HOTĂRÂRE nr. 318 din 23 martie 2011pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 43-45, cu următorul cuprins:"43. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;44. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;45. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice."2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 74, cu următorul cuprins:"74. îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României."3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat."4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi este de 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins:"d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;".2. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 5 va avea următorul cuprins:"5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 318.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)Numărul maxim de posturi = 516, exclusiv demnitariişi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii *Font 9*                        ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────────┐                        │ COLEGIUL ├─────┤ MINISTRU ├─────┤CABINETUL MINISTRULUI│                        │MINISTERULUI │ └─────┬──────┘ └─────────────────────┘                        └─────────────┘ │          ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │ DIRECŢIA INFORMARE ├───────────────┼────────────────┤DIRECŢIA GENERALĂ DE │          │ PUBLICĂ ŞI COMUNICARE │ │ │ CONTROL │          └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘          ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │ SERVICIUL AUDIT │ ├────────────────┤ SERVICIUL PROBLEME │          │ ├───────────────┤ │ SPECIALE │          └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘          ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │ CORPUL CONSILIERILOR │ ├────────────────┤ SECRETARIATUL │          │PENTRU AFACERI EUROPENE├───────────────┤ │ NAŢIONAL TRACECA │          └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                                  │ ┌─────────────────────┐                                                  │ │SECRETARIATUL TEHNIC │                                                  ├────────────────┤ PENTRU REGIUNEA │                                                  │ │ DUNĂRII*) │                                                  │ └─────────────────────┘              ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐              │ SECRETAR DE STAT │ ┌──────────┴─────────┐ │ SECRETAR DE STAT │              ├────────────────────┤ │ SECRETAR GENERAL │ ├────────────────────┤              │ CABINETUL │ └──────────┬─────────┘ │ CABINETUL │              │SECRETARULUI DE STAT│ │ │SECRETARULUI DE STAT│              └─────────┬──────────┘ │ └──────────┬─────────┘                        └─────────────────────────┼───────────────────────┘       ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐       │ SECRETAR GENERAL │ │ │ SECRETAR GENERAL │       │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │       └─────────┬────────┘ │ └──────────┬───────┘                 └────────────────────────────────┼──────────────────────────────┘                                                  └────────────────────────────┐                                                                               │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ├─┐ │                       │ MULTIMODAL ŞI PARTICIPAREA SECTORULUI PRIVAT │ │ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │                                                                             │ │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ REGLEMENTĂRI ÎN TRANSPORTURI ├─┤ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │                                                                             │ │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ AVIAŢIE CIVILĂ ├─┤ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │                                                                             │ │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │                       │ DIRECŢIA MANAGEMENT, STRATEGIE ŞI MEDIU ├─┤ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │                                                                             │ │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE ├─┤ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │                                                                             │ │                                                                             ├─┘                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │                       │ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE EXTERNE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, DOMENIU PUBLIC, ├─┤                       │ ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PRIVATIZARE │ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI PROTOCOL ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ SERVICIUL RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE, ├─┘                       │ PATRONATELE ŞI ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE │                       └───────────────────────────────────────────────────┘________ Notă *) se organizează la nivel de serviciu  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)A. UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  1. Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bugetul de stat Bucureşti
  NOTĂ:Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi.B. UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri propriiprin sistemul de asigurări sociale desănătate şi din transferuri de la bugetul de stat
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
  2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
  3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Iaşi Judeţul Iaşi
  4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca Judeţul Cluj
  5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Timişoara Judeţul Timiş
  6. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Ploieşti Judeţul Prahova
  7. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Galaţi Judeţul Galaţi
  8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Constanţa Judeţul Constanţa
  9. Spitalul General Căi Ferate Braşov Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Braşov Judeţul Braşov
  10. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Paşcani Judeţul Iaşi
  11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Simeria Judeţul Hunedoara
  12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Oradea Judeţul Bihor
  13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Craiova Judeţul Dolj
  14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Sibiu Judeţul Sibiu
  15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Drobeta-Turnu Severin Judeţul Mehedinţi
  NOTĂ:Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.C. UNITĂŢILE*)care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri propriişi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  1. Clubul Sportiv "Rapid" Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
  2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Constanţa Judeţul Constanţa
  3. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
  4. Aeroclubul României Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
  _______ Notă *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327.D. UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  1. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
  2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
  3. Autoritatea Feroviară Română- AFER Venituri proprii Bucureşti
  4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii Bucureşti
  5. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS Venituri proprii Bucureşti
  E. UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii
  Denumirea unităţii Localitatea
  Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bucureşti
  F. UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritateaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  1. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti
  2. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bucureşti
  3. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Bucureşti
  4. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. Bucureşti
  5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. -C.F.R." -S.A. Bucureşti
  7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. Bucureşti
  8. Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. Otopeni
  9. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu Judeţul Constanţa
  10. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. Timişoara Judeţul Timiş
  11. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" Bucureşti
  12. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" Bucureşti
  13. Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Otopeni Judeţul Ilfov
  14. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
  15. Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
  16. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
  17. Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi Judeţul Galaţi
  18. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi Judeţul Galaţi
  19. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu Judeţul Giurgiu
  20. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bucureşti
  21. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" Bucureşti
  22. Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
  23. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. Bucureşti
  24. Societatea Comercială "Via Star" - S.A. Bucureşti
  ----