HOTĂRÎRE nr. 447 din 12 august 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 18 august 1997  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor se organizează şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate cu rol de sinteza, care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor exercita administrarea generală a finanţelor publice, asigurând utilizarea parghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi pentru stimularea iniţiativei agenţilor economici.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Finanţelor are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificările corespunzătoare;2. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificarii acestuia;3. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;4. urmăreşte execuţia operativă a bugetului de stat general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;5. elaborează clasificatia indicatorilor privind finanţele publice;6. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;7. stabileşte măsuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;8. administrează contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României, în care scop încheie convenţii cu aceasta;9. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plati pentru sectorul public;10. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului;11. colaborează cu Banca Naţionala a României la elaborarea balanţei de plati externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plati externe;12. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna şi externa, în scopul şi în limitele competentelor stabilite de lege;13. asigura punerea în circulaţie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie, a bonurilor de tezaur sau a altor instrumente specifice;14. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;15. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi salariaţilor din instituţiile publice;16. colaborează cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea pentru personalul din instituţiile publice, asistenţa socială şi asigurările sociale;17. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte şi urmăreşte perfecţionarea asezarii acestora;18. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), proiectul român de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanta cu recomandările adoptate de O.E.C.D.;19. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate; 20. elaborează strategii, studii comparative, prioritati şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;21. elaborează proiecte de acte normative în domeniul evidentei contabile, financiare şi de gestiune şi urmăreşte perfecţionarea sistemului de evidenţa contabilă;22. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi au influente asupra echilibrului bugetar;23. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar şi refinantarii acestuia sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează mijloacele financiare împrumutate, urmăreşte rambursarea acestora şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;24. elaborează proiecte de acte normative cu privire la: colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, licitaţiile de achiziţii publice, combaterea şi sancţionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal şi la relaţiile dintre contribuabili şi administraţia fiscală;25. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a agenţilor economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;26. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale şi vamale;27. acţionează, prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale şi a corupţiei;28. înfăptuieşte politica vamală, în concordanta cu cadrul legislativ existent;29. asigura administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;30. analizează documentaţiile tehnico-economice şi emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investiţii finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la bugetele fondurilor speciale şi din credite externe;31. avizează programe de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;32. propune cadru legislativ şi elaborează cadrul metodologic privind activitatea de asigurări şi exercită supravegherea aplicării dispoziţiilor legale în acest domeniu, pentru stabilirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din sfera asigurărilor şi pentru apărarea drepturilor asiguraţilor;33. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar;34. coordonează, negociaza şi încheie acorduri internaţionale, în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;35. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă informări Guvernului, cu propuneri de imbunatatire;36. propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reforma în domeniul finanţelor;37. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;38. soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestaţiile, cererile de revizuire şi apelurile persoanelor fizice şi juridice, îndreptate împotriva modului de rezolvare a acestora de către organele Ministerului Finanţelor;39. elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul finanţelor;40. asigura, potrivit legii, tipărirea hartilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabila;41. editează materiale de specialitate necesare mediatizarii problematicii financiare, în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;42. asigura elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista finanţe, credit, contabilitate", prin finanţare din venituri extrabugetare.Din veniturile încasate din vânzare, se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de realizarea şi vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale.Disponibilităţile băneşti aflate în cont la finele anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat;43. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, asupra activităţii regiilor autonome aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea sa;44. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor este autorizat:1. sa dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;2. sa ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa ministerului;3. sa aprobe, în condiţiile prevăzute de lege, înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, precum şi repunerea în termen a cererilor şi a contestaţiilor;4. sa dispună plata, din conturile agenţilor economici, în condiţiile legii, a vărsămintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate în termen, precum şi a majorărilor pentru întârzierea la plata acestora;5. sa stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor, se pot organiza servicii, birouri, colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi se poate stabili numărul posturilor de director general adjunct, director adjunct şi asimilaţii acestora. (2) Numărul maxim de posturi este de 1.261, exclusiv demnitarii. (3) Ministerul Finanţelor funcţionează cu un număr de 6 secretari de stat. (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2) nu sunt incluse posturile aferente activităţii de control financiar şi a Gărzii financiare care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se stabilesc separat, prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 8 (1) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Finanţelor funcţionează un număr de 7 departamente conduse de câte un secretar de stat sau secretar executiv. Funcţia de secretar executiv se asimilează, din punct de vedere al salarizarii, cu funcţia de subsecretar de stat. Ministerul Finanţelor poate utiliza un post de secretar general cu salarizarea prevăzută pentru una dintre funcţiile de la pct. 5 din nota la anexa nr. 8 la Legea salarizarii nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu indemnizaţia de conducere aferentă funcţiei de director general, prevăzută în aceeaşi anexa. (2) Funcţiile de secretar executiv şi de secretar general se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre, se ocupa prin concurs, în condiţiile legii, iar persoanele care promovează concursul se numesc în funcţii prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile secretarilor de stat, secretarilor executivi, secretarului general şi ale celuilalt personal din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului şi se semnează de către salariat şi şeful ierarhic.  +  Articolul 10Personalul încadrat la Direcţia generală de tehnologia informatiei financiare pe funcţiile prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările ulterioare, în condiţiile art. 34 din Legea salarizarii nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de salariile de baza incluse în anexa respectiva, inclusiv de majorarea cu 15% a acestora.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor se exercită de către ministrul finanţelor. Ministrul finanţelor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi cu organizaţii din ţara, cu organisme similare din străinătate, precum şi cu persoane juridice şi fizice. (2) În cadrul Ministerului Finanţelor funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ a cărui organizare şi componenta se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea conducerii ministerului, ministrul finanţelor emite norme, ordine şi instrucţiuni. (2) Ministrul finanţelor este abilitat sa delege unele dintre atribuţiile sale structurilor din subordine.  +  Articolul 13 (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (2) Pentru coordonarea programului de dezvoltare regionala se pot înfiinţa consilii financiare teritoriale, prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 14Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor unităţilor subordonate se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 15Statele de funcţii ale unităţilor subordonate se aproba de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 16Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor se aproba prin ordin al ministrului finanţelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor are în dotare un parc auto necesar activităţii sale specifice, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu, subordonate Ministerului Finanţelor. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finanţelor va prevedea, în programul propriu de investiţii, fonduri, în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 19Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 aprilie 1995; art. 16 alin. (1) şi anexele nr. 3 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice şi de personal a Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, nr. 224 din 19 septembrie 1996; anexa nr. 3 privind autovehiculele de transport persoane şi marfa din dotarea Ministerului Finanţelor şi unităţile sale subordonate la Hotărârea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 29 decembrie 1992 şi Hotărârea Guvernului nr. 783/1990 privind înfiinţarea Centrului de calcul electronic al Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1     MINISTERUL FINANŢELOR                                            ┌──────────────┐                                            │ MINISTRU │                                            └──────┬───────┘                                                   │ ┌────────────┐   ┌──────────────────┐ ├────────────────┤ CONSILIERI │   │ SECRETAR GENERAL ├────────────────────────────┤ └────────────┘   └──────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐                                                   │ │DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE,│                                                   ├──────────────────────────────┤ RESURSE UMANE ŞI FINANCIAR │                                                   │ └─────────────────────────────┘                                                   │ ┌─────────────────────────────┐                                                   ├──────────────────────────────┤ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │                                                   │ └─────────────────────────────┘                                                   │ ┌─────────────────────────────┐                                                   │ │ DIRECŢIA PRESA, RELAŢII │                                                   ├──────────────────────────────┤ CU PUBLICUL ŞI PROTOCOL │                                                   │ └─────────────────────────────┘                                                   │ ┌─────────────────────────────┐                                                   ├──────────────────────────────┤DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR*3│                                                   │ └─────────────────────────────┘                                                   │ ┌─────────────────────────────┐                                                   │ │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │                                                   ├──────────────────────────────┤ SOCIAL─ADMINISTRATIV │                                                   │ └─────────────────────────────┘      ┌────────────────────┬───────────────┬───────┴──────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐┌─────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐┌──────┴────────┐ ┌────────┴───────┐┌──────┴───────┐ ┌──────┴──────┐│ │ │ │ │ ││ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL ││DEPARTAMENTUL │ │ ││ │ │ │ │ ││PARTICIPAŢIILOR│ │DATORIEI PUBLICE││ ANALIZA │ │ ││DEPARTAMENTUL│ │DEPARTAMENTUL│ │DEPARTAMENTUL││ STATULUI, │ │ ŞI RELAŢIILOR ││MACROECONOMICĂ│ │DEPARTAMENTUL││BUGETULUI ŞI │ │ POLITICILOR │ │ CONTROLULUI ││ ADMINISTRĂRII │ │ FINANCIARE CU ││ ŞI │ │ADMINISTRĂRII││ TREZORERIEI │ │ FISCALE │ │ FINANCIAR ││MONOPOLULUI DE │ │ ORGANISME ││INFORMATIZAREA│ │ VENITURILOR ││ │ │ │ │ ││ STAT │ │INTERNAŢIONALE*1││ SISTEMULUI │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ ││ FINANCIAR │ │ │└──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘└───────┬───────┘ └─────────┬──────┘└───────┬──────┘ └───────┬─────┘ ┌─────┘ ┌────────┘ ┌──────┘ ┌───────┘ ┌────────┘ ┌──────┘ ┌─────┘ │ ┌─────────────┐│ ┌──────────────┐│ ┌───────────┐│ ┌───────────────┐│ ┌──────────────┐│ ┌──────────────┐│ ┌─────────────┐ │ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA │ │┌┤ GENERALĂ A ││┌┤ GENERALĂ ││┌┤GENERALĂ A ││ │ GENERALĂ A ││ │ GENERALĂ A ││ │ GENERALĂ DE ││ │ GENERALĂ │ │││BUGETULUI DE ││││ LEGISLAŢIE ││││CONTROLULUI││ │PARTICIPAŢIILOR││ │ RELAŢIILOR ││ │ ANALIZĂ ││ │ METODOLOGIA │ │││ STAT ││││ IMPOZITE │││└───────────┘│ │ STATULUI, ││┌┤FINANCIARE CU ││┌┤MACROECONOMICĂ││┌┤ PROCESULUI │ ││└─────────────┘│││ DIRECTE │││┌───────────┐│ │ ADMINISTRAREA ││││ ORGANISME ││││FINANCIARĂ ŞI ││││DECLARAŢIILOR│ ││┌─────────────┐││└──────────────┘│││ GARDA ││┌┤MONOPOLULUI DE ││││INTERNAŢIONALE││││ PREVIZIUNE ││││ ŞI │ │││ DIRECŢIA │││┌──────────────┐│├┤FINANCIARĂ ││││ STAT ŞI A │││└──────────────┘││└──────────────┘│││ GESTIONAREA │ │││ GENERALĂ A ││││ DIRECŢIA │││└───────────┘│││ BUNURILOR │││┌──────────────┐││┌──────────────┐│││ DOSARELOR │ │││ FINANŢELOR ││││ GENERALĂ │││┌───────────┐│││ PROPRIETATEA ││││ DIRECŢIA ││││ DIRECŢIA ││││ FISCALE │ │├┤INSTITUŢIILOR││├┤ LEGISLAŢIE ││││ INSPECŢIA ││││ STATULUI ││││ GENERALĂ A ││││ GENERALĂ DE │││└─────────────┘ │││ PUBLICE ŞI ││││ IMPOZITE │└┼┤ GENERALĂ │││└───────────────┘└┼┤ DATORIEI │└┼┤ TEHNOLOGIA │││┌─────────────┐ │││ DREPTURI │└┤│ INDIRECTE │ ├┤ PENTRU │││┌───────────────┐ ││ PUBLICE │ ││ INFORMAŢIEI ││││ DIRECŢIA DE │ │││ SALARIALE │ │└──────────────┘ ││ACTIVITATE ││││ DIRECŢIA │ │└──────────────┘ ││ FINANCIARE ││││ EVALUARE A │ ││└─────────────┘ │┌──────────────┐ ││ INTERNĂ*2)││││ GENERALĂ │ │┌──────────────┐ │└──────────────┘│├┤ VENITURILOR │ ││┌─────────────┐ ││ DIRECŢIA │ │└───────────┘│││ PROGRAME ŞI │ ││ DIRECŢIA │ │┌──────────────┐│││ PUBLICE │ │││ DIRECŢIA │ ├┤ GENERALĂ │ │┌───────────┐└┼┤ ACORDURI │ ││ GENERALĂ │ ││ DIRECŢIA DE │││└─────────────┘ │├┤ GENERALĂ A │ ││ LEGISLAŢIE │ ││ DIRECŢIA │ ├┤ INVESTIŢII │ ││ ACORDURI │ ││ PREGATIRE ŞI │││┌─────────────┐ │││ TREZORERIEI │ ││ CONTABILĂ │ ││GENERALĂ DE│ ││ PUBLICE ŞI │ └┤GUVERNAMENTALE│ ││PERFECŢIONARE │└┼│ DIRECŢIA │ ││└─────────────┘ │└──────────────┘ └┤SOLUŢIONARE│ ││ ACHIZIŢII │ │ ŞI INTEGRARE │ └┤A PERSONALULUI│ ││ GENERALĂ DE │ ││┌─────────────┐ │┌──────────────┐ │ A │ ││ PUBLICE │ │ EUROPEANA │ │ FINANŢELOR │ ││ COLECTARE A │ └┤│ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │PLÂNGERILOR│ │└───────────────┘ └──────────────┘ │ PUBLICE ŞI │ ││ VENITURILOR │  ││ GENERALĂ A │ ││ ACORDURI │ └───────────┘ │┌───────────────┐ │ VAMAL │ ├┤ STATULUI ŞI │  ││ FINANŢELOR │ └┤ FISCALE │ ││ OFICIUL DE │ └──────────────┘ ││DE APLICARE A│  ││ APĂRĂRII │ │INTERNAŢIONALE│ ││SUPRAVEGHERE A │ ││ EXECUTĂRII │  ├┤ NAŢIONALE, │ └──────────────┘ └┤ACTIVITĂŢII DE │ ││ SILITE │  ││ ORDINII │ │ ASIGURARE ŞI │ │└─────────────┘  ││ PUBLICE ŞI │ │ REASIGURARE*2)│ │┌─────────────┐  ││ SIGURANŢEI │ └───────────────┘ ││ DIRECŢIA │  ││ NAŢIONALE │ └┤ ASISTENŢĂ │  │└─────────────┘ │ PENTRU │  │┌─────────────┐ │CONTRIBUABILI│  ││ DIRECŢIA │ └─────────────┘  ││ GENERALĂ │  ││ EVALUAREA │  └┤ FINANŢĂRII │   │ACTIVITĂŢILOR│   │ ECONOMICE │   └─────────────┘-----------------*1) Coordonatorul departamentului îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior.*2) Funcţionează la nivel de direcţie generală.*3) Funcţionează conform Hotărârii Guvernului nr. 147/1996, cu modificările ulterioare.  +  Anexa 2                    UNITĂŢILE în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor
         
    I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de statNumărul maxim de posturi de specialitate
     
    1.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile financiare municipale, circumscripţiile financiare orăşeneşti şi percepţiile rurale şi Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti24.624
    2.Direcţia Generală a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia6.580
    3.Cabinetul medical6
  II. Regii autonome1. regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 596/1992, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 109/1996 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996.2. Regia Autonomă "Loteria Naţionala", înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 816/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994.NOTĂ: a) În numărul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:- posturile aferente activităţii de control financiar şi a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finanţelor;- posturile de agent fiscal şi de operator de rol de la municipii, oraşe şi comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finanţelor, în funcţie de numărul de localităţi (sate, comune, oraşe), dispersia geografică a acestora, numărul poziţiilor de rol şi altele asemenea. b) În numărul de posturi de specialitate prevăzute în prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf şi stenodactilograf, secretar-dactilograf, funcţionar, şef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor şi altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numărul de posturi de specialitate şi care se repartizează pe unităţi, cu aprobarea ministrului finanţelor. c) Procentul de cel mult 15% se aplică şi asupra numărului de posturi care se aproba de ministrul finanţelor, în condiţiile prevăzute la lit. a). d) În cazuri deosebite, procentul de maximum 15% poate fi modificat până la cel mult 18% pentru unităţile de la pct. I.2. de către ministrul finanţelor.
   +  Anexa 3                    MIJLOACELE DE TRANSPORT               ŞI CONSUMUL MAXIM DE CARBURANŢI
             
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi (litri/lună)
    01234
    1.Aparatul propriu- autoturism17300
    - autovehicul pentru transport de marfă şi de persoane1400
    - autovehicul pentru transport de marfă1400
    2.Consiliile financiare teritoriale- autoturismecâte 1 pentru fiecare consiliu500
    3.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat din judeţe şi municipiul Bucureşti- autoturismecâte 3 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S.*)300
    - autoturismecâte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S.*) judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P.C.F.S.*) a municipiului Bucureşti450
    - autovehicule pentru transport valori la trezoreriecâte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S.*) judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P.C.F.S.*) a municipiului Bucureşti450
    - autovehicule pentru transport de marfăcâte 2 pentru D.G.F.P.C.F.S.*) Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, şi a municipiului Bucureşti şi câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.C.F.S.*)400
    4.Administraţiile financiare şi circumscripţiile financiare din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturismecâte 1 pentru fiecare unitate300
    - autoturismecâte 1 pentru fiecare administraţie financiară de sector450
    - autovehicule pentru transport valori la trezoreriecâte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitatea de trezorerie450
    - autovehicule pentru transport de marfăcâte 1 pentru fiecare unitate400
    5.Administraţiile financiare şi circumscripţiile financiare din municipii şi oraşe, altele decât cele de la pct. 4- autoturismecâte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie300
    - autovehicule pentru transport valori la trezoreriecâte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    6.Garda financiarăautoturisme300400
      *) D.G.F.P.C.F.S. = Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.    NOTĂ:    1. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta.    2. Mijloacele de transport şi consumul maxim de carburanţi pentru Direcţia Generală a Vamilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 147/1996, cu modificările ulterioare.    3. Nu se considera depasire la consumul de carburanţi normat pe autoturisme consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat fiecărei unităţi.                         ----------