HOTĂRÂRE nr. 283 din 23 martie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în cadrul acesteia se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, stabilindu-se funcţiile de conducere potrivit legii. Numirea pe funcţiile publice de director general, director general adjunct, director, director adjunct, şef serviciu şi şef birou se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 341, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Un număr de 17 posturi din structura posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii sunt trecute în structura direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene."3. La articolul 6, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de un director executiv adjunct medic veterinar. Conducătorii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se supun reglementărilor legale instituite de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Institutele naţionale veterinare de referinţă din subordinea Autorităţii sunt conduse de câte un director medic veterinar, ajutat de un director adjunct tehnic medic veterinar............................................................................ (5) Structura organizatorică, numărul de posturi, statele de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru institutele naţionale veterinare de referinţă şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate este de 5.524, din care 1.371 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor de control oficial conform prevederilor legale naţionale şi europene."  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea acesteia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (2) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale în vigoare, în termenul prevăzut la alin. (1).PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 283.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor*Font 7*    Numărul maxim de posturi    (inclusiv demnitarii şi cabinetul secretarului de stat) - 341                                          ┌────────────┐                                          │PREŞEDINTE -│                                          │SECRETAR DE │                       ┌─────────┬────────┤ STAT ├──────┬─────────┐ ┌──────────────────┐ │ ┌──────┴──────┐ └─────┬──────┘ │ │ ┌---------------┐ │ SERVICIUL RELAŢII│ │ │ CABINETUL │ │ ┌──────┴──────┐ ├──┤ CONSILIUL | │ INTERNAŢIONALE ├──┤ │PREŞEDINTELUI│ │ │ DIRECŢIA │ │ | ŞTIINŢIFIC | │ ŞI PROGRAME │ │ └─────────────┘ │ │ AUDIT TEHNIC│ │ └---------------┘ │ COMUNITARE │ │ │ │ ŞI CONTROL │ │ ┌---------------┐ └──────────────────┘ │ │ └─────────────┘ ├──┤ CONSILIUL | ┌──────────────────┐ │ │ │ | CONSULTATIV | │ BIROUL │ │ │ │ └---------------┘ │ COMUNICARE ŞI │ │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌---------------┐ ┌----------------┐ │ RELAŢII CU │ │ │ VICEPREŞEDINTE - │ │ │ VICEPREŞEDINTE - │ │ | UNITATEA DE | | | │ MASS-MEDIA ├──┤ │SUBSECRETAR DE STAT├──┼─┤SUBSECRETAR DE STAT│ ├──┤IDENTIFICARE ŞI├──┤ COMITETUL | └──────────────────┘ │ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘ │ | EVALUARE A | |INTERMINISTERIAL| ┌──────────────────┐ │ │ │ | RISCULUI | | | │SERVICIUL ANALIZĂ,│ │ ┌──────────┐ │ │ └---------------┘ └----------------┘ │ IDENTIFICARE ŞI │ │ │ SECRETAR ├──┤ │ ┌---------------┐ │ EVALUARE A ├──┤ │ GENERAL │ │ ├──┤CELULA DE CRIZĂ| │ RISCULUI │ │ └──────────┘ │ │ └---------------┘ └──────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ DIRECŢIA DE │ │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │ │COORDONARE TEHNICĂ │ │ CONSILIERI ├──┤ │ ├─┤A INSTITUTELOR DE │ │ AFACERI EUROPENE │ │ │ │ │ REFERINŢĂ, LSVA, │ └──────────────────┘ │ │ │ │ REGLEMENTARE ŞI │ ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ │CONTROLUL ACTIVIŢĂ-│ │ INSTITUTUL DE │ │ UNITATEA DE │ │ │ │ │ ŢII FARMACEUTICE │ ┌─┤ DIAGNOSTIC ŞI │ │ IMPLEMENTARE A │ │ │ │ │ VETERINARE │ │ │ SĂNĂTATE ANIMALĂ │ │ PROGRAMELOR CU ├──┤ │ │ └───────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ FINANŢARE CE*) │ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ └──────────────────┘ │ │ │ │ │INSTITUTUL DE IGIENĂ│ ┌──────────────────┐ │ │ └───────────────────────┼─┤ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ │ │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │ │ VETERINARĂ │ │ AUDIT PUBLIC ├──┘ │ │ └────────────────────┘ │ INTERN │ │ │ ┌────────────────────┐ └──────────────────┘ │ │ │ INSTITUTUL PENTRU │                                                │ │ │CONTROLUL PRODUSELOR│                                                │ └─┤ BIOLOGICE ŞI │                                                │ │ MEDICAMENTELOR DE │                                                │ │ UZ VETERINAR │                                                │ └────────────────────┘                          ┌─────────────────────┴───┬───────────┬────────────────────┬─────────────┐                          │ │ │ │ │            ┌─────────────┴─────────────┐ │ ┌───────┴───────────┐ ┌──────┴───┐ ┌───────┴───────────┐            │DIRECŢIA GENERALĂ SANITARĂ│ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA BUGET, │            │ VETERINARĂ ŞI PENTRU │ │ │ DE INSPECŢII, CON-│ │ JURIDICĂ,│ │FINANŢE, INVESTIŢII│            │ SIGURANŢA LANŢULUI │ │ │ TROLUL ŞI COORDO- │ │LITIGII ŞI│ │ ACHIZIŢII, │            │ ALIMENTAR │ │ │ NAREA POSTURILOR │ │ RESURSE │ │ PATRIMONIU ŞI │            └─────────────┬─────────────┘ │ │ DE PROTECŢIE LA │ │ UMANE │ │ ADMINISTRATIV │        ┌─────────────────┼─────────────────┐ │ │ FRONTIERĂ │ │ │ │ │        │ │ │ │ └───────────┬───────┘ └──────────┘ └───────────────────┘┌───────┴────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────────┴─────┐ │ ┌─────┴──────────────┐│ DIRECŢIA DE │ │ DIRECŢIA DE │ │ DIRECŢIA DE │ │ │ ││ SĂNĂTATE, │ │TRASABILITATE│ │ TRASABILITATE│ │ ┌───────┴──────────┐ ┌───────┴──────────┐│ BUNĂSTARE ŞI │ │ŞI SIGURANŢĂ │ │ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ DIRECŢIA CONTROL │ │ DIRECŢIA DE ││NUTRIŢIE ANIMALĂ│ │A ALIMENTELOR│ │A ALIMENTELOR │ │ │ŞI COORDONARE PIF,│ │INSPECŢII SANITAR-││ MONITORIZARE │ │ DE ORIGINE │ │ DE ORIGINE │ │ │ IMPORT, EXPORT, │ │ VETERINARE ŞI ││ BOLI ŞI │ │ ANIMALĂ │ │ NON-ANIMALĂ,│ │ │ TRANZIT ŞI COMERŢ│ │PENTRU SIGURANŢA ││ SUPRAVEGHERE │ │ │ │SISTEMUL RAPID│ │ │ │ │ ALIMENTELOR ││ SANITAR- │ │ │ │ DE ALERTĂ │ │ └──────────────────┘ └──────────────────┘│ VETERINAR │ │ │ │ │ │└────────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ │                                                    │                                                    │                                       ┌────────────┴────────────┐                                       │ 42 DE DIRECŢII SANITAR- │                                       │ VETERINARE ŞI PENTRU │                                       │SIGURANŢA ALIMENTELOR, CU│                                       │ LABORATOARELE AFERENTE │                                       └─────────────────────────┘--------    *) se organizează, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou;    ┌-------------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale    | | Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor    └-------------┘-------