisia Comunităţilor Europene;II. împuterniceşte grupul de lucru să înceapă să lucreze fără întârziere pentru: a) a elabora, în lumina rapoartelor mai sus menţionate şi având în vedere aspectul social şi alte condiţii relevante din fiecare stat membru, recomandările îndreptate spre o reducere progresivă a factorilor care distorsionează condiţiile competitive normale din industria construcţiilor navale; b) a ţine sub control, în acelaşi timp, situaţia din industria construcţiilor navale;III. cere grupului de lucru să îşi îndeplinească îndatoririle cât mai repede cu putinţă.  +  Anexa II Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor dincalea condiţiilor competitive normale în industria construcţiilor navale23 februarie 1983 - Anexa la C(82)194/Final1. Guvernele participante*1) confirmă faptul că este în intenţia lor să continue politica de eliminare progresivă a obstacolelor din calea condiţiilor competitive normale în industria construcţiilor navale, cum ar fi, printre altele:---------*1) Participanţii la acest acord general revizuit sunt: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. a) subvenţii guvernamentale la creditele de export; b) subvenţii directe pentru industria construcţiilor navale; c) tarife vamale sau alte bariere la import; d) politici fiscale discriminatorii; e) reglementări oficiale discriminatorii sau practici interne; f) ajutoare specifice pentru investiţii; g) subvenţii pentru restructurarea industriei construcţiilor navale interne; h) orice alte forme de ajutoare publice indirecte care sunt obstacole în calea condiţiilor competitive normale din industria construcţiilor navale.2. Ţările participante la Înţelegerea asupra creditelor de export pentru nave îşi confirmă intenţia de a continua, având în vedere celelalte eforturi internaţionale în domeniu şi, de asemenea, condiţiile specifice de piaţă, să reducă asistenţa oferită prin facilităţi (aşa cum sunt acestea definite în Înţelegerea asupra creditelor de export pentru nave) pentru creditele de export.3. Guvernele participante sunt de acord să depună toate eforturile pentru a se asigura că, având în vedere situaţia mondială din industrie şi, în special, cea socială din fiecare dintre statele membre şi luând în considerare eforturile similare făcute de alte guverne participante şi condiţiile specifice de pe piaţă, scopurile mai sus menţionate sunt atinse în mod gradat. În acest scop, ele sunt de acord să elaboreze o procedură care ar trebui să permită, într-o perioadă de timp stabilită de comun acord, implementarea concertată a obiectivelor acordului.4. Un guvern participant care, din motive imperative, decide să se abţină de la reducerea pe care s-a oferit să o facă sau să retragă o reducere deja făcută trebuie să anunţe imediat această hotărâre, împreună cu motivele explicite ale acesteia. Grupul de lucru va examina cazul în următoarea sesiune ordinară sau într-o sesiune extraordinară convenită la cererea oricăruia dintre celelalte guverne participante.5. Guvernele participante sunt de acord să nu introducă nicio măsură nouă de asistenţă sau să le intensifice pe cele existente, fie direct, fie indirect, specifice pentru industria construcţiilor navale, numai dacă nu sunt motive imperative pentru o astfel de intervenţie. O astfel de intervenţie ar trebui să fie pe termen scurt, descrescătoare şi să constea în sau să fie însoţită de acţiuni corective. Prevederile privind notificarea oricărei astfel de intervenţii din partea guvernului respectiv şi privind examinarea acesteia de către Grupul de lucru nr. 6 sunt aceleaşi cu cele stabilite în clauza 4.6. Fiecare guvern participant va anunţa secretarului general orice schimbare în sistemul său de asistenţă pentru industria construcţiilor navale care afectează implementarea acordului general revizuit. Orice guvern participant la acordul general poate cere informaţii de la un alt guvern participant asupra situaţiei exacte referitoare la măsurile de asistenţă în vigoare şi asupra progreselor înregistrate în reducerea lor. Guvernele participante încearcă să furnizeze orice informaţie solicitată cu cea mai mare viteză posibilă. În conformitate cu regulile şi practicile OCDE, orice guvern participant poate cere secretarului general să acţioneze în nume propriu în această cauză şi să facă publică informaţia obţinută tuturor participanţilor la acordul general revizuit.7. Un guvern participant la acordul general revizuit care consideră că o măsură de asistenţă aplicabilă industriei construcţiilor