LEGE nr. 39 din 30 martie 2011pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.2. La articolul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) întocmesc o evidență proprie a societăților comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăților comerciale, iar comercianții înregistrați la registrul comerțului se înscriu în Catalogul firmelor întocmit de camerele de comerț;".3. La articolul 4, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) constituie servicii de asistență pentru înregistrare în registrul comerțului și desfășoară următoarele activități:1. îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;2. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și a formularelor tipizate specifice activității registrului comerțului;3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerțului;4. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) întocmește evidența proprie a situației societăților comerciale și a emblemelor comerciale în Catalogul firmelor;".5. La articolul 29, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera Națională îndrumă activitatea curților de arbitraj de pe lângă camerele județene.(7) Activitatea curților de arbitraj de pe lângă camerele județene se desfășoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera Națională.6. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Camerele de comerț bilaterale, denumite în continuare camere bilaterale, sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică, recunoscute de utilitate publică conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relațiilor economice ale României cu țările pentru care au fost create și al promovării, apărării și susținerii intereselor economice ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, camerele de comerț bilaterale sunt obligate să prezinte Camerei de Comerț și Industrie a României toate documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor de organizare și funcționare prevăzute de Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Camera de Comerț și Industrie a României va proceda la retragerea avizului camerelor de comerț bilaterale care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 46 din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, și va aviza persoanele juridice care întrunesc condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul IIILegea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 51^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului poate colabora cu Camera de Comerț și Industrie a României.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 30 martie 2011.Nr. 39.-----