NORME METODOLOGICE din 13 aprilie 2011privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 27 aprilie 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program, este instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate comercială pe acţiuni, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. (2) Obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, din cadrul Programului, este prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006. (3) În cadrul Programului se are în vedere realizarea următoarelor obiective de investiţii: a) finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural; b) finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban. (4) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) beneficiari - autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale; b) comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor - comisia instituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, care selectează proiectele depuse de solicitanţi şi propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin Ghidul operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 1.150/2.205/2011, denumit în continuare Ghid; c) aşezăminte culturale - persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006.  +  Articolul 2 (1) Aşezămintele culturale care necesită finalizare şi dotare sunt amplasate pe terenuri proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Aşezămintele culturale şi terenurile aferente, aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, se preiau în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresă că aşezămintele culturale şi terenurile aferente sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu. (3) Modelul declaraţiei pe propria răspundere referitoare la faptul că aşezământul cultural şi terenul aferent sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Promovarea investiţiilor  +  Articolul 3 (1) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor întocmeşte lista solicitanţilor selectaţi, în conformitate cu criteriile de selecţie prevăzute în Ghid, listă ce se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea publicării pe site şi comunicării către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., care întocmeşte lista-sinteză a aşezămintelor culturale propuse a fi finanţate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. În vederea întocmirii listei-sinteză, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. solicită beneficiarilor eligibili elaborarea şi transmiterea expertizei tehnice, a expertizei energetice şi a releveului clădirii aşezământului cultural. (2) Lista-sinteză prevăzută la alin. (1) este transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea aprobării prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (3) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate anual privind finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În conformitate cu alocările bugetare anuale, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. declanşează procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare - studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de finalizare şi dotare, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, asistenţa tehnică asigurată de proiectanţi pe perioada de execuţie a lucrărilor -, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, cu excepţia obiectivelor pentru care proiectarea este contractată şi asigurată de către beneficiari în cadrul cofinanţărilor asumate prin angajamente. (4) În situaţia în care serviciile de proiectare - studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de finalizare şi dotare, proiecte tehnice cu detalii de execuţie, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, asistenţa tehnică asigurată de proiectanţi pe perioada execuţiei lucrărilor - sunt asigurate de către beneficiari, documentaţia tehnico-economică întocmită se va preda pe faze de proiectare Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. însoţită de adresa de înaintare înregistrată, ce va cuprinde şi opisul documentaţiei predate. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va analiza documentaţia şi va promova formalităţile necesare în vederea avizării şi aprobării acestora de Consiliul tehnico-economic al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. (CTE-CNI). Actualizările, completările, modificările şi revizuirile necesare rezultate în urma analizei şi avizării documentaţiilor întocmite de proiectanţi vor fi realizate prin grija beneficiarilor. La întocmirea documentaţiilor şi evaluarea lucrărilor se va ţine seama de schema cu echipamentul tehnic minim necesar pentru dotarea aşezămintelor culturale, aprobată prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, coroborat cu alte dotări specificate în tema de proiectare. (5) Cheltuielile ocazionate de asigurarea serviciilor de proiectare menţionate mai sus, efectuate de beneficiari, evidenţiate în devizul general al obiectivului de investiţie, se vor deduce din valoarea de cofinanţare asumată prin cererea de finanţare. (6) Studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de finalizare şi dotare avizate de CTE-CNI se supun ulterior avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, potrivit legislaţiei în vigoare. (7) După avizarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de finalizare şi dotare în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 4 (1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari, pe durata de realizare a investiţiei, potrivit legii, aşezămintele culturale şi terenurile aferente, conform protocolului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 (2) Protocolul cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi - apă, energie, canalizare şi altele asemenea - aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului/limita de furnizare (contorizare) a utilităţilor, conform graficului de execuţie, anexă la contractul de execuţie a lucrărilor. (3) Beneficiarii obiectivelor de investiţii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. autorizaţia de construire, necesară demarării lucrărilor.  +  Capitolul III Derularea finanţării şi realizării investiţiilor  +  Articolul 5 (1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii din cadrul listei-sinteză, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv. Lista obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate anual este înaintată direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite. (2) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea aşezămintelor culturale şi a terenurilor aferente, conform protocolului încheiat în condiţiile art. 4.  +  Articolul 6Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. declanşează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii (proiectele tehnice şi detaliile de execuţie) şi de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 7Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia generală economică şi administrativ numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării sumelor destinate finanţării obiectivelor de investiţii.  +  Articolul 8 (1) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor, conform graficului de execuţie, anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. (2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii se realizează de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 9Finanţarea proiectării, finalizării lucrărilor de construcţie şi dotării aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, obiectivul de investiţii realizat şi terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Protocolul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investiţii realizat şi a terenului aferent către beneficiar. (3) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional urmăreşte ca beneficiarii să păstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREBeneficiarul, ..............., cu sediul în ..............., reprezentat prin ................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că aşezământul cultural şi terenul aferent, situate în ................., predate către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.Data completării...................Declarant,......................(semnătura autorizată)  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTA - SINTEZĂ*)a aşezămintelor culturale propuse a fi finanţate în anul .......
  Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasamentul Observaţii
  --------- Notă *) Lista-sinteză se întocmeşte de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
   +  Anexa 3 la normele metodologiceBeneficiar ............ Compania Naţională deNr. ......../......... Investiţii "C.N.I." - S.A.Nr. ......./.........PROTOCOLîncheiat astăzi, ...........1. Beneficiarul ..................., cu sediul în .................., reprezentat prin ................., în calitate de predător, şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, în calitate de primitor,în baza Hotărârii ................. nr. ....../......., am procedat la predarea-primirea unui număr de ....... amplasamente, compuse din aşezământ cultural şi terenul aferent, în suprafaţă totală de .................. mý, identificate potrivit Chărţii funciare nr. ........., nr. topo ................, valoare de inventar ......................., după cum urmează:
  Nr. crt. Amplasamentul Suprafaţa (mý) Categoria de folosinţă
  TOTAL:
  2. Aşezământul cultural şi terenul aferent ce se predau Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. sunt destinate finalizării lucrărilor de construcţie şi dotării aşezământului cultural şi se dau în folosinţă gratuită pe durata realizării lucrărilor.3. Beneficiarul, ...................., se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi - apă, energie, canalizare şi altele asemenea - aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului/limita de furnizare (contorizare) a utilităţilor, conform graficului de execuţie, anexă la contractul de execuţie a lucrărilor, libere de orice sarcini şi fără a se afla în litigiu.4. Aşezământul cultural şi terenul aferent, identificate la pct. 1, fac parte din domeniul privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrate de ..............., sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.Am predat Am primit───────── ─────────Beneficiar, Compania Naţionala de Investiţii............... "C.N.I." - S.A.................................Conducătorul unităţii,...................... Director general,.........................
   +  Anexa 4 la normele metodologiceCompania Naţională de Investiţii Beneficiar ............"C.N.I." - S.A. Nr. ..../......Nr. ......./.........PROTOCOLîncheiat astăzi, .............1. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin ..........., în calitate de predător,şi2. Beneficiar, ..............., reprezentat prin ..............., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.327/2011, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ..........., compus din aşezământ cultural şi terenul aferent, în suprafaţă de ....... mý.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit aşezământul cultural şi terenul aferent ........../(Se menţionează beneficiarul.)/.........Beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia de aşezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani.Beneficiarul, ...................., se angajează să întreţină aşezământul cultural pe perioada de funcţionare.Beneficiarul, ...................., se angajează să asigure realizarea activităţilor prevăzute în planul de activitate aprobat odată cu depunerea cererii de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii.Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ............... din ............. şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-menţionat s-a predat beneficiarului .................. şi cartea tehnică a construcţiei.Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.Am predat Am primit───────── ─────────Compania Naţională de Beneficiar,Investiţii "C.N.I." - S.A. ............Director general, Conducătorul unităţii,.................... .........................-------