ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene în materie, luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local,ținând seama de faptul că în momentul de față Direcția Generală Piață Internă și Servicii a Comisiei Europene (DG Markt) a atras atenția autorităților române că Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este în contradicție cu normele Uniunii Europene privind contractele publice, iar începând cu data de 2 februarie 2011 România a fost notificată în EU Pilot cu privire la acest aspect, partea română având 70 de zile să încheie această fază, termenul-limită fiind 15 aprilie 2011,ținând cont de toate aceste precizări, de recomandările Comisiei Europene, precum și de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, s-a impus inițierea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, în care să fie prevăzute ajustările impuse de prevederile normelor europene și prin care să fie îmbunătățit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, literele e)-h), l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care și-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selecție și este dispusă să asigure finanțarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat;f) companie de proiect - societate comercială, persoană juridică română, având ca acționari partenerul public și pe cel privat, care sunt reprezentați proporțional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;h) autoritate publică centrală - unul sau mai multe ministere, autorități ori instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;...............................................................................................l) anunț de selecție pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, de partenerul public, în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi;m) document atașat anunțului de selecție sau document atașat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunică tuturor investitorilor privați descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerințele de capacitate, criteriile și modalitatea de evaluare și selecție a investitorilor interesați;2. La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) partener privat - orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;".3. La articolul 4, după litera q) se introduc trei noi litere, literele r)-ș), cu următorul cuprins:r) procedură deschisă - procedura de selecție a investitorului privat care se desfășoară într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, și în cadrul căreia orice investitor privat poate depune o ofertă;s) dialogul competitiv - procedura de selecție a investitorului privat de către partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfășoară în două etape, etapa de evaluare și etapa de negociere, și în cadrul căreia partenerul public conduce un dialog în conformitate cu prevederile prezentei legi;ș) valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat - valoarea însumată dintre valoarea aportului partenerului public și costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte:a) contracte de bunuri și servicii;b) contracte de lucrări.5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele:a) echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri și servicii;b) echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru lucrări.(2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie.6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect îi sunt transferate obligații cum ar fi:a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;b) construcția;c) dezvoltarea;d) reabilitarea;e) operarea;f) întreținerea;g) finanțarea.7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) În situația asocierii partenerilor publici potrivit dispozițiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, având în vedere scopul și obiectivele asocierii și ale proiectului de parteneriat public-privat, precum și cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum și orice alte condiții privind regimul juridic și modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.(2^2) În situația asocierii unei autorități publice centrale cu una sau mai multe autorități publice locale, conform art. 8 lit. e), în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public național, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autorității publice centrale, în bună stare și liber de orice sarcini sau obligații, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).(2^3) În situațiile prevăzute la alin. (2^1) și (2^2), anunțul de intenție și documentul atașat vor cuprinde și înțelegerea partenerilor publici asociați, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face și cu aplicarea condițiilor stabilite prin înțelegerea partenerilor publici asociați.8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;c) aplicării unei proceduri specifice unei organizații internaționale.(2) Nu pot participa la procedurile de selecție prevăzute de prezenta lege următoarele categorii de persoane:a) persoanele juridice care au intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislația națională a altor țări;b) persoanele juridice care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;c) persoanele juridice condamnate în conformitate cu Codul penal în ultimii 5 ani;d) persoanele juridice care prezintă informații incorecte sau nu prezintă informațiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.(3) Partenerul public nu ia în considerare ofertele sau scrisorile de intenție depuse în cadrul procedurii de selecție de către investitorii privați incluși în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2).9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) La derularea procedurilor de selecție, precum și la încheierea contractului, partenerul public și investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 3.(2) Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuțiilor sale din sectorul public încredințat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la preluarea bunului conform art. 30.(3) Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plățile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat.10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:a) inițierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunțului de selecție și a documentului atașat de către partenerul public;b) selecția investitorilor privați prin "procedura deschisă" sau prin "procedura de dialog competitiv";c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privați selectați, în cazul procedurii de dialog competitiv;d) negocierea cu investitorii privați selectați ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv.(2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislației române, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială pe acțiuni având ca acționari partenerul public și partenerul privat, în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, conform condițiilor definite în prezenta lege.