HOTĂRÂRE nr. 361 din 6 aprilie 2011privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de Sănătate Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare din judeţul Bihor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr. 50, judeţul Bihor, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, de la Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita. (2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Marghita, potrivit art. 1. (2) Desfiinţarea Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai, prevăzută la alin. (1), se realizează prin reorganizarea acestuia, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în municipiul Marghita, str. Crişan nr. 2, judeţul Bihor, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Marghita. (3) Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la alin. (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2). (5) Structura organizatorică a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita rezultată în urma reorganizării prevăzute la alin. (2) se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Pe data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (4) se abrogă poziţia 54 de la rubrica "Judeţul Bihor" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 361.-------