HOTĂRÂRE nr. 443 din 6 august 1997privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 15 august 1997    În temeiul art. 15 din Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei suplimentare familiilor cu copii se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria în raza căreia domiciliază familia indreptatita sau au reşedinţa familiile cetăţenilor străini sau apatrizi. (2) La depunerea cererii se prezintă livretul de familie completat la zi de serviciul de stare civilă al primăriei din localitatea de domiciliu.  +  Articolul 2 (1) Primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până la data de 3 a fiecărei luni, depun la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială din judeţe şi din municipiul Bucureşti, cererile înregistrate şi verificate în luna anterioară, însoţite de borderoul centralizator. (2) Directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti aproba cererile privind acordarea alocaţiilor suplimentare familiilor cu copii, după verificarea datelor de identificare privind componenta familiilor. (3) Cererile completate necorespunzător se restituie primăriilor, pe bază de borderou. (4) După aprobarea cererilor, în vederea efectuării plăţii alocaţiei suplimentare, datele de identificare privind familia şi numărul de copii se transpun pe discheta de către direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, după caz, a municipiului Bucureşti şi se transmit Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (5) Cererile aprobate se arhiveaza la direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi se păstrează o perioadă de 20 de ani.  +  Articolul 3 (1) În vederea efectuării plăţilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, încheie o convenţie cu Regia Autonomă "Posta Română", prin care se stabilesc instrumentele de plată şi modalităţile de decontare. (2) Plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se asigura lunar, la domiciliul acestora, prin oficiile poştale sau, la cerere, în cont personal deschis de reprezentantul familiei la o unitate bancară.  +  Articolul 4Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Posta Română" se stabilesc, prin negociere, de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Oficiului Concurentei, şi se actualizează periodic în funcţie de indicele de majorare a preţurilor de consum, publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 5Instituţiile de ocrotire şi de asistenţa socială, care asigura întreţinerea completa a copiilor în vârsta de până la 18 ani, au obligaţia sa comunice direcţiei generale de muncă şi protecţie socială din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu al familiei datele de identificare pentru copiii aflaţi în aceste instituţii, în vederea suspendării sau, după caz, a modificării cuantumului alocaţiei suplimentare acordate familiilor acestora, pe perioada încredinţării copiilor în instituţiile respective.  +  Articolul 6Pentru copiii în vârsta de peste 16 ani, care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ, precum şi pentru cei încadraţi în gradul I şi II de invaliditate, reprezentantul familiei are obligaţia să prezinte acte doveditoare în vederea acordării alocaţiei suplimentare până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani.  +  Articolul 7Pe perioada cat reprezentantul familiei, pe numele căruia s-a stabilit plata alocaţiei suplimentare, din diferite motive nu se afla la domiciliul sau, plata drepturilor cu acest titlu se face celuilalt soţ sau persoanei care are împuternicire autentificată potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se recuperează de la titulari, prin executare silită, de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 9 (1) Se suplimenteaza cu 2 posturi numărul de personal al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat în anul 1997, şi cu 45 de posturi, numărul de personal al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate, pentru realizarea bazei de date şi actualizarea permanenta a acesteia potrivit operaţiunilor de primire şi de verificare a cererilor, precum şi pentru cele de aprobare a plăţilor şi gestionare a creditelor bugetare alocate pentru alocaţia suplimentară acordată familiilor cu copii. (2) Se modifica corespunzător anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 59/1997 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) Repartizarea posturilor pentru fiecare direcţie generală de muncă şi protecţie socială se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 10Primăriile municipiilor reşedinţa de judeţ vor sprijini direcţiile generale de muncă şi protecţie socială în obţinerea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor privind stabilirea dreptului şi punerea în plata a alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi pentru arhivarea documentelor.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris---------