(2) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisă se derulează după cum urmează:a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;c) elaborarea de către partenerul public a anunțului de selecție și a documentului atașat;d) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de către partenerul public și numirea acesteia;e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare ținându-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj și a modului de tratare a ofertelor întârziate sau primite nesigilate;f) publicarea anunțului de selecție împreună cu documentul atașat;g) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin ofertele elaborate de investitorii privați interesați;h) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând ofertele în prezența tuturor membrilor comisiei și a investitorilor privați interesați;i) evaluarea ofertelor și a documentelor anexate la acestea;j) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, ierarhizarea investitorilor privați și desemnarea ofertei câștigătoare de către comisia de evaluare;k) decizia de selecție către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoțită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale și de o declarație precisă privind termenul exact de așteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) și se comunică prin oricare dintre următoarele modalități: poștă, fax, mijloace electronice (e-mail);l) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informații specificate la lit. k) numai în situația în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privați sau ar prejudicia concurența loială;m) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câștigător.(3) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de selecție spre publicare în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile.(4) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligația de a transmite anunțul de selecție spre publicare în SEAP cu cel puțin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.(5) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic și/sau financiar, când partenerul public nu este în măsură să definească, fără ajutor și în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile sau să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv.(6) În cazul alegerii procedurii de dialog competitiv, partenerul public va întocmi și o notă justificativă prin care va motiva alegerea acestei proceduri. Procedura selectată va fi indicată în anunțul de selecție.(7) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se derulează după cum urmează:a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;c) elaborarea de către partenerul public a anunțului de selecție și a documentului atașat;d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenție de către partenerul public;e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj și a modului de tratare a scrisorilor de intenție întârziate sau primite nesigilate;f) elaborarea și aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privați;g) publicarea anunțului de selecție împreună cu documentul atașat;h) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;i) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție în prezența tuturor membrilor comisiei și a investitorilor privați interesați;j) evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;k) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare unde vor fi stabiliți investitorii privați selectați ce vor fi invitați la negocierea și semnarea acordului de proiect;l) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privați selectați, pentru semnarea acordului de proiect;m) invitarea simultan și în scris a investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;n) desfășurarea negocierilor cu investitorii privați semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor stabilite de partenerul public în documentul atașat, pentru selectarea investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;o) prezentarea ofertei finale, după finalizarea negocierilor, în termenul stabilit de către partenerul public. Pentru contractele cu o valoare de până la sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toți candidații, iar pentru contractele cu o valoare ce depășește echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toți candidații;p) partenerul public va publică în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu lit. o);q) întocmirea raportului de ierarhizare a investitorilor privați participanți la procedură și de desemnare a ofertei câștigătoare;r) decizia de selecție către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoțită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale și de o declarație precisă privind termenul exact de așteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) și se va comunică prin oricare dintre următoarele modalități: poștă, fax, mijloace electronice (e-mail);s) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informații specificate la lit. r) numai în situația în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privați sau ar prejudicia concurența loială;ș) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câștigător.(8) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de selecție spre publicare în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a scrisorilor de intenție trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.(9) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligația de a transmite anunțul de selecție spre publicare în SEAP cu cel puțin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenție.(10) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate în anunțul de selecție sau în documentul atașat.(11) Criteriile de evaluare și negociere sunt ponderate.(12) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate și partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens.(13) Criteriile de evaluare și negociere trebuie să includă cel puțin costul total al ofertei, obiectivele de performanță definite conform scopului contractului, dezvoltarea durabilă și cota-parte din contract pe care partenerul privat se angajează să o atribuie la rândul său întreprinderilor mici și mijlocii.(14) Prin costul total al ofertei se înțelege suma costurilor generate de proiectarea, finanțarea, construcția/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întreținerea, mentenanța, operarea, exploatarea sau managementul lucrărilor, echipamentelor și valorilor imateriale/materiale și de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului.(15) Alte criterii de evaluare și negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea și natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrărilor, echipamentele sau valorile imateriale și calitățile arhitecturale, estetice sau funcționale ale acestora.