GHID OPERAŢIONAL din 11 martie 2011pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 12 aprilie 2011  1. Cadrul general al ProgramuluiProgramul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o iniţiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale.Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.Pentru realizarea şi implementarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operaţional, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.Prezentul ghid operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.Durata de implementare a Programului: până la data de 31 decembrie 2015.2. Glosar de termeniÎn sensul prezentului ghid operaţional, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) aşezămintele culturale - cămine culturale, case de cultură; b) solicitant - autoritate publică locală din mediul rural sau mic urban, singură sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, care solicită proiectarea, construirea şi dotarea unui aşezământ cultural în cadrul Programului; c) cererea pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere proiectarea, construirea şi dotarea aşezământului cultural, în sensul prezentului ghid operaţional; d) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanţi şi propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operaţional; e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare şi selecţie; f) mediul rural este alcătuit din localităţile rurale de rangul IV şi V, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare; g) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localităţile urbane de rangul III, oraşe definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare; h) proiect - documentaţia de eligibilitate care va însoţi cererea, conform pct. 6.1; i) Secretariatul Comisiei - format din specialişti numiţi de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului, prin ordin, primeşte şi verifică conformitatea administrativă a proiectelor şi asigură lucrările Comisiei. Secretariatul va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.3. Implementarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţiiImplementarea Programului - obiectiv proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia.Activitatea de selecţie şi evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.Preşedinţia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.Componenţa, rolul şi atribuţiile Comisiei sunt prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.4. Înscrierea şi participarea la selecţie a proiectelorAvând ca obiectiv principal creşterea accesului populaţiei din mediul rural şi mic urban la informaţie, educaţie, cultură şi coeziune socială, proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există astfel de instituţii, se vor face luând în considerare potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia clădirii, cât şi derularea unor activităţi specifice.Programul - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, se va realiza prin multiplicarea a 3 proiecte-pilot, dimensionate în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate, astfel: a) pentru localităţile cu o populaţie de până la 3.000 de locuitori se vor construi aşezăminte culturale tip 1 cu o suprafaţă construită de 550 mý; b) pentru localităţile cu o populaţie cuprinsă între 3.000 şi 5.000 de locuitori se vor construi aşezăminte culturale tip 2 cu o suprafaţă construită de 750 mý; c) pentru localităţile din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5.000 de locuitori se vor construi aşezăminte culturale tip 3 cu o suprafaţă construită de 1.300 mý.Pentru personalizarea construcţiilor, în funcţie de specificul local, se vor folosi elemente de faţadă adaptate specificului arhitectural local.Solicitanţi în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, pot fi: a) autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor din mediul rural, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, alcătuite din localităţile rurale de rang IV şi V, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în care nu există niciun aşezământ cultural; b) autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, alcătuite din localităţile urbane de rang III, oraşe definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în care nu există niciun aşezământ cultural.5. Criterii de eligibilitateCriteriile de eligibilitate sunt condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum şi de către proiectul acestuia pentru a participa la selecţie în vederea acordării unei contribuţii financiare de la bugetul de stat.Cele două criterii de eligibilitate sunt: a) eligibilitatea solicitantului; b) eligibilitatea proiectului.5.1. Eligibilitatea solicitantuluiPentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 4, precum şi obligaţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.În relaţia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unităţii administrativ-teritoriale (UAT) , care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispoziţie a primarului.5.2. Eligibilitatea proiectuluiSunt eligibile proiectele pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.5.3. Durata lucrărilor de execuţieDurata lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii aferente Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.5.4. Valoarea maximă eligibilăÎn cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, este de maximum 90% din valoarea totală a proiectului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).5.5. Cheltuieli neeligibile:Reprezintă cheltuieli neeligibile: a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu; b) cheltuieli operaţionale, inclusiv cheltuieli de întreţinere şi chirie; c) comisioane bancare, cheltuielile cu garanţiile şi cheltuieli similare; d) cheltuieli efectuate de administraţia publică şi, în special, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management, implementare, monitorizare şi control; e) achiziţionarea de mijloace de transport; f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afişare temporară şi plăci pentru amplasare permanentă; g) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor.6. Condiţii de participare a solicitanţilor:6.1. Conţinutul dosarului de participare la preselecţieSolicitanţii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea proiectării, construirii şi dotării unui sediu pentru un aşezământ cultural din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, care va conţine cel puţin următoarele documente:6.1.1. cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;6.1.2. dovada deţinerii terenului, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare a terenului. Terenul pe care urmează să se construiască aşezământul cultural trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele şi proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în funcţiune a aşezământului cultural nou construit şi dotat, care să conţină: activităţi culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii: a) necesitatea, oportunitatea şi aprobarea proiectării, construirii şi dotării noului aşezământ cultural; b) faptul că investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta; c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcţiune; d) păstrarea destinaţiei clădirii, timp de minimum 15 ani; e) asigurarea unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelaţie cu prevederile pct. 5.4; f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare;6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contribuţie, în procente, faţă de valoarea totală a proiectului;6.1.6. declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte: a) că terenul pe care urmează să se construiască aşezământul cultural este liber de orice sarcină şi nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică; b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor asigura utilităţile aferente construcţiei; c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;6.1.7. studiul geotehnic al terenului, care să pună în evidenţă în principal:- natura terenului de fundare;- adâncimea de fundare;- presiunea admisibilă;- nivelul mediu de pânză freatică;6.1.8. planul de ridicare topografică a amplasamentului clădirii, în funcţie de tipul de aşezământ cultural ales, vizat de Oficiul de Cadastru şi de Publicitate Imobiliară;6.1.9. copie de pe actul de identitate (BI sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finanţare.6.2. Termenul de depunere a dosarelorTermenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de proiectare, construire şi dotare a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, este de 30 de zile calendaristice de la anunţarea lansării Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.Lansarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, se va aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea ghidului operaţional pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.mdrt.ro, şi pe site-ul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., www.cni.com.ro.Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expediţiei (ştampila poştei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin acord comun, în funcţie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunoştinţa publicului pe site-ul www.mdrt.ro şi pe site-ul www.cni.com.ro.Dosarele vor fi expediate prin poştă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, pe adresa de mai jos:"Compania Naţională de InvestiţiiProgramul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor:Piaţa Naţiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucureşti"7. Evaluarea proiectelor7.1. Etapa I - Preselecţia - efectuată de Secretariatul ComisieiSecretariatul Comisiei verifică existenţa tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum şi conformitatea administrativă a documentelor.Pentru această etapă de preselecţie se aplică următoarele criterii de eligibilitate: a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4; b) dosarul conţine toate documentele solicitate.În urma preselecţiei, Secretariatul Comisiei stabileşte lista solicitanţilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de ComisieCriteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt: a) criterii care ţin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:- completarea corectă şi integrală a cererii de finanţare; b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:- relevanţa, calitatea, diversitatea activităţilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii;- modul de asigurare a finanţării activităţilor şi asigurarea funcţionării aşezământului cultural după terminarea construirii şi dotării;- procentul de cofinanţare din partea autorităţii publice locale;- existenţa unui parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, în funcţie de procentul cu care participă la proiectarea, construirea şi dotarea aşezământului cultural;- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selecţia unui proiect depus în cadrul Programului obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea investiţii, cuprinsă în anexa nr. 4.7.3. Etapa a II-a - Selecţia proiectelor - efectuată de ComisieFiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obţine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.Solicitanţii vor fi informaţi de către Comisie asupra rezultatelor evaluării şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro.Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selecţie, dacă se va mai organiza.8. Promovarea şi derularea investiţiilor8.1. Comisia va întocmi şi va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului lista solicitanţilor selectaţi.8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului aprobă lista solicitanţilor selectaţi şi o comunică Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., care, după preluarea terenului aferent construcţiei, pe bază de protocol, derulează investiţia în conformitate cu legislaţia în vigoare.8.3. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va contracta prin procedura de achiziţie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică, cât şi execuţia lucrărilor.8.4. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, aşezământul cultural realizat şi dotat şi terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va conţine şi valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finanţare.8.5. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţiile pentru cultură şi patrimoniul naţional ale judeţelor, urmăreşte ca beneficiarii să păstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, se realizează de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. în condiţiile legii.8.8. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului informări cu privire la stadiul derulării şi implementării Programului.9. Reguli de publicitate9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investiţii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de construcţie şi dotare de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, şi pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu menţiunile prevăzute în anexa nr. 5.9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finanţarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investiţia are obligaţia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operaţional.  +  Anexa 1 la ghidul operaţionalREGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelorComisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor - componenţă, funcţionare  +  Articolul 1Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea şi evaluarea cererilor pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.  +  Articolul 2 (1) Comisia are următoarea componenţă: a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei; b) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; c) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România; d) un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România. (2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort. (3) Reprezentanţii oraşelor/comunelor sunt numiţi la nivel de preşedinte/vicepreşedinte de asociaţie, prin decizie a preşedintelui asociaţiei oraşelor/comunelor.  +  Articolul 3Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă, coordonează pregătirile şi conduce şedinţele Comisiei; b) reprezintă Comisia în relaţiile cu alţi parteneri implicaţi în implementarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii.  +  Articolul 4 (1) Atribuţiile Comisiei sunt următoarele: a) se reuneşte, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii; b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare; aceşti specialişti vor avea calitatea de invitaţi în şedinţele Comisiei; c) analizează proiectele depuse, în vederea selecţiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei; d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operaţional; e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentaţie suplimentară pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse; f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obţine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei; g) elaborează lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute; h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitanţilor selectaţi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; i) informează solicitanţii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro; j) asigură realizarea transparenţei deciziilor, rezultatele şedinţelor Comisiei având caracter public. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia este sprijinită de un secretariat.  +  Articolul 5Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., desemnaţi prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului. Secretariatul Comisiei va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 6Atribuţiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele: a) primeşte şi înregistrează toate cererile, cu documentaţie specifică aferentă; b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor; c) verifică proiectele şi întocmeşte pentru fiecare proiect un raport de verificare; d) solicită, în scris, documentaţii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului; e) întocmeşte şi arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi verifică dacă acestea au fost semnate de toţi membrii Comisiei; f) organizează şi completează Registrul de evidenţă a hotărârilor Comisiei; g) asigură activităţile de registratură şi arhivare a documentelor destinate Comisiei.  +  Anexa 2 la ghidul operaţionalCEREREpentru proiectarea, construirea şi dotareade sedii pentru aşezăminte culturale din mediul ruralşi mic urban, în localităţile unde nu existăasemenea instituţii- model -
  A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.) Număr de înregistrare ...................................... Data înregistrării .............................................. Judeţul ......................................................... Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ........................ Numele şi prenumele persoanei care înregistrează ................ Semnătura ...................
  B. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT (Se completează de către solicitant, autoritatea administraţiei publice locale)
  1. Date despre solicitant
  1.1. Autoritatea administraţiei publice locale care solicită proiectarea, construirea şi dotarea
  1.2. Persoana de contact Numele .......................................... Prenumele ..................................... Funcţia ........................................... Telefon .................., fax ....................... Mobil ...................., e-mail ........................
  1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT) Numele ......................................... Prenumele ............................................. Specimen de semnătură ...................................
  1.4. Adresa solicitantului Judeţul ............................. Localitatea ..................... Codul poştal .......................... Strada ............................. numărul ............. Telefon ........., fax..........., e-mail ....................
  1.5. Regiunea de dezvoltare
  C. DATE DESPRE PARTENERI
  În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener în parte să furnizaţi următoarele documente: - în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada şi cotele cofinanţărilor pentru fiecare partener în parte (cofinanţarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operaţional), precum şi rolul acestora în proiect; - în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intenţie şi datele de contact ale partenerului, cota de cofinanţare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operaţional.
  D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS 1. Identificarea obiectivului de investiţie
  1.1. Indicarea obiectivului de investiţie(o singură variantă): - aşezământ cultural pentru o localitate din mediul rural cu o populaţie de până la 3.000 de locuitori, tip 1; - aşezământ cultural pentru o localitate din mediul rural cu o populaţie cuprinsă între 3.000-5.000 de locuitori, tip 2; - aşezământ cultural pentru o localitate din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5.000 de locuitori, tip 3.
  1.2. Amplasarea proiectului Judeţul ......................................................... Localitatea ..................................................... (localitatea din mediul rural sau mic urban, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.) Satul (dacă este cazul) ......................................... Codul SIRUTA
  1.3. Obiectivul de investiţii (denumirea lucrării, amplasament, etc
  1.4. Enumeraţi toate activităţile care se vor putea desfăşura ca urmare a realizării lucrărilor de construcţie, şi dotare a aşezământului cultural, conform planului de activităţi culturale (anexa nr. 3 la ghidul operaţional).
  1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante
  1.6. Cota de cofinanţare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional)
  1.7. Cum intenţionaţi să asiguraţi viabilitatea, sustenabilitatea activităţilor aşezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întreţinere a clădirii, utilităţi etc.)? Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finanţare vor fi asigurate din: a) bugetul local -%; b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %. TOTAL: 100%
  1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. DA [] NU []
  1.9. Indicaţi dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investiţii reprezintă un areal de conservare, protejare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor şi a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliaţi. DA [] NU []
  1.10. Precizaţi dacă în localitatea dumneavoastră a existat în trecut un cămin cultural şi care au fost motivele încetării activităţii acestuia. Detaliaţi.
  Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular. ................................................................. Semnătura reprezentantului legal al autorităţii publice solicitante Ştampila Data ..............................
   +  Anexa 3 la ghidul operaţionalPLAN DE ACTIVITATE*1)- model -Unitatea administrativ-teritorială .......................
  Nr. crt. Descrierea activităţilor Perioada de desfăşurare Buget estimat Numar estimat de participanţi Rezultate aşteptate
  ANUL 1
  1. CAP. I. Activităţi culturale
  2. CAP.II. Activităţi de informare
  3. CAP. III. Activităţi de educaţie permanentă
  ---------*1) Activităţile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activităţile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Planul se întocmeşte pentru o perioadă de 3 ani.
   +  Anexa 4 la ghidul operaţionalGRILA DE EVALUAREpentru selecţia unui proiect depus în cadrulProgramului - obiectivul proiectarea, construireaşi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturaledin mediul rural şi mic urban, în localităţileunde nu există asemenea instituţiiPentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100.Criteriile de eligibilitate şi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.
  *Font 9*
  Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj Observaţii
  1. Cererea are toate câmpurile completate. 10 puncte - Se acordă 10 puncte pentru cerere corect şi integral întocmită. - Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită greşit sau incomplet.
  2. Asigurarea unei cote de cofinanţare cuprinse între 10 şi 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) Maximum 25 de puncte - Pentru cofinanţare mai mică de 10% se acordă 0 puncte. - Pentru cofinanţare între 10 şi 50% se acordă între 0 şi 25 de puncte, obţinute prin interpolare liniară. - Pentru cofinanţare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.
  3. Gradul de implicare/participare, activitatea şi rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind proiectarea, construirea şi dotarea aşezământului cultural, cuprins între 10 şi 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) Maximum 10 puncte - Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte. - Pentru participare situată între 10 şi 30% se acordă între 0 şi 10 puncte, obţinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30 x 20 = 6,66 puncte). - Pentru cofinanţare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.
  4. Capacitatea solicitantului de a asigura întreţinerea şi funcţionalitatea aşezământului cultural Maximum 20 de puncte - Dacă solicitantul asigură întreţinerea din bugetul local în proporţie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte. - Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 20 de puncte.
  5. Diversitatea şi adaptarea activităţilor cuprinse în Planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde funcţionează aşezământul cultural, detaliat în cererea pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, la pct. D.1.2, pentru următorii 3 ani după darea în folosinţă Maximum 25 de puncte Pentru nr. de activităţi enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte. Pentru nr. de activităţi enumerate între 5 şi 20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităţi (de exemplu: 25/20 x 15 = 18,75 puncte). Pentru nr. de activităţi mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.
  6. Obiectivul de investiţii amplasat într-o localitate cu obiective culturale şi turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate 5 puncte Da = 5 puncte Nu = 0 puncte
  7. Obiectivul de investiţii este situat în areal de conservare, protejare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor. 5 puncte Da = 5 puncte Nu = 0 puncte
  Total: 100 de puncte
  Evaluator,..........
   +  Anexa 5 la ghidul operaţionalPANOU DE IDENTITATE VIZUALĂPANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂŞI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂA. Panouri pentru afişare temporarăPanourile de publicitate privind finanţarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investiţii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în condiţii de vizibilitate şi conform reglementărilor existente în România).Panoul va fi afişat pe perioada implementării proiectului şi încă 6 luni după finalizarea acestuia.Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile L = 0,18 m, l = 0,14 m. În partea din mijloc sus, textul: PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN", scris cu fontul Arial, 200, bold şi italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului şi Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m;- dedesubt se va întocmi un tabel, împărţit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, l = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investiţii), Valoarea (în lei) şi Termenul de execuţie (luna şi anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de execuţie, se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.Panoul va avea dimensiunile L = 3 m şi l = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.Exemplu:
  GUVERNUL ROMÂNIEI COMUNA/ PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR ORAŞUL MINISTERUL NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ........ DEZVOLTĂRII AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU REGIONALE ŞI EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU STEMA TURISMULUI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI UNITĂŢII FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A ADMINISTRATIV- [STEMA] AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN TERITORIALE MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN" Beneficiar: COMUNA/ORAŞUL.............. Anul realizării:
  OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:
  VALOAREA (LEI):
  TERMENUL DE EXECUŢIE:
  B. Plăci pentru amplasare permanentăPentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finanţarea lucrărilor realizate în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectiv proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, vor fi amplasate panouri inscripţionate, în apropierea acestora.Elementele de informare afişate pe plăcuţe vor fi următoarele:- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, l = 0,14 m;- în partea dreaptă sus, stema unităţii administrativ-teritoriale, având deasupra textul COMUNA/ORAŞUL ............, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unităţii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile L = 0,14 m, l = 0,18 m;- text care să reflecte contribuţia Guvernului României (de exemplu: "Acest aşezământ cultural a fost construit şi dotat cu sprijinul Guvernului României").Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia, se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m.În aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investiţiei), Valoarea şi Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m şi l = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.Exemplu:
  GUVERNUL ROMÂNIEI COMUNA/ ORAŞUL MINISTERUL ACEST AŞEZĂMÂNT CULTURAL A FOST ........ DEZVOLTĂRII REABILITAT, REGIONALE ŞI MODERNIZAT ŞI DOTAT CU SPRIJINUL STEMA TURISMULUI GUVERNULUI ROMÂNIEI UNITĂŢII ADMINISTRATIV- [STEMA] TERITORIALE
  DENUMIREA INVESTIŢIEI: Valoarea:
  ANUL REALIZĂRII:
  -------