HOTĂRÂRE nr. 456 din 15 august 1997cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 27 august 1997    În temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor lua măsurile necesare în vederea aplicării acestor norme.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat, ministrulfinanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul educaţiei naţionale,Eugen Constantin Izbăsoiu,secretar de statBucureşti, 15 august 1997.Nr. 456.  +  AnexăNORMEpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc să încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 vor comunica direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti numărul de absolvenţi necesari pe categorii profesionale (absolvenţi ai învăţământului profesional, special, liceal, postliceal şi superior), profiluri, meserii şi specializări. (2) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti vor centraliza posturile pe profilurile, meseriile şi specializările pe care urmează să fie încadraţi absolvenţii şi vor afişa listele respective. (3) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială inspectoratelor şcolare judeţene sau al municipiului Bucureşti, care vor informa unităţile şcolare subordonate. (4) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi înaintate de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care le va centraliza şi le va transmite Ministerului Educaţiei Naţionale.Ministerul Educaţiei Naţionale va asigura transmiterea şi afişarea acestor liste fiecărei unităţi de învăţământ superior, în raport cu profilul acesteia şi cu specificul locurilor de muncă.  +  Articolul 2 (1) Persoanele fizice sau juridice care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 vor încheia cu direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti o convenţie prin care se stabilesc numărul de absolvenţi şi condiţiile în care urmează să-i încadreze. (2) Convenţia se va încheia în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.  +  Articolul 3 (1) Încadrarea absolvenţilor se face pe posturi vacante nou-create ori care s-au eliberat prin desfacerea contractelor individuale de muncă. (2) Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică, dacă posturile au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de muncă pe motivul reducerii personalului, în condiţiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.  +  Articolul 4Plata sumelor corespunzătoare numărului de absolvenţi de învăţământ încadraţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997, precum şi cheltuielile ocazionate de recalificarea acestora se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, constituit conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Persoanele fizice sau juridice care încadrează absolvenţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată primesc pe o perioadă de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolvenţii proveniţi din rândul persoanelor handicapate, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară în cuantum de 70% din salariul de bază net, stabilit la data angajării prin contractul individual de muncă. (2) Suma lunară reprezentând 70% din salariul de bază net stabilit la data angajării se va reduce proporţional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună. (3) Suma lunară reprezentând 70% din salariul de bază net stabilit la data angajării se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (4) Prevederile de la alin. (1) nu se aplică absolvenţilor pe perioadele când aceştia se află în concediu de boală sau fără plată.  +  Articolul 6 (1) Sunt considerate persoane handicapate, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997, persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, indiferent de gradul de invaliditate. (2) Încadrarea în categoria de persoane handicapate se face de către organele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/1992.  +  Articolul 7În vederea verificării sumelor necesare pentru plata absolvenţilor de învăţământ încadraţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997, angajatorii vor depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti un tabel nominal întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme, până la data de 20 a lunii următoare lunii de plată.  +  Articolul 8Sumele corespunzătoare plăţii absolvenţilor de învăţământ încadraţi vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat să o vireze Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. În cazul în care suma necesară acoperirii plăţilor absolvenţilor va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentaţiei menţionate la art. 7.  +  Articolul 9În vederea organizării cursurilor de recalificare, persoanele juridice vor prezenta la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti următoarele documente:- motivarea necesităţii efectuării cursului pentru asigurarea reconversiei profesionale a absolvenţilor ca urmare a modificării structurii pe meserii sau pe specialităţi a personalului, impusă de dezvoltarea sau de schimbarea procesului de producţie;- tabel nominal cu absolvenţii de învăţământ care urmează a fi pregătiţi prin cursuri de recalificare, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.  +  Articolul 10Organizarea cursurilor de recalificare se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 435/1995, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.  +  Articolul 11Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de recalificarea absolvenţilor în perioada celor 3 ani de la angajare, persoanele juridice vor depune documentaţia elaborată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la finalizarea cursului.  +  Articolul 12Angajatorii vor depune lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe lângă declaraţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997, şi un tabel întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.  +  Articolul 13Angajatorii vor pune la dispoziţie organelor de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale datele privind cheltuielile efectuate pentru salarizarea şi recalificarea absolvenţilor şi documentele necesare verificării îndeplinirii obligaţiei de menţinere a contractelor individuale de muncă pe perioadă de 3 ani.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeMinisterul Muncii şi Protecţiei SocialeDirecţia Generală de Muncă şi Protecţie SocialăJudeţul.............CONVENŢIA Nr......