(16) În cazul alegerii de către partenerul public a procedurii de dialog competitiv, criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere.(17) În cazul procedurii de dialog competitiv, când negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori privați selectați, în ordinea ierarhică a selecției, până la obținerea unui rezultat favorabil.(18) În cazul în care un ofertant depune o ofertă cu un preț neobișnuit de scăzut, partenerul public are dreptul să o descalifice, dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la ofertant aceasta nu este susținută din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anunțul de selecție și/sau documentul atașat.(19) Indiferent de procedura aplicată, în cazul nefinalizării unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privați care au depus oferte, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate și/sau să schimbe unele date din documentul atașat.(20) În procedura de dialog competitiv numărul minim de candidați invitați este de 3. Partenerul public poate limita numărul de investitori privați selectați pentru încheierea acordului de proiect, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați pentru a asigura o concurență reală. În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mic decât numărul minim stabilit în anunțul de selecție, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privați care îndeplinesc criteriile de selecție.(21) Procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiția ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerințele minime impuse de anunțul de selecție și documentul atașat, elaborate de partenerul public.(22) Partenerul public are obligația de a solicita investitorilor privați constituirea garanției de participare în cuantum de 1%, fără TVA, din valoarea estimată a contractului. Garanția de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, sau prin depunere la casieria partenerului public.(23) Partenerul public are obligația de a verifica constituirea garanției de participare, conform alin. (22), la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intenție.12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligația de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia și, de asemenea, are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.13. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Anunțul de selecție, documentul atașat anunțului de selecție și clarificările solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publică în SEAP.14. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de așteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.(2) Contractele de parteneriat public-privat, încheiate înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.(3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, în termen de până la maximum 6 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenție, solicitare de clarificări la anunțul de selecție și documentul atașat anunțului de selecție.(4) Partenerul public are obligația de a răspunde la orice solicitare de clarificare depusă într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea investitorului privat. Totuși, aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esențiali ai contractului, modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurenței sau care ar putea avea un efect discriminatoriu.(5) Partenerul public are obligația de a răspunde la solicitările depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenție.(6) La solicitarea partenerului public, investitorilor privați li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor conținute în aceasta.15. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Anunțul de selecție se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. 5^1 alin. (1).(2) SEAP pune la dispoziția partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informații specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenței procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunțul de selecție, documentul atașat anunțului de selecție, clarificări solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4)-(5), termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) și atribuirea contractului de parteneriat public-privat.(3) Informațiile minime ce trebuie incluse în anunțul de selecție pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.16. La articolul 25, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit și libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.(3) Compania de proiect are obligația să notifice cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intenția de a preda bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligația de a prelua bunurile prevăzute la alin. (2) până la încetarea efectelor contractului.17. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Contractul de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public și investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 18 și având în vedere:a) tipul de activități convenite potrivit prevederilor art. 6;b) stabilirea concretă, în funcție de tipul de activități, a obligațiilor părților în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;c) valoarea investiției care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat și termenul de finalizare a acestuia;e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabilește termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuție, derulare a finanțării, realizare a obiectivului public, întreținere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporțiilor de participare la compania de proiect;g) criteriile de performanță cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;h) clauzele de retragere din proiect;i) penalitățile pentru situația când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract;j) condițiile de înființare a companiei de proiect, care se includ în conținutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.18. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestație, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicțională, în condițiile prezentei legi.(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înțelege orice operator economic care:a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selecție;b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al partenerului public, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selecție.(3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se înțelege orice act administrativ, orice altă operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu ori în cadrul procedurii de selecție.19. După articolul 28, se introduc treizeci și cinci de noi articole, articolele 28^1 - 28^35, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1În vederea soluționării contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională, persoana care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 și 28^8.Art. 28^2. - (1) Înainte de a se adresa Consiliului, persoana vătămată notifică partenerul public cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor legale în materia parteneriatului public-privat și la intenția de a sesiza Consiliul. Dispozițiile art. 22 alin. (1) și art. 28^3 alin. (1) rămân aplicabile.