LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) zilier - persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii; b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenţă a zilierilor - registrul cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot executa activităţi cu caracter ocazional.  +  Articolul 3Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.  +  Capitolul II Procedura de exercitare a unor activităţi de către zilieri  +  Articolul 4 (1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. (2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. (3) Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarul are următoarele drepturi: a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor. (2) Beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului; b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii; e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită; f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.  +  Articolul 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. (2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. (3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 8 (1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.  +  Articolul 9 (1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar. (3) Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.  +  Articolul 10 (1) Zilierul care se angajează la prestarea muncii în baza prezentei legi se presupune că este apt pentru prestarea acelei munci. (2) Zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 11Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: a) agricultură; b) vânătoare şi pescuit; c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; d) piscicultură şi acvacultură; e) pomicultură şi viticultură; f) apicultură; g) zootehnie; h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; i) manipulări de mărfuri; j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.  +  Capitolul III Răspunderea contravenţională  +  Articolul 12 (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 4 şi art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei; c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului. (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.  +  Articolul 15În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 aprilie 2011.Nr. 52.  +  Anexa 1 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR- model -Beneficiar ...............................CUI ...............................
    Nr. crt Data de desfă- şurare a acti- vităţii Numele şi prenu- mele zilie- rului Actul de iden- titate CNP Semnă- tura zilie- rului la în- cepe- rea acti- vită- ţii Locul execu- tării acti- vită- ţii Remune- raţia brută conve- nită Remu- neraţia netă plătită Semnă- tura de confir- mare de primire a banilor Loc pentru ştampila şi sem- nătura benefi- ciarului
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
     +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa Registrului de evidenţă a zilierilor1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediul.2. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.3. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.4. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.5. În coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia.6. În coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.7. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii - zilierul va semna zilnic în această rubrică, înainte de începerea activităţii şi după instructajul făcut de beneficiar.8. În coloana nr. 7 - Locul executării activităţii - se va trece explicit unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).9. În coloana nr. 8 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.10. În coloana nr. 9 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.11. În coloana nr. 10 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.12. În coloana nr. 11 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.-----