încheiată astăzi....... între:Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului ...............,reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., pe de o parte, şipersoana juridică (fizica) ........, reprezentată de ......., având funcţia de........., numită angajator, pe de altă parte, convin următoarele:1. Angajatorul ........... va încheia contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată pentru un număr de ....... absolvenţi.2. Angajatorul se obligă să menţină contractele individuale de muncă ale absolvenţilor pe o perioadă de minimum 3 ani de la data încheierii acestora.3. Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului .......... sau a municipiului Bucureşti se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.      Director general, Angajator,                                      persoana juridică (fizică),  +  Anexa 2la normeJudeţul: .............Persoana juridică (fizica): ........Sediul/adresa: ............Cont bancă: ...............Cod fiscal: ...............Telefon: ..................                         TABEL NOMINALcu absolvenţii de învăţământ angajaţi în baza prevederilor Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelorfizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor                           de învăţământ                          Luna ........ anul ........           Numărul de ore corespunzător programului normal de lucru                   din luna pentru care se face plata ..........┌────┬─────────┬────┬────┬────────┬────────┬────────┬─────┬────┬────────┬──────┐│Nr. │Numele şi│Anul│Data│Funcţia,│Salariul│Salariul│Sala─│ Nr.│Salariul│Cuantu││crt.│prenumele│ab─ │an─ │meseria │de bază │de bază │riul │ore │corespun│mul de││ │ │sol─│ga─ │ │brut la │net la │orar │efec│zător │ 70% ││ │ │vi─ │jă─ │ │data an─│data an─│net │tiv │orelor │din ││ │ │rii │rii │ │gajării │gajării │col. │lu─ │efectiv │col. 8││ │ │Nr. │Nr. │ │ │ │5/nr.│cra─│lucrate │ ││ │ │di─ │ac─ │ │ │ │ore │ te │col. 6 x│ ││ │ │plo─│tu─ │ │ │ │lucra│ de │ col. 7 │ ││ │ │mei │lui │ │ │ │ te │ab─ │ │ ││ │ │(a─ │ de │ │ │ │ │sol─│ │ ││ │ │de─ │stu─│ │ │ │ │vent│ │ ││ │ │ve─ │dii │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rin─│For─│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ţei)│ma │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în─ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │vă─ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ţă─ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │mânt│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┼────────┼──────┤│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┼────────┼──────┤│ │TOTAL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1. │ ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2. │ ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────┴────────┴──────┘                               Angajator,                       persoana juridică (fizică),  +  Anexa 3la normeJudeţul: ...........Persoana juridică: ........Sediul: .................Cont banca: .............Cod fiscal: .............Telefon: ................                               TABEL NOMINALcu absolvenţii de învăţământ care urmează a fi pregătiţi prin cursuri derecalificare în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Forma de Nr. Data Meseria, Meseria, Data Durata Cheltuielicrt. învăţământ angajării speciali─ speciali─ începerii cursului prelimina      absolvită tatea zarea în cursului te pe                                          care se cursant                                          recalifică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 A 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Absolvenţi       cu studii       superioare 1. ............. 2. ............. 3. .............   II. Absolvenţi      de colegiu 1. ............. 2. ............. 3. .............  III. Absolvenţi      de şcoli      postliceale 1. ............. 2. ............. 3. .............   IV. Absolvenţi      cu studii      medii 1. ............. 2. ............. 3. .............    V. Absolvenţi     de şcoli    profesionale 1. ............ 2. ............ 3. ............────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Angajator,  +  Anexa 4la normeJudeţul: ..............Persoana juridică: .............Sediul: ............Cont bancă: ........Cod fiscal: ........Telefon: ...........                         TABEL NOMINAL   cu absolvenţii de învăţământ care au finalizat cursul de recalificare în     baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 în            meseria sau specializarea de ...........         ─ data începerii cursului.............         ─ data încheierii cursului............         ─ durata (luni).......................         ─ numărul de cursanţi.................         ─ cheltuieli pe cursant...............         ─ cheltuieli totale curs*)............┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. crt. │ Numele şi prenumele │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ A │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │ ............. │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │ ............. │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ TOTAL: │└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘                               Angajator,──────────*) Angajatorul va pune la dispoziţie direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti actele privind efectuarea cheltuielilor pentru realizarea cursului.──────────  +  Anexa 5la normeJudeţul: .............Persoana juridică (fizică): ...........Sediul/adresa: ..................Cont banca: .....................Cod fiscal: .....................Telefon: ........................                           TABEL NOMINAL    cu absolvenţii de învăţământ superior angajaţi în baza Ordonanţei de                  urgenţă a Guvernului nr. 35/1997                     Convenţia nr. ............                   Luna ............ anul ..........┌─────┬────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐│ Nr. │ Numele şi │ Data │ Semnătura*) │ Motivul desfacerii ││ crt.│ prenumele │ angajării │ absolventului │ contractului individual ││ │ │ │ │ de muncă, conform ││ │ │ │ │ Codului muncii │├─────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└─────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘                          Angajator,──────────*) Absolventul va atesta prin semnătură faptul că a încasat salariul de muncă, stabilit prin contractul individual de muncă.──────────-------