(2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fața Consiliului.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selecție. După primirea notificării, partenerul public poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de selecție sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.(4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat partenerul public, cât și celorlalți investitori privați implicați în procedura de selecție.(5) Persoana vătămată care a notificat partenerul public potrivit dispozițiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului, fără a fi obligată să aștepte comunicarea măsurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite partenerului public o notificare de renunțare la dreptul de a formula acțiune în fața Consiliului sau, după caz, de renunțare la judecarea contestației.Art. 28^3. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.(2) În cazul în care sesizarea prevăzută la alin. (1) privește conținutul documentației de selecție publicate în SEAP în condițiile prezentei legi, data luării la cunoștință este data publicării documentației.Art. 28^4. - (1) După primirea unei contestații, partenerul public are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți investitori privați implicați în procedura de selecție, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.(2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului și partenerului public o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, partenerul public nu mai are obligația de a comunică punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 28^10 alin. (1).(3) În cazul primirii unei contestații de către Consiliu pentru care nu s-a luat act de renunțare conform prevederilor alin. (2), partenerul public are dreptul de a încheia contractul de parteneriat public-privat numai după comunicarea deciziei Consiliului în termenul prevăzut la art. 28^17 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispozițiile art. 28^21 se aplică în mod corespunzător.(4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.Art. 28^5. - (1) Consiliul este competent să soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurii de selecție, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat potrivit legii.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii.Art. 28^6. - (1) Contestația se soluționează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de președinte de complet.(2) În cadrul fiecărui complet cel puțin președintele acestuia trebuie să fie licențiat în drept.(3) Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.(4) Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și a dreptului la apărare.Art. 28^7. - (1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;b) denumirea și sediul partenerului public;c) denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat și procedura de selecție aplicată;d) obiectul contestației;e) motivarea în fapt și în drept a cererii;f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil;g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice.(2) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, acesta să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația va fi respinsă.Art. 28^8. - (1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și partenerului public, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 28^3 alin. (1). Contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 28^7 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, partenerul public are obligația să îi înștiințeze despre aceasta și pe ceilalți investitori privați participanți încă implicați în procedura de selecție. Înștiințarea trebuie să conțină inclusiv o copie a contestației respective.(3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozițiile art. 18 alin. (2) lit. k) și ale art. 18 alin. (7) lit. r) se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 28^12 și ale art. 28^4 alin. (3) nu sunt aplicabile.Art. 28^9. - (1) Contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de selecție vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunța o soluție unitară. Pentru contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de selecție se va păstra continuitatea completului de soluționare.(2) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, investitorii privați participanți în cadrul aceleiași proceduri de selecție se pot asocia la contestație printr-o cerere proprie care trebuie să conțină toate elementele prevăzute la art. 28^7 alin. (1).Art. 28^10. - (1) În vederea soluționării contestației/ contestațiilor, partenerul public are obligația de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoțit de orice alte documente considerate edificatoare, precum și, sub sancțiunea prevăzută la art. 28^12 alin. (3), o copie a dosarului procedurii de selecție. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu împiedică soluționarea contestației/contestațiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.(2) Partenerul public va notifica punctul de vedere și contestatorului/contestatarilor, în același termen prevăzut la alin. (1).(3) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul procedurii de selecție depuse de partenerul public la Consiliu, cu excepția propunerilor tehnice ale celorlalți investitori privați participanți la procedura de selecție, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privați, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.Art. 28^11. - Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestației/contestațiilor, însoțit de orice alte documente considerate edificatoare, precum și o copie a dosarului procedurii de selecție, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).Art. 28^12. - (1) În vederea soluționării contestației, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra probe și de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice.(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depășirea termenului de soluționare a contestației, astfel cum este prevăzut la art. 28^14.(3) Partenerul public are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancțiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului partenerului public.(4) Consiliul are obligația de a pronunța decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).(5) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente, potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.(6) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.(7) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației.(8) Părțile pot fi reprezentate de avocați și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 28^14.Art. 28^13. - (1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părții interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de selecție.(2) Consiliul soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanța competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 28^14. - (1) Consiliul are obligația de a soluționa pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selecție a investitorului privat de la partenerul public, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației, conform art. 28^15 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.(2) Nerespectarea termenului de soluționare a contestației prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară și poate atrage inclusiv declanșarea procedurii de evaluare potrivit legii.Art. 28^15. - (1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate pronunța o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă partenerul public să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de selecție. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul de selecție, documentul atașat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecție, partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selecție.(3) În situația în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de selecție, există și alte acte care încalcă prevederile prezentei legi, la care nu s-a făcut referire în contestație, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmițându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susținerea sesizării.(4) În cazul în care Consiliul admite contestația și dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza și termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, așa cum este prevăzut la art. 28^19 alin. (1).(5) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestația, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond.(6) În funcție de soluția pronunțată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de selecție.(7) Consiliul poate lua act oricând în cursul soluționării contestației de renunțarea la aceasta de către contestator.(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluționării contestației.(9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit investitor privat.Art. 28^16. - (1) În măsura în care Consiliul respinge contestația, partenerul public va reține contestatorului din garanția de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:a) între 63.000 lei și 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;b) între 420.001 lei și 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depășește 420.001 lei;c) între 4.200.001 lei și 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depășește 4.200.001 lei;d) între 42.000.001 lei și 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depășește 42.000.001 lei;e) între 420.000.001 lei și 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 420.000.001 lei;f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 4.200.000.001 lei.(2) În măsura în care instanța competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestației, partenerul public are obligația de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunțării deciziei instanței de judecată.Art. 28^17. - (1) Decizia Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului, aceștia neavând posibilitatea de a se abține.(2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toți membrii acestuia și se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată și comunicată în scris părților în termen de 3 zile de la pronunțare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înăuntrul aceluiași termen.(4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei și ale părților, precum și la datele personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă.(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în același termen prevăzut la alin. (3), către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligația de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.Art. 28^18. - (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public.(2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 28^15 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducătorului unității care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părții interesate.(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părți, contractul de parteneriat public-privat încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.(4) Decizia pronunțată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de organele competente potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.Art. 28^19. - (1) Deciziile Consiliului cu privire la soluționarea contestației și obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanța judecătorească prevăzută la art. 28^20 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atât de nelegalitate, cât și de netemeinicie.(2) Plângerea va fi formulată în scris și va fi motivată, dispozițiile art. 28^7 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.(3) Partea care formulează plângerea are obligația să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum și a înscrisurilor doveditoare și părții adverse, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată.(4) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28^35.Art. 28^20. - (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal în a cărei rază se află sediul partenerului public. Cu excepția cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.(2) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de selecție ce au ca scop încheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal. Cu excepția cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.(3) Plângerea va fi soluționată în complet format din 3 judecători.(4) Plângerea se soluționează potrivit dispozițiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. Prevederile art. 28^23 - art. 28^35 se aplică în mod corespunzător.(5) După soluționarea plângerii de către instanța prevăzută la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de către instanță Consiliului.Art. 28^21. - (1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, președintele instanței poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere dată cu citarea părților, suspendarea executării contractului.(2) Instanța soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).(3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 28^22. - (1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public;b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public;c) îndeplinirea unei obligații de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunțul de selecție, documentul atașat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecție;d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispozițiilor legale în materia parteneriatului public-privat.