navale dintr-o altă ţară favorizează şantierele navale ale acesteia şi, prin urmare, competiţia internaţională este semnificativ distorsionată poate solicita informaţii detaliate privind măsura respectivă şi, după ce a primit răspunsul la cererea sa, poate ridica această problemă în Grupul de lucru nr. 6.8. Cu condiţia notificării asupra deciziei sale către celelalte guverne participante şi dacă s-a luat notă de discuţiile pe care grupul de lucru trebuie să le aibă cât mai curând, orice guvern participant la acordul general revizuit poate egala asistenţa dată de o altă ţară în cazul unei anumite tranzacţii, dacă o astfel de asistenţă este incompatibilă cu acordul general revizuit.9. Acordul general revizuit intră în vigoare în momentul în care acei membri ai Grupului de lucru nr. 6, după ce au notificat secretarului general adeziunea lor, decid că ei constituie o majoritate reprezentativă a membrilor Grupului de lucru nr. 6; orice membru al Grupului de lucru nr. 6 care nu este de acord cu ceea ce constituie o majoritate reprezentativă nu va fi obligat să respecte decizia altora. Acordul general revizuit este deschis şi altor ţări membre ale OCDE.10. Acordul general revizuit este supus revizuirii oricât de des este cerut de către guvernele participante şi oricum la intervale care nu depăşesc un an. Cu aceste ocazii, Grupul de lucru nr. 6 va examina situaţia cererii şi a ofertei şi progresele înregistrate în reducerea obstacolelor din calea condiţiilor competitive normale în vederea atingerii obiectivelor finale ale acordului general revizuit, având în vedere circumstanţele care prevalează în acel moment.11. Orice guvern participant se poate retrage din acordul general revizuit după o notificare cu 3 luni înainte a partenerilor asupra intenţiei sale. În această perioadă, la cererea oricăruia dintre parteneri, trebuie să aibă loc o reuniune a Grupului de lucru nr. 6 pentru revizuirea acordului general. Oricare alt guvern participant, după notificarea partenerilor săi, se poate retrage din acordul general revizuit la aceeaşi dată la care guvernul a făcut prima notificare.  +  Anexa III Liniile directoare generale revizuite pentrupoliticile guvernamentale în industria construcţiilor navale23 februarie 1983 - Anexa la C(83)271. Grupul de lucru nr. 6 pentru construcţii navale al Consiliului a fost invitat de către Consiliu "să continue şi să intensifice eforturile pentru realizarea unui echilibru mai bun pe piaţa construcţiilor navale care este unul dintre factorii esenţiali pentru facilitarea reducerii gradate a măsurilor de asistenţă pentru industria construcţiilor navale" [C(82)194(Final)]; în conformitate cu aceşti termeni de referinţă, grupul de lucru analizează continuu posibilele căi de remediere a dezechilibrului actual şi posibil pe viitor din industria construcţiilor navale.2. După examinarea şi evaluarea perspectivelor cererii şi ofertei din construcţiile navale, Grupul de lucru nr. 6 consideră că rezultatele analizelor sale arată clar, dincolo de mişcările ciclice ale cererii, seriozitatea problemelor care trebuie rezolvate: persistenţa unui excedent de capacitate a şantierelor navale care este condiţionată de o cerere slabă ce rezultă dintr-un surplus semnificativ de tonaj pe termen scurt şi mediu.3. Ţările membre ale grupului de lucru sunt de acord că pentru remedierea dezechilibrului structural care există în această industrie sunt necesare în continuare eforturi în toate ţările constructoare de nave, pentru a se asigura că se realizează reglarea indispensabilă a capacităţii mondiale de construcţii navale într-un mod cât mai puţin dăunător şi cât mai echitabil.4. Ţările membre ale grupului de lucru consideră că seriozitatea situaţiei face să fie esenţial faptul ca comunitatea maritimă internaţională, în special guvernele şi industria din toate ţările constructoare de nave, să caute fiecare mijloc de refacere a condiţiilor normale şi echilibrate de competiţie şi piaţă în cel mai scurt timp cu putinţă.5. Ţările membre ale grupului de lucru care participă la acordurile încheiate în cadrul Grupului de lucru nr. 6 al Consiliului, în special la Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea condiţiilor competitive normale în industria construcţiilor navale şi la înţelegerea privind creditele de export pentru nave, îşi reafirmă adeziunea la aceste acorduri.6. Ţările membre ale Grupului de lucru nr. 6 pentru construcţii navale acceptă principiile de solidaritate, corectitudine şi responsabilitate internaţională, ceea ce implică faptul că fiecare ţară constructoare de nave joacă un rol adecvat în rezolvarea dificultăţilor.7. Ţările membre ale grupului de lucru sunt de acord că trebuie continuate politici naţionale adecvate pentru rezolvarea problemelor de adaptare care apar în fiecare ţară constructoare de nave şi accentuează faptul că, în virtutea principiilor de solidaritate, corectitudine şi responsabilitate, este necesară cooperarea internaţională pentru facilitarea continuării acestor politici şi evitarea acţiunii unilaterale care ar putea dăuna celorlalte ţări.8. În spiritul principiilor agreate în paragrafele de mai sus, ţările membre ale grupului de lucru au fost de acord cu următoarele linii directoare generale revizuite care ar putea orienta acţiunea guvernelor în adaptarea procesului din industria construcţiilor navale şi ar facilita discuţiile ulterioare naţionale şi internaţionale.9. Fiecare membru al Grupului de lucru nr. 6 ar trebui: a) să facă eforturi pentru a se asigura că, în situaţia existentă a dezechilibrului pieţei, un scop prioritar în restructurarea industriei construcţiilor navale rămâne reglarea adecvată a capacităţii de producţie, recunoscând problemele regionale şi de forţă de muncă care rezultă în urmărirea acestui scop; b) să nu ia nicio măsură şi nici să nu dea, direct sau indirect, niciun ajutor industriei construcţiilor navale care ar putea să deregleze pe termen scurt sau mai lung procesul necesar al adaptării industriei şi, deci, ar prelungi dezechilibrul structural al pieţei; c) să se asigure ca politica sa şi să vegheze ca practicile sale, în ceea ce priveşte comenzile şi producţia, să ţină seama de persistenţa dezechilibrului structural al pieţei, de acordurile la care participă şi de principiile de solidaritate, corectitudine şi responsabilitate internaţională, ceea ce implică faptul că fiecare ţară constructoare de nave joacă un rol adecvat în rezolvarea dificultăţilor, şi să vegheze ca practicile industriei sale să rămână, în special în ceea ce priveşte preţurile, în cadrul unei competiţii corecte; d) să se abţină a lua măsuri care ar putea ajuta la crearea unor noi capacităţi de construcţii navale şi care ar agrava dezechilibrul structural mondial în industria construcţiilor navale; e) în continuarea eforturilor către o reglare indispensabilă în industria construcţiilor navale, să vegheze în special ca refacerea condiţiilor normale şi echilibrate de pe piaţă să nu fie dereglată de reactivarea prematură a capacităţilor care sunt în prezent eliminate din fluxul de construcţii navale comerciale.10. Aceste linii directoare generale se adresează guvernelor. Conformarea cu acestea nu este obligatorie; ele nu limitează drepturile ţărilor membre de a lua măsurile referitoare la industria construcţiilor navale în conformitate cu acordurile internaţionale deja încheiate, în special în cadrul OCDE, dar implică luarea lor în considerare de către participanţi în aplicarea drepturilor lor.11. Guvernele membre ale Grupului de lucru nr. 6 pentru construcţii navale al Consiliului, fiind de acord cu liniile directoare generale revizuite, au decis: a) să se informeze reciproc, în mod rapid, în cadrul Grupului de lucru nr. 6 despre progresele politicilor naţionale şi despre noile măsuri în acest domeniu; b) că o sesiune specială a grupului de lucru poate fi stabilită la cererea uneia sau mai multor ţări participante, ori de câte ori este necesar; c) că subgrupul pe teme de cerere şi ofertă trebuie să informeze regulat grupul de lucru privind progresele în restabilirea echilibrului pe piaţă pe termen scurt sau mai lung şi, în special, privind tendinţa noilor comenzi, a registrelor de comenzi şi a navelor finalizate şi tendinţa investiţiilor în capacităţi de construcţii navale.12. Guvernele membre ale Grupului de lucru nr. 6 sunt la curent cu faptul că liniile directoare generale revizuite menţionate în paragrafele precedente constituie un cadru general pentru politicile guvernamentale. Ele sunt de acord asupra faptului că soluţiile practice care permit o revenire la funcţionarea echilibrată a pieţei ar trebui să fie implementate de fiecare guvern în cadrul principiilor şi procedurilor acestor linii directoare generale revizuite.Următoarele ţări care sunt membre ale Grupului de lucru pentru construcţii navale al Consiliului: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii au decis să adopte liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria construcţiilor navale.-------