ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011    Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a situaţiei în care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigură asistenţa tehnică în pregătirea şi derularea programelor de interes public sau social, pentru obiective de investiţii a căror finanţare este asigurată integral de către autorităţile administraţiei publice centrale sau autorităţile administraţiei publice locale, fără plata cheltuielilor forfetare în cuantum de 5%,în lipsa condiţionării la plata către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. a unor cheltuieli forfetare pentru asistenţa tehnică asigurată în pregătirea şi derularea programelor de interes public sau social, autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale se vor implica mai activ din punct de vedere financiar în realizarea programelor, acţiune utilă şi constructivă care conduce la o implementare mai rapidă şi susţinută a proiectelor de investiţii.Dezvoltarea programelor de interes public sau social derulate de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi siguranţei cetăţeanului.Amânarea adoptării acestei măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte executarea mai multor proiecte de investiţii la nivelul întregii ţări şi, implicit, ar duce la scăderea locurilor de muncă.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra dezvoltării proiectelor de investiţii din cadrul programelor desfăşurate în cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei măsuri ar avea consecinţe negative în îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul desfăşurării programelor de investiţii la nivelul întregii ţări.Având în vedere costul suplimentar pe care contribuabilii sunt nevoiţi să îl suporte prin existenţa obligativităţii certificării declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal, înaintea depunerii lor la organul fiscal, se reţine că menţinerea acestei obligaţii va atrage nemulţumirea contribuabililor, va produce prejudicii relaţiei contribuabil-stat şi va determina neconformarea contribuabililor cu prevederile legale în ceea ce priveşte obligaţiile de declarare.Luând în considerare necesitatea obiectivă a completării statului de funcţii al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru asigurarea funcţionării optime a acestor instituţii fundamentale ale statului român, se reţine că neadoptarea acestei măsuri va genera în continuare dificultăţi deosebite pentru buna funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu consecinţe negative deosebite pentru realizarea atribuţiilor legale ale acestor instituţii.Având în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile prevăzute efectuează cheltuieli de protocol în baza actelor administrative emise de ordonatorul principal de credite al fiecărei instituţii,constatându-se practica neunitară în aplicarea legii a unor instituţii publice cu atribuţii de control, care este de dată recentă şi în totală contradicţie cu practica mai veche a aceloraşi instituţii publice cu atribuţii de control, realizată în legătură cu aplicarea aceloraşi texte de lege, în speţă Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare faptul că interpretarea diferită a normelor legale creează premisele unor abuzuri şi ilegalităţi în activitatea acestor instituţii cu atribuţii de control,reţinându-se că neaplicarea măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă ar decredibiliza activitatea acestor instituţii publice cu atribuţii de control, ar genera arbitrarul în legătură cu această activitate şi ar produce consecinţe negative, uneori foarte grave, inclusiv penale şi pecuniare, pentru angajaţii şi conducătorii instituţiilor publice controlate, fără a exista o vină reală,constatându-se că întârzierea adoptării măsurilor cuprinse în prezentul act normativ ar avea consecinţe grave asupra desfăşurării activităţii instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanţare se asigură integral de către autorităţile administraţiei publice centrale sau de către autorităţile administraţiei publice locale nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj/devizului, după caz."  +  Articolul IIAplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2013.  +  Articolul III (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, posturile vacante de specialitate juridică, finanţate prin legea bugetului de stat, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pot fi ocupate prin examen sau concurs în condiţiile legii. (2) Prevederile art. 22 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi funcţiilor de conducere care se ocupă în baza unui contract încheiat potrivit legii. (3) Prevederile art. 22 alin. (2^2) şi (2^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor, precum şi autorităţilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat aflate în subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.  +  Articolul IVÎn cuprinsul art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile următoare se interpretează după cum urmează: a) sintagma "cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe" se referă la categorii de cheltuieli, iar nu la tipuri de acţiuni; b) sintagma "normative proprii" se referă la actul administrativ al ordonatorului principal de credite al instituţiilor prevăzute.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 35.-------