(2) Instanța sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a soluționat contestația cu privire la excepție, admițând plângerea, va desființa decizia respectivă și va reține cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desființarea deciziei.(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul partenerului public a încălcat prevederile legislației în materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 28^4 alin. (3), dispozițiile art. 28^31 alin. (1) lit. b) alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28^32 se aplică în mod corespunzător.(4) Instanța poate respinge pe fond plângerea.(5) Hotărârea pronunțată de instanță este definitivă și irevocabilă.Art. 28^23. - (1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de selecție, precum și cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de parteneriat public-privat se soluționează în primă instanță de către secția comercială a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul partenerului public.(2) În fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de selecție care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei legi se soluționează de urgență și cu precădere, potrivit dispozițiilor art. 720^2 - 720^7 și 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.Art. 28^24. - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de selecție se solicită în justiție prin acțiune separată.(2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al partenerului public sau ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind procedura de selecție, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia parteneriatului public-privat, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către partenerul public.(3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de selecție, persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei legi, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a încheia contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.Art. 28^25. - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea acesteia, precum și a înscrisurilor către pârât.(2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.(3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.(4) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).Art. 28^26. - (1) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Părțile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligația de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.(2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanță, prezumându-se că ea cunoaște termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.Art. 28^27. - (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părților.(2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.Art. 28^28. - (1) Lipsa părții legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.(2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfățișează numai una dintre părți, instanța, după ce va cerceta toate lucrările din dosar și va asculta susținerile părții prezente, se va pronunța în temeiul dovezilor administrate, examinând și excepțiile și apărările părții care lipsește.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care lipsesc ambele părți, deși au fost legal citate, dacă cel puțin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.Art. 28^29. - Instanța va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.Art. 28^30. - (1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului.(2) Instanța soluționează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie luând în considerare consecințele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).(3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 28^31. - (1) Instanța constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:a) partenerul public a încheiat contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea anunțului de selecție conform prevederilor prezentei legi;b) au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) și art. 28^4 alin. (3), dacă această încălcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia parteneriatului public-privat, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat șansele investitorului privat interesat de a obține contractul.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta va dispune în schimb sancțiuni alternative, după cum urmează:a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție a acestuia; și/saub) aplicarea unei amenzi partenerului public, cuprinsă între 2% și 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).(3) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanța va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționale și descurajante.(4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).(5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanțe excepționale, absența efectelor ar conduce la consecințe disproporționate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selecție, costurile generate de schimbarea investitorului privat care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligațiile legale generate de absența efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.(6) În toate cazurile în care sancțiunea nulității prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desființarea obligațiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanța va aplica în plus și sancțiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).Art. 28^32. - În cazul unei încălcări a prevederilor art. 22 alin. (1) și art. 28^4 alin. (3), care nu face obiectul art. 28^31 alin. (1) lit. b), instanța poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancțiuni alternative, precum cele prevăzute la art. 28^31 alin. (2).Art. 28^33. - (1) Constatarea nulității contractului, în condițiile prevăzute la art. 28^31 alin. (1), se poate solicita și prin acțiune separată, în termen de:a) cel mult 30 de zile, începând cu ziua următoare informării de către partenerul public a investitorilor privați participanți la procedura de selecție cu privire la încheierea contractului, cu condiția ca informarea să fie motivată, potrivit art. 18 alin. (2) lit. k) și alin. (7) lit. r), sub rezerva dispozițiilor art. 18 alin. (2) lit. l) și alin. (7) lit. s);b) cel mult 6 luni, începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condițiile prevăzute la lit. a).(2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluționează potrivit dispozițiilor art. 28^32.Art. 28^34. - (1) Hotărârea se pronunță în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor și se comunică părților în cel mult 5 zile de la pronunțare.(2) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția comercială a curții de apel.(3) Recursul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.