HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple."2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Circulaţia ambalajelor reutilizabile, paleţi, navete şi ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013, este prevăzută în anexa nr. 4."4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, după cum urmează: a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională; b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă; c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje. (2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza: a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională; b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1). (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora. (5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b), componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor. (6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţa mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3). (7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. (8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului. (9) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie au obligaţia valorificării/încredinţării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. (10) Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor. (11) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, inclusiv a deşeurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispoziţiilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se obţină cel puţin 3 fracţii, respectiv hârtie/carton, plastic şi metal, sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul judeţean de gestionare a deşeurilor, prin: a) serviciul public de salubrizare; b) colectarea în vederea valorificării a deşeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat, în condiţiile legii. (12) Prevederile din planul judeţean de gestionare a deşeurilor referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la alin. (2) lit. b). (13) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, la cererea autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract. (14) Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului. (15) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. (16) Până la sfârşitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piaţă pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) minimum 60% din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje din lemn este valorificată, inclusiv prin utilizare sau încredinţare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc; b) minimum 15% din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje din lemn este valorificată prin reciclare; c) obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piaţă, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare."5. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Pădurilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. (2) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic."6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (2) Informaţiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (3) Operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje sau le incinerează în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului."7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia să comunice agenţiei judeţene pentru protecţia mediului sau agenţiei regionale pentru protecţia mediului, după caz, în cel mult 10 zile de la data adoptării actului normativ de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilită potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi data la care aceasta va fi funcţională."8. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Persoanele fizice şi persoanele juridice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le încredinţeze sistemului de colectare stabilit de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11)."10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind: a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23."11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 şi 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) şi ale art. 18 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) şi (15) şi ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (3) Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b). (4) Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi, aceştia nu îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5)."12. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează: a) de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) şi (15), art. 17 alin. (1)-(3) şi art. 19 alin. (1); b) de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (8); c) de către personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi al Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 18 alin. (3); d) de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru art. 20. (2) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi de către operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu."13. Articolul 31 se abrogă.14. La anexa nr. 1 punctul 1, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:"w) sistem-depozit - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;".15. La anexa nr. 1 punctul 1, după litera y) se introduc două noi litere, literele z) şi a^1), cu următorul cuprins:"z) trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;a^1) introducere pe piaţa naţională a unui produs - acţiunea de a face disponibil pe piaţă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii şi/sau utilizării. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. Ambalajele produselor importate/achiziţionate din ţări ale Uniunii Europene de către operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională la momentul importului."16. În cuprinsul textului art. 25 şi în anexa nr. 2, termenii "recuperare" şi "recuperabil" se înlocuiesc cu termenii "valorificare", respectiv "valorificabil".17. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILicenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru operatorii economici autorizaţi în baza Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise.  +  Articolul IIIOrdinul comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, prevăzut la art. 16 alin. (5) din aceeaşi hotărâre, se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 11 şi 12 ale art. I, care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion Aritonp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 17 martie 2011.Nr. 247.  +  Anexa ------(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 )---------------------------------------------------ETAPIZAREAobiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţiide incinerare cu recuperare de energie şi de valorificareprin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare,la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012şi începând cu anul 2013
  Obiectivul minim de valorificare prin Obiectivul Obiectivul
  reciclare/tip de material global de global de
  Anulverificare valorificare
  Hârtie Plastic Sticlă Metale Lemn prin sau
  şi (%) (%) (%) (%) reciclare*)incinerare în
  carton (%) instalaţii
  (%) de incinerare
  a deşeurilor
  cu recuperare
  de energie**)
  (%)
  2007 15 10 22 15 5 28 34
  2008 60 11 32 50 7 33 40
  2009 60 12 38 50 9 38 45
  2010 60 14 44 50 12 42 48
  2011 60 16 48 50 15 46 53
  2012 60 18 54 50 15 50 57
  2013 60 22,5 60 50 15 55 60
  ______________ Notă *) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje. Notă **) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje.NOTĂ:Ambalajele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.----------