HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 (*actualizată*)privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje(actualizată până la data de 14 aprilie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 20 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 aprilie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. (2) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.  +  Articolul 2Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, semnificaţia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (2) Principiile specifice activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje sunt: a) prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje; b) reutilizarea ambalajelor; c) reciclarea deşeurilor de ambalaje; d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea cantităţilor eliminate prin depozitare finală.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2. (2) Este interzisă obstrucţionarea introducerii pe piaţă a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu: a) standardele române sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate; b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. (2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic. (3) Asociaţia de Standardizare din România va comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor specificate în prezentul articol.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protecţia mediului, are următoarele obligaţii: a) actualizează prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 şi 5 la prezenta hotărâre prin includerea modificărilor adoptate de Comisia Europeană; b) notifică Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului şi Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE; c) în situaţia în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoştinţă comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE; d) comunică Ministerului Economiei şi Comerţului şi Asociaţiei de Standardizare din România informaţiile transmise de Comisia Europeană privind retragerea standardelor din cadrul publicaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2); e) notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenţionează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepţia celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformităţii lor cu prevederile comunitare; f) propune şi participă la modificarea şi completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deşeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje şi de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale. (2) Dacă reglementările propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt şi de natură tehnică, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor când urmează procedura de notificare indică faptul că aceasta este în aceeaşi măsură valabilă şi pentru Directiva 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE. (3) Obligaţia de notificare prevăzută la alin. (1) lit. e) se aplică şi specificaţiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificaţiile tehnice respective.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007.  +  Articolul 8 (1) Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate înainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2006. (4) Alte excepţii de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.  +  Articolul 9 (1) Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate, care utilizează un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, sunt obligaţi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3. (2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.  +  Articolul 10 (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. (2) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007. (3) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje. (4) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să asigure o distribuţie optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile. (5) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple. (6) Circulaţia ambalajelor reutilizabile, paleţi, navete şi ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 11Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma "Ambalaj reutilizabil".  +  Articolul 12Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.  +  Articolul 13 (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceştia le comercializează.  +  Articolul 14 (1) Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel naţional sunt următoarele: a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2011; b) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2013; c) reciclarea a minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticlă, hârtie/carton şi pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2006; d) reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2008; e) reciclarea a minimum 15% pentru plastic şi pentru lemn, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2011; f) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă şi minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2013. (2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013, este prevăzută în anexa nr. 4.------------Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în ţări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deşeurilor, pot fi luate în consideraţie pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de reciclare, numai dacă există dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii, în linii mari, echivalente celor prescrise prin legislaţia comunitară în domeniu.  +  Articolul 16 (1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, după cum urmează: a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională; b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă; c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje. (2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza: a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională; b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului*). (3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1). (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora. (5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b), componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor*). (6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţa mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3). (7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. (8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului. (9) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie au obligaţia valorificării/încredinţării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. (10) Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor. (11) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, inclusiv a deşeurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispoziţiilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se obţină cel puţin 3 fracţii, respectiv hârtie/carton, plastic şi metal, sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul judeţean de gestionare a deşeurilor, prin: a) serviciul public de salubrizare; b) colectarea în vederea valorificării a deşeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat, în condiţiile legii. (12) Prevederile din planul judeţean de gestionare a deşeurilor referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la alin. (2) lit. b). (13) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, la cererea autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract. (14) Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului. (15) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. (16) Până la sfârşitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piaţă pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) minimum 60% din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje din lemn este valorificată, inclusiv prin utilizare sau încredinţare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc; b) minimum 15% din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje din lemn este valorificată prin reciclare; c) obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piaţă, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, prevăzut la art. 16 alin. (5) din aceeaşi hotărâre, se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Pădurilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. (2) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. (3) La solicitarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale trebuie să dovedească prin documente corectitudinea datelor raportate. (4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta hotărâre. (5) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor publică informări şi transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, conform prevederilor anexei nr. 5.  +  Articolul 18 (1) Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (2) Informaţiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (3) Operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje sau le incinerează în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 19 (1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia să comunice agenţiei judeţene pentru protecţia mediului sau agenţiei regionale pentru protecţia mediului, după caz, în cel mult 10 zile de la data adoptării actului normativ de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilită potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi data la care aceasta va fi funcţională.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. (3) Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, modalităţile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 20Persoanele fizice şi persoanele juridice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le încredinţeze sistemului de colectare stabilit de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11).------------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 21Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind: a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 22 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului propune programe de cercetare şi strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compoziţia, caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor, precum şi cu privire la optimizarea modului de ambalare şi a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, se revizuiesc şi se actualizează luându-se în considerare condiţiile economice, de protecţia mediului şi progresul tehnic. (3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) au obligaţia de a include în politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs.  +  Articolul 23Planurile de gestionare a deşeurilor, întocmite la nivel naţional, regional şi judeţean potrivit prevederilor art. 8 şi 8 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deşeurilor de ambalaje.  +  Articolul 24Achiziţiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obţinute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obţinute din materiale reciclate.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007.  +  Articolul 25Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se autorizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperare" cu termenul "valorificare".  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 şi 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) şi ale art. 18 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) şi (15) şi ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (3) Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b). (4) Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi, aceştia nu îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).------------Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. Această modificare intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr. 247 din 17 martie 2011, respectiv în data de 30 mai 2011.  +  Articolul 27 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează: a) de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) şi (15), art. 17 alin. (1)-(3) şi art. 19 alin. (1); b) de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (8); c) de către personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi al Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 18 alin. (3); d) de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru art. 20. (2) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi de către operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. Această modificare intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr. 247 din 17 martie 2011, respectiv în data de 30 mai 2011.  +  Articolul 28Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 26 şi 27, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 6 alin. (3) şi a art. 7, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (3) Licenţele de operare emise de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 32Ordinele prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 18 şi art. 19 alin. (3) se emit în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 086/2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 621.  +  Anexa 1SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI1. Semnificaţia termenilor: a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre; b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale;------------Lit. b) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007. c) ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt: c1) un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externă a carcasei de compact-disc.Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate să conţină planta pe durata vieţii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceară de pe brânzeturi, membranele mezelurilor; c2) obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele "de unică folosinţă", vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi de transport din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folie de aluminiu.Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă; c3) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agăţate direct de produs sau ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje: etichetele agăţate direct de produs sau ataşate acestuia.Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de închidere, etichetele adezive ataşate altui ambalaj, capsele metalice, manşoanele din plastic, dispozitivele de măsurare-dozare care formează dispozitivul de închidere pentru detergenţi; d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie; e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului; f) ambalaj terţiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; g) ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plată unei sume-sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel.Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa naţională în anul respectiv; h) ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplineşte criteriul c2); i) ambalaj compozit - ambalaj confecţionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel tip de material.Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate. j) colectare selectivă - colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente de materiale; k) deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. l) deşeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse.Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producţie.Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa naţională în anul respectiv; m) deşeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; n) deşeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; o) deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene; p) gestionarea deşeurilor de ambalaj - gestionarea deşeurilor, aşa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, nu se consideră ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale din prezenta hotărâre; q) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; r) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată; s) prevenire - reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a materialelor şi substanţelor utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje, precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare şi eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse şi tehnologii curate; t) reciclarea deşeurilor de ambalaje - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie; u) reciclare organică - tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiţii controlate, utilizându-se microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică; v) reutilizarea ambalajelor - orice operaţie prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viaţă un număr minim de rotaţii este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piaţă, care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deşeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat; w) sistem-depozit - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;------------Lit. w) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011. x) valorificare - orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; y) valorificarea energetică - utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperare de căldură; z) trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;------------Lit. z) a pct. 1 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.a^1) introducere pe piaţa naţională a unui produs - acţiunea de a face disponibil pe piaţă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii şi/sau utilizării. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. Ambalajele produselor importate/achiziţionate din ţări ale Uniunii Europene de către operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională la momentul importului.------------Lit. a^1) a pct. 1 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011.2. Termenii definiţi la pct. 1 se completează cu termenii definiţi în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2CERINŢE ESENŢIALEprivind compoziţia şi caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperabil" cu termenul "valorificabil".1. Cerinţe esenţiale specifice privind fabricarea şi compoziţia ambalajului: a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul şi greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranţă, igienă şi acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât şi pentru consumator; b) ambalajul va fi conceput, fabricat şi comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;------------Litera b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperare" cu termenul "valorificare". c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conţinutului de substanţe şi materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele sale, substanţe care se pot regăsi în emisiile, cenuşa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deşeurilor de ambalaje.2. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj: a) proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotaţii în condiţii normale de utilizare preconizate; b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigenţele în materie de sănătate şi de securitate; c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deşeu de ambalaj valorificabil.------------Litera c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperabil" cu termenul "valorificabil".3. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:------------Partea introductivă a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperabil" cu termenul "valorificabil". a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului; b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea valorificării de energie;------------Litera b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea termenului "recuperare" cu termenul "valorificare". c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile; d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă şi apă.  +  Anexa 3SISTEM DE MARCARE ŞI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJEASistem de numerotare şi abrevieri pentru mase plastice┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilen tereftalat │ PET │ 1 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilena de mare densitate │ HDPE │ 2 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Policlorura de vinil │ PVC │ 3 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilena de mică densitate │ LDPE │ 4 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polipropilena │ PP │ 5 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polistiren │ PS │ 6 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 7 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 19 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘BSistem de numerotare şi abrevieri pentru hârtie şi plăci fibrolemnoase┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Carton ondulat │ PAP │ 20 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Carton neondulat │ PAP │ 21 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie │ PAP │ 22 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 23 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 39 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘CSistem de numerotare şi abrevieri pentru metale┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Oţel │ FE │ 40 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Aluminiu │ ALU │ 41 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 42 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 49 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘DSistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale din lemn┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Lemn │ FOR │ 50 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plută │ FOR │ 51 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 52 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 59 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘ESistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale textile┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Bumbac │ TEX │ 60 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Iută │ TEX │ 61 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 62 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 69 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘FSistem de numerotare şi abrevieri pentru sticlă┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă incoloră │ GL │ 70 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă verde │ GL │ 71 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă brună │ GL │ 72 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 73 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 79 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘GSistem de numerotare şi abrevieri pentru compozite┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile*) │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/diverse metale │ │ 80 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic │ │ 81 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/aluminiu │ │ 82 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/tablă galvanizată │ │ 83 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic/aluminiu │ │ 84 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/ │ │ 85 ││tablă galvanizată │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 86 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 89 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/aluminiu │ │ 90 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/tablă galvanizată │ │ 91 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/diverse metale │ │ 92 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 93 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 94 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă/plastic │ │ 95 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă/aluminiu │ │ 96 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă/tablă galvanizată │ │ 97 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticlă/diverse metale │ │ 98 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 99 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘-------*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).  +  Anexa 4ETAPIZAREAobiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţiide incinerare cu recuperare de energie şi de valorificareprin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare,la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012şi începând cu anul 2013 ┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ │ │ Obiectivul minim de valorificare prin │Obiectivul │ Obiectivul │ │ │ reciclare/tip de material │ global de │ global de │ │Anul├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤verificare │ valorificare│ │ │ Hârtie │Plastic │ Sticlă │ Metale │ Lemn │ prin │ sau │ │ │ şi │ (%) │ (%) │ (%) │ (%) │reciclare*)│incinerare în│ │ │ carton │ │ │ │ │ (%) │instalaţii │ │ │ (%) │ │ │ │ │ │de incinerare│ │ │ │ │ │ │ │ │a deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │cu recuperare│ │ │ │ │ │ │ │ │de energie**)│ │ │ │ │ │ │ │ │ (%) │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2007│ 15 │ 10 │ 22 │ 15 │ 5 │ 28 │ 34 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2008│ 60 │ 11 │ 32 │ 50 │ 7 │ 33 │ 40 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2009│ 60 │ 12 │ 38 │ 50 │ 9 │ 38 │ 45 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2010│ 60 │ 14 │ 44 │ 50 │ 12 │ 42 │ 48 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2011│ 60 │ 16 │ 48 │ 50 │ 15 │ 46 │ 53 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2012│ 60 │ 18 │ 54 │ 50 │ 15 │ 50 │ 57 │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │2013│ 60 │ 22,5 │ 60 │ 50 │ 15 │ 55 │ 60 │ └────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┘______________*) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje.**) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje.NOTĂ:Ambalajele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 247 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5Tabelul nr. 1Cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în Româniaşi valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerarecu recuperare de energie în România sau în terţe ţări- tone -┌───────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valorificate sau incinerate în instalaţii de ││ │ │ incinerare cu recuperare de energie ││ │Deşeuri├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────┬─────────┤│ │ de │Reci-│ Alte│ │Valo- │Alte │Incine- │Total ││ Material │amba- │clare│forme│Total│rifi- │forme │rare în │valorifi-││ │laje │mate-│de │reci-│care │de │insta- │cate sau ││ │gene- │rială│reci-│clare│ener- │valo- │laţii de│incine- ││ │rate │ │clare│ │getică│rifi- │incine- │rate cu ││ │ │ │ │ │ │care │rare cu │instala- ││ │ │ │ │ │ │ │recu- │ţii de ││ │ │ │ │ │ │ │perare │incine- ││ │ │ │ │ │ │ │de │rare cu ││ │ │ │ │ │ │ │energie │recupe- ││ │ │ │ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │ (a) │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f) │ (g) │ (h) │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Sticlă │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Plastic │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Hârtie - carton │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────┬───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │Aluminiu │///////│/////│/////│/////│//////│//////│////////│/////////││ ├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Metal │Oţel │///////│/////│/////│/////│//////│//////│////////│/////////││ ├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │Total │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────┴───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Lemn │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Altele │#######│#####│#####│#####│######│######│########│#########│├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ Total │ │ │#####│ │ │######│ │ │└───────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘    Notă:    1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folositeestimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicateîn descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    2. Câmpurile │#######│ Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt                 └───────┘ acceptate estimări brute.       Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    3. Câmpurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntară.                 └───────┘    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.    5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclareaorganica dar excluzând reciclarea materială.    6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).    7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclareaşi valorificarea energetică.    8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g).    9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerarecu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).    10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).    11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului dereciclare de minimum 15% anterior anului 2011.Tabelul nr. 2Cantităţile de deşeuri de ambalaje trimise în statemembre ale Uniunii Europene sau exportateîn afara Comunităţii Europene în vederea valorificării sauincinerării în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie- tone -┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Deşeuri de ambalaje trimise în State Membre UE sau ││ │ exportate către ţări din afara Comunităţii pentru: ││ ├────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┤│ Material │ Reciclare │ Alte │ Valorifi- │ Alte │incinerate ││ │ materială │ forme de │ care │forme de │în insta- ││ │ │ reciclare│energetică │valori- │laţii de ││ │ │ │ │ficare │incinerare ││ │ │ │ │ │cu recupe- ││ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Sticlă │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Plastic │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Hârtie - carton │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┬────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Aluminiu │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Metal │ Oţel │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Total │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┴────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Lemn │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Altele │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ Total │############│//////////│////////////│/////////│///////////│└───────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘    Notă:    1. Datele din tabel se referă numai la cantităţile aferente obligaţiilorrezultate din prezenta hotărâre. Acestea sunt subscrise datelor furnizate întabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.                 ┌───────┐    2. Câmpurile │#######│ Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt                 └───────┘ acceptate estimări grosiere. Aceste estimări trebuie                           explicate în descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    3. Câmpurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntară                 └───────┘    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.Tabelul nr. 3Cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în altestate membre ale Uniunii Europene sauimportate din afara Comunităţii Europene în vederea valorificăriisau incinerării în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Deşeuri de ambalaje generate în State Membre UE sau ││ │ importate din afara Comunităţii pentru: ││ ├────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┤│ Material │ Reciclare │ Alte │ Valorifi- │ Alte │incinerate ││ │ materială │ forme de │ care │forme de │în insta- ││ │ │ reciclare│energetică │valori- │laţii de ││ │ │ │ │ficare │incinerare ││ │ │ │ │ │cu recupe- ││ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Sticlă │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Plastic │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Hârtie - carton │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┬────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Aluminiu │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Metal │ Oţel │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Total │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┴────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Lemn │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Altele │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ Total │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│└───────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘    Notă:    1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conţinute niciîn tabelul 1 şi nici în tabelul 2 şi nu pot fi utilizate pentru îndeplinireaobiectivelor naţionale.                 ┌───────┐    2. Câmpurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntară.                 └───────┘    3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.----------