(4) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs, modificând sau casând sentința, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.Art. 28^35. - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei legi, la instanțele judecătorești având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum și cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcție de valoare, după cum urmează:a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;b) între 40.001 lei și 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depășește 40.001 lei;c) între 400.001 lei și 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depășește 400.001 lei;d) între 4.000.001 lei și 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depășește 4.000.001 lei;e) între 40.000.001 lei și 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 40.000.001 lei;f) între 400.000.001 lei și 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 400.000.001 lei;g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.(2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.(3) Dispozițiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.20. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Întreaga procedură privind încheierea contractului de parteneriat public-privat se desfășoară în limba română. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfășoară în limba română.21. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabilește în baza ofertei depuse de investitorul privat, care are în vedere o analiză economico-financiară reală și riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice și în conformitate cu legislația în vigoare.22. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.23. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administrație, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentați proporțional cu participarea prevăzută la art. 4 lit. f) și art. 27 lit. f).24. După articolul 45 se introduc patru noi articole, articolele 45^1 - 45^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45^1Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:a) refuzul de a pune la dispoziția Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informațiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de monitorizare și supraveghere;b) netransmiterea informațiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;c) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condițiile prezentei legi, după data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă;d) orice altă încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 3, cu excepția art. 3 alin. (1) lit. e).Art. 45^2. - (1) Contravenția prevăzută la art. 45^1 lit. a) se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 45^1 lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.(3) Contravenția prevăzută la art. 45^1 lit. d) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.(4) Contravenientul are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2).Art. 45^3. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârșirii faptei.(3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la încălcarea dispozițiilor legale în materia parteneriatului public-privat. În vederea exercitării acestui drept, persoanele respective vor transmite Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat împreună cu sesizarea și datele/documentele relevante, în vederea susținerii acesteia.(4) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza și supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi și a actelor normative emise în aplicarea acesteia, putând lua orice măsuri pentru îndreptarea neconformităților constatate.(5) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecție a partenerului privat, care intră sub incidența legislației privind parteneriatul public-privat.Art. 45^4. - (1) Contravențiilor prevăzute la art. 45^1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluționează de Judecătoria Sectorului 1 București.25. După articolul 47 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IILegea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul transporturilor și
  infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei, comerțului și
  mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Șeful Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 20 aprilie 2011.Nr. 39.  +  Anexă(Anexa la Legea nr. 178/2010)INFORMAȚII MINIMEcare trebuie incluse în anunțul deselecție pentru contractele departeneriat public privat1. Denumirea, țara, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale partenerului public2. Procedura aleasă de selecție a partenerului privat3. După caz, locul execuției lucrărilor, locul de livrare a bunurilor sau locul prestării serviciilor4. Pentru contractul de parteneriat public-privat, după caz:– natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării;– natura și cantitatea bunurilor care urmează să fie realizate;– categoria, descrierea și cantitatea serviciilor care trebuie prestate.5. Informații privind obiectul contractului de parteneriat public-privat6. Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat7. Termenul de finalizare sau durata contractului de parteneriat public-privat. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate bunurile sau, după caz, la care sunt prestate serviciile8. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot solicita informații în legătură cu derularea procedurii de selecție a partenerului privat, privind încheierea contractului de parteneriat public-privat9. Termenul de primire, adresa la care trebuie transmise și limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intenție. Data până la care se pot solicita clarificări10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor/scrisorilor de intenție și persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor sau a scrisorilor de intenție11. Garanțiile solicitate12. Modalități de finanțare și/sau referiri la prevederile care le reglementează13. Forma juridică sub care trebuie să se prezinte un grup de investitori privați care participă la procedura de selecție14. Criterii de selecție privind situația personală a investitorilor privați care pot atrage excluderea acestora din urmă și informații solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile care justifică excluderea15. Criterii de selecție privind situația economică-financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională a investitorilor privați; informații/documente pe care trebuie să le prezinte investitorul privat pentru evaluarea capacităților minime cu caracter economic și tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul specific minim al capacităților impuse16. Perioada în care ofertantul/investitorul privat trebuie să își mențină oferta valabilă17. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat18. Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderea lor sunt menționate în cazul în care nu figurează în documentul atașat anunțului de selecție19. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor20. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de selecție-----