HOTĂRÂRE nr. 365 din 6 aprilie 2011privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 12 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judeţul Bihor, Calea Clujului nr. 50, municipiul Oradea, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în secţii, structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judeţul Bihor, Str. Republicii nr. 37, municipiul Oradea, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art.1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al primarului municipiului Oradea, conducătorul autorităţii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Local al Municipiului Oradea.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziţia nr. 1 de la rubrica "Judeţul Bihor" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 365_________