HOTĂRÂRE nr. 359 din 6 aprilie 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Arad
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Arad, piaţa Mihai Viteazu nr. 7-8, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Arad. (2) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvator Vuia" Arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Arad, Str. Episcopiei nr. 7, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Arad. (3) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) şi (2) se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (3) se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La elaborarea structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad împreună cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad vor avea în vedere corelarea serviciilor medicale acordate cu modul de amplasare a structurilor care oferă aceste servicii.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă numerele curente 14 şi 15 de la rubrica "Judeţul Arad